Makes egendom enskild?

FRÅGA
Ett äktenskapsförord är skrivet gällande att förvärv av makes enskilda egendom under äktenskap ej ska vara giftorätt.En bostad köps med gemensamt lån för att nyttjas som gemensam bostad men enbart en make står på köpekontraktet, båda står dock som låntagare av inköpsbeloppet hos banken.Kan denna gemensamma bostad räknas som enskild egendom för överlevande make som står på köpekontrakt i fall anmälan om äktenskapsskillnad är inlämnad och ena maken avlider innan äktenskapsskillnad är genomförd?Ska bostaden och eventuell avkastning av denna delas mellan dödsbo och överlevande make om försäljning av bostaden sker innan bodelning är genomförd?
SVAR

Hej, vad roligt att du vänder dig till Lawline!

Då det i ditt fall rör äktenskapsskillnad och i övrigt ett förhållande makar emellan blir äktenskapsbalken (nedan ÄktB) tillämplig, och alla paragrafer som hänvisas till nedan går att finna genom länken ovan.

Om äktenskapsförord och enskild egendom
Av 7 kap. 1 § ÄktB följer att makes egendom år giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, men detta verkar du vara införstådd med. Genom ett äktenskapsförord kan då alltså egendom göras till en makes enskilda (framgår av 7 kap. 2 § ÄktB, första punkten) och därmed undantas från en eventuell framtida bodelning.

Formkrav
Givetvis kan en bostad göras till enskild egendom, men vid ett upprättande av ett äktenskapsförord finns vissa formkrav. Detta ska först och främst undertecknas av er båda och ska dessutom registreras hos skatteverket, vilket följer av 7 kap. 3 § ÄktB.

Men utöver dessa krav som framgår av lagen, så råder den uppfattningen att det även finns krav på en viss "klarhet och individualisering" när det gäller äktenskapsförord och vad som ska utgöra den enskilda egendomen. Detta är för att man ska kunna förutse vad som gäller enligt ett äktenskapsförord. Tydligheten i vilken egendom ert äktenskapsförord gäller är alltså viktig, är ni inte tydlig med vilken egendom som avses kan vid tvist äktenskapsförordet förklaras ogiltigt.

Ert äktenskapsförord
Genom ert äktenskapsförord där ni föreskrivit (eller vad jag förstått är det iallafall det ni vill skriva) att all egendom din make förvärvar ska vara dennes enskilda. Om jag då förstått saken rätt så tycker jag till en början att ni inte bör använda formuleringen "förvärv av enskild egendom ska vara makes enskilda", utan "makes förvärv av egendom ska vara dennes enskilda". Sett till ordalydelsen kan dessa två uttryck få olika betydelser, egendom kan nämligen erhållas med ett villkor att den ska vara makes enskilda.

Er bostad
När det gäller kontraktet och lånet på er bostad, framstår det genom att ni båda står på lånet, som att denna är samägd. Eller rättare sagt den bör anses vara samägd. Jag skulle därmed säga att bostaden bör ingå i en bodelning, till följd av att ni tillsammans står på lånet på bostaden.

Vid en bodelning där då bostaden ingår, ser man till vem som "bäst behöver bostaden" vid bestämmandet av vilken av makarna som ska erhålla denna. Av 9 kap. 1 § ÄktB framgår att en bodelning ska göras om giftorättsgods finns. Om den ene maken avlider ska fortfarande bodelningen slutföras för att klargöra vilken egendom som ska fördelas genom arv och vilken egendom den andre maken ska erhålla. I denna situation framgår av 9 kap. 11 § ÄktB att om en make dör under pågående äktenskapsskillnad, ska bestämmelser för äktenskapsskillnad tillämpas.

Om en försäljning av bostaden sker
Sker en försäljning av bostaden kommer pengarna från denna försäljning att ingå i en bodelning om inte denna är klar innan försäljning sker. Är bodelningen klar innan försäljningen äger rum kommer den som genom bodelningen erhållit bostaden att ha rätt att sälja denna om så önskas.

Jag hoppas detta ger svar på din fråga, i annat fall får du återkomma med följdfrågor på detta.

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1266)
2021-09-14 Hur upprättas ett äktenskapsförord? Hur gör man egendom till enskild egendom?
2021-09-09 Gäller fortfarande äktenskapsförordet?
2021-09-03 Vem äger vad makar emellan?
2021-08-31 Eget ansvar över skulder under äktenskap

Alla besvarade frågor (95698)