Måste det finnas ersättare vid fullmaktshavarens frånfälle?

2021-02-25 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej, har frågor ang framtidsfullmakt för vår mamma. Vi är tre syskon som ska vara fullmaktshavare. Undrar nu vad som händer om någon fullmaktshavare går bort innan fullmaktsgivaren? Min fråga är om det i framtidsfullmaken alltid ska anges vem som träder in vid frånfälle av fullmaktshavare?Tacksam för svar
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av lagen om framtidsfullmakter samt propositionen (Prop. 2016/17:30) till lagen. Svaret inleds med en övergripande information om vad framtidsfullmakter får omfatta och avslutas därefter med ett svar på din fråga! Notera att det är framtidsfullmakt som åsyftas även om jag skulle skriva "fullmakt".

Vad får en framtidsfullmakt omfatta?
En framtidsfullmakt får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter. Fullmaktshavaren ska bevaka fullmaktsgivarens rätt i de angelägenheter som framtidsfullmakten omfattar (2 § första stycket). I bestämmelsens andra stycke framgår det vad en framtidsfullmakt inte får omfatta.

Med ekonomiska angelägenheter avses bland annat uppdrag om fast egendom, kontanta medel, aktier och andra tillgångar. Personliga angelägenheter innebär det som för en god man innefattas i att sörja för någons person, till exempel att se till att fullmaktsgivaren har ett lämpligt boende, hemtjänst eller en kontaktperson.

Upprättande av en framtidsfullmakt
Av en framtidsfullmakt ska det framgå
1. att det är fråga om en framtidsfullmakt,
2. vem eller vilka som är fullmaktshavare,
3. vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och
4. vilka övriga villkor som gäller (5 §).

Svar på din fråga
Punkt två och fyra ovan är särskilt relevanta för din fråga. I propositionen till lagen framgår det att även om det i en framtidsfullmakt ska anges vem som är fullmaktshavare, kan man tänka sig flera olika konstellationer av fullmaktshavare. Fullmaktsgivaren har en rätt till självbestämmande och kan till exempel utforma fullmakten så att en uppgift tilldelas den som är bäst lämpad, eller exempelvis låta en person ha hand om de ekonomiska angelägenheterna och en annan sköta de personliga angelägenheterna. Av fullmakten kan det också anges att flera fullmaktshavare endast ska få utöva uppdraget tillsammans, till exempel gällande vissa särskilt angivna frågor. Gällande föregående angivna utformning bör sådana villkor emellertid endast undantagsvis anges eftersom framtidsfullmakten i ett sådant fall förlorar sin verkan om en av fullmaktshavarna faller ifrån. Även risken för konfliktsituationer bör tas i beaktande av fullmaktsgivaren. Det kan också anges att flera fullmaktshavare ska kunna utföra uppdraget utan begränsningarna ovan (Prop. 2016:17:30 s. 36).

Vidare finns det möjligheter att i fullmakten innefatta subsidiära, alltså alternativa förordnanden. Om den först påtänkte inte kan eller vill fullgöra uppdraget, kan fullmaktsgivaren vilja att någon annan ska inträda i den först utpekades ställe. Eftersom fullmaktsgivaren har en rätt till självbestämmande kan det alltså i fullmakten anges vem som träder in vid frånfälle av en fullmaktshavare. Det måste emellertid inte skrivas in. I situationer där det endast finns en fullmaktshavare och denne avlider före fullmaktsgivaren kan en ansökan om godmanskap eller förvaltare göra av fullmaktsgivarens make eller sambo och närmaste släktingar (Prop. 2016:17:30 s. 36).

I ert fall är ni tre syskon som ska vara fullmaktshavare, varför en ansökan om godmanskap eller förvaltare i första hand inte bör bli aktuellt om någon av er fullmaktshavare skulle gå bort före er mamma. Det kan dock aktualiseras om fullmaktshavaren som går bort var utsedd att sköta ett särskilt uppdrag som de övriga fullmaktshavarna inte får sköta enligt fullmakten. I brist på ytterligare information enligt frågan antar jag emellertid att ert uppdrag enligt förordnandet inte ska vara subsidiärt, utan snarare att ni gemensamt (utan enskilda begränsningar) ska sköta er mammas angelägenheter. Det innebär att fullmakten fortfarande kan ha verkan om någon av er skulle gå bort. Det måste således inte utses en ersättare vid en fullmaktshavares frånfälle, åtminstone inte i er situation eftersom ni redan är flera fullmaktshavare och ert uppdrag inte innehåller begränsningar (mitt antagande). Vill er mamma trots allt att det ska finnas tre fullmaktshavare kan det skrivas in som ett villkor i framtidsfullmakten, där det anges vem som ska träda in vid fullmakthavares frånfälle. Om er mamma fortfarande är beslutsförmögen i scenariot där någon av er fullmaktshavare går bort före henne, har hon möjlighet att utse någon annan fullmaktshavare genom att ändra eller upprätta en ny framtidsfullmakt.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1432)
2021-10-27 Varför måste man skriva sin underskrift då man returnerar en vara och vad händer om man inte gör det?
2021-10-18 Måste ägaren av bilen försäkra den eller kan någon annan göra det?
2021-10-17 Kan en resebyrå kräva vaccinationspass?
2021-09-30 Begravningsplats

Alla besvarade frågor (96616)