Marklov för jordvall/schaktning

2017-11-09 i Fastighet
FRÅGA
Kan jag anlägga en jordvall mellan mig och grannen, max 180 cm hög, på min tomt 4,5 meter från tomtgränsen?Grannen mot söder, väg mot öster.Hur långt från vägen måste den sluta? Vägen är en liten grusväg som endast används av några grannar. Ingen genomfartsväg.VänligenJan Jonsson
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Med några få – men viktiga – undantag är plan- och byggfrågor en kommunal angelägenhet. I plan- och bygglagens (PBL) inledning uttrycks det så kallade kommunala planmonopolet: "Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten" (1 kap. 2 § PBL).

Marklov krävs för schaktning som inom ett område med detaljplan avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller för mark inom en allmän plats, såvida kommunen inte har bestämt annat i detaljplanen (9 kap. 11 § PBL). Det krävs också marklov för schaktning i ett område utanför detaljplan om kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att det krävs sådant marklov i området (9 kap. 13 § PBL). Oavsett om en åtgärd med mark inte kräver marklov får den som avser att vidta åtgärden ansöka om att åtgärden prövas av kommunen och har rätt att få sin ansökan prövad som om åtgärden krävde lov. Prövningen ska avse åtgärdens förenlighet med denna lag.

Det beror alltså helt på om det finns en detaljplan och vad denna föreskriver samt hur bygglovshandläggaren i din kommun tar ställning efter lämplighetsprövningen av din åtgärd. Bygglovshandläggaren måste studera detaljplanen och se hur jordvallen påverkar området samt huruvida det kan skapa olägenhet för grannarna. Just med jordvallen studerar handläggaren även hur den påverkas av vattensamling, snö med mera. Det finns alltså inte, såsom det gör för mur eller staket (jfr. 9 kap. 4 § PBL), fastslagna mått för hur en jordvall ska förhålla sig till olika fastighetsgränser.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?