Måste en finsk avyttrad skogsfastighet tas upp för beskattning i Sverige?

FRÅGA
Hej !Ärvde en skogsfastighet av mina föräldrar för många år redan. Har betalat samt deklarerat den i Finland. Har nu sålt den samt betalat reavinstskatt i Finland.Skall det tas upp i deklarationen ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar din fråga enligt följande. En skogsfastighet, vilken du äger till fullo, har avyttrats i Finland. En kapitalvinst hänförlig till försäljningen uppstod och denna är numera också beskattad i Finland. Du undrar därför om kapitalvinsten även måste tas upp i Sverige. Du uppger förvisso inte var någonstans du faktiskt stadigvarande bor, men jag kommer i den fortsatta framställningen att utgå ifrån att du har din skatterättsliga hemvist här i Sverige. Det mesta i din ärendebeskrivning tyder i vart fall på att det förhåller sig på det viset.

Tillämplig lagstiftning är inkomstskattelagen (IL), avräkningslagen (AvrL) och det nordiska dubbelbeskattningsavtalet som är införlivat i den inhemska rätten genom lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna.

Allmänt

Inledningsvis kan konstateras att en fysisk person som är bosatt i Sverige är obegränsat skattskyldig (3 kap. 3 § IL) för alla sina inkomster från Sverige och utlandet (3 kap. 8 § IL). Den grundläggande principen är således att en i Sverige bosatt fysisk person enligt den så kallade svenska interna internationella skatterätten beskattas på ett identiskt sätt för sina utländska inkomster som för sina svenska motsvarigheter. Kapitalvinster tas av en fysisk person upp i inkomstslaget kapital (42 kap. 1 § IL) för vilken denne får betala statlig inkomstskatt med 30 % (1 kap. 3 § 1 st. 2 p. IL). För vinster vid avyttring av fastigheter gäller dock i praktiken andra skattesatser även om det totala överskottet i inkomstslaget kapital fortfarande beskattas med 30 % statlig inkomstskatt. Det nu sagda kommer jag att återkomma till längre fram.

För att lindra och i förekommande fall helt undanröja internationell dubbelbeskattning har Sverige träffat dubbelbeskattningsavtal med flertalet olika länder i vilka Sverige folkrättsligt gentemot de andra staterna har förpliktat sig att följa. Ett sådant exempel är just det nordiska avtalet i vilken en relativt enhetlig nordisk dubbelbeskattningsavtalsrätt har skapats. Syftet har bland annat varit att genom avtalet kunna fastställa hemviststat och fördela rätten att beskatta den skattskyldiges (dina) inkomster mellan de avtalsslutande parterna (med andra ord de nordiska länderna). Skattskyldiga personer (fysiska och juridiska) liksom myndigheter och domstolar är alltså rättsligt bundna av avtalet. Och det är följaktligen det nordiska avtalet jämte IL och i viss mån AvrL som äger relevans för ditt ärende.

För att knyta an till din faktiska fråga - Ska den finska fastighetsförsäljningen tas upp i Sverige?

Ett förtydligande. Nedan angivna artiklar utgör hänvisningar till bestämmelser i det nordiska dubbelbeskattningsavtalet (fortsättningsvis bara benämnt avtalet). Notera också att den automatiska kopplingen för artiklarna inte fungerar i sin helhet genom att direktlänka till de specifika reglerna i lagtexten (avtalet), vilket jag likaledes beklagar. Dessa får alltså sökas upp på egen hand, vilket å andra sidan inte på något sätt är en särskilt invecklad procedur.

Det korta svaret på din fråga lyder: Ja, en notis om fastighetsförsäljningen ska föras in i deklarationen. Du kan redan i år begära avräkning för den finska kapitalvinstskatten ("reavinstskatten") kopplad till den avyttrade fastigheten under förutsättning att du har redovisat inkomsten i årets finska deklaration. Annars måste du vänta ytterligare ett år.

Var finner jag då stöd för det ovan anförda? Till att börja med föreskriver det aktuella avtalet att en fastighet ska beskattas där den är belägen. Annorlunda uttryckt: Du som har hemvist i Sverige och gör en kapitalvinst i samband med en försäljning av fast egendom som äger rum i Finland får beskattas där (artikel 6.1). Hur den finska beskattningen i detalj är konstruerad är för mig ovisst, men skatt kommer att tas ut på den framräknade kapitalvinsten i enlighet med gällande finsk inkomstskatterätt. I Sverige är du som sagt obegränsat skattskyldig och därför enligt huvudregeln tvungen att betala skatt på samtliga inkomster oavsett varifrån dessa kommer (3 kap. 8 § IL). Men avtalet medger dig rätt till avräkning i Sverige motsvarande den erlagda finska kapitalvinstskatten (artikel 25.6), vilket även framgår av AvrL som närmare reglerar hur detta ska gå till. Avräkningsrätten som följer av avtalet kommer också till uttryck och stadgas i den nyss nämnda lagstiftningen (2 kap. 8 § 1 st. 2 p. AvrL).

Kapitalvinster på privatbostadsfastigheter är skattepliktiga med 22/30, vilket i praktiken innebär en skatt på 22 % (22/30 x 0,3 (skattesatsen i inkomstslaget kapital)) = 0,22 = 22 %, 45 kap. 33 § 1 st. IL).

Kapitalvinster på näringsfastigheter beskattas hårdare och tas upp till 9/10, vilket därmed leder till en skatt på 27 % (9/10 x 0,3 (skattesatsen i inkomstslaget kapital)) = 0,27 = 27 %, 45 kap. 33 § 1 st. IL).

Du skriver ovan att det handlar om en skogsfastighet. Huruvida detta är att betrakta som en privatbostadsfastighet (2 kap. 13 § IL) eller en näringsfastighet (2 kap. 14-15 §§ IL) låter jag vara osagt. Min gissning är dock att det blir den senare som aktualiseras här. Detta får nämligen tillsammans med storleken på den finska kapitalvinstskatten betydelse för om du eventuellt behöver erlägga viss mellanskillnad (ytterligare skatt) i Sverige. Mycket förenklat kan följande anföras genom ett fiktivt exempel. Om det rör sig om en näringsfastighet och den finska skattesatsen på kapitalvinster är 25 % kommer du i Sverige att vara tvungen att skjuta till ett belopp motsvarande 2 % enligt avräkningsmetoden eftersom den svenska kapitalvinstskatten på näringsfastigheter är 27 %. Observera dock att om den utländska skatten skulle överstiga den svenska medges inte avräkning för mer än den svenska skatten. I en sådan situation får du alltså ingen återbäring i Sverige.

SAMMANFATTNING

Sammantaget blir min bedömning att du måste ta upp den avyttrade finska skogsfastigheten i Sverige. Avräkning tillåts enligt det nordiska dubbelbeskattningsavtalet och denna ska genomföras på basis av relevanta bestämmelser i såväl avtalet som AvrL. Vilken typ av fastighet som såldes behöver fastställas och de finska skattesatserna måste mycket noggrant studeras för att beräkningen enligt ovan ska bli korrekt. Givet av vad som framgår av ditt inskickade ärende misstänker jag dock att du till dags dato själv besitter viss kunskap om den finska inkomstskatteregleringen.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag enklast på jacob.bjornberg@lawline.se.

Avslutningsvis är förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (307)
2021-12-01 Svensk beskattning av utländsk pension?
2021-11-20 Medborgarskapets betydelse för beskattnings- och arvsfrågor
2021-11-04 Vilka skatterättsliga konsekvenser följer av att vistas i Sverige några månade per år?
2021-11-03 Beskattas man i Sverige när man säljer en lägenhet i Tyskland?

Alla besvarade frågor (97696)