FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet09/11/2017

Marklov för jordvall/schaktning

Kan jag anlägga en jordvall mellan mig och grannen, max 180 cm hög, på min tomt 4,5 meter från tomtgränsen?

Grannen mot söder, väg mot öster.

Hur långt från vägen måste den sluta? Vägen är en liten grusväg som endast används av några grannar. Ingen genomfartsväg.

Vänligen

Jan Jonsson

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Med några få – men viktiga – undantag är plan- och byggfrågor en kommunal angelägenhet. I plan- och bygglagens (PBL) inledning uttrycks det så kallade kommunala planmonopolet: "Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten" (1 kap. 2 § PBL).

Marklov krävs för schaktning som inom ett område med detaljplan avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller för mark inom en allmän plats, såvida kommunen inte har bestämt annat i detaljplanen (9 kap. 11 § PBL). Det krävs också marklov för schaktning i ett område utanför detaljplan om kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att det krävs sådant marklov i området (9 kap. 13 § PBL). Oavsett om en åtgärd med mark inte kräver marklov får den som avser att vidta åtgärden ansöka om att åtgärden prövas av kommunen och har rätt att få sin ansökan prövad som om åtgärden krävde lov. Prövningen ska avse åtgärdens förenlighet med denna lag.

Det beror alltså helt på om det finns en detaljplan och vad denna föreskriver samt hur bygglovshandläggaren i din kommun tar ställning efter lämplighetsprövningen av din åtgärd. Bygglovshandläggaren måste studera detaljplanen och se hur jordvallen påverkar området samt huruvida det kan skapa olägenhet för grannarna. Just med jordvallen studerar handläggaren även hur den påverkas av vattensamling, snö med mera. Det finns alltså inte, såsom det gör för mur eller staket (jfr. 9 kap. 4 § PBL), fastslagna mått för hur en jordvall ska förhålla sig till olika fastighetsgränser.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Hälsningar

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000