Makars förfogande över egendom och giftorätt

Om min syster, som är gift, står som egen ägare till en fastighet och vill skänka 1/2 som gåva till mig behöver hennes make samtycka på gåvobrevet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret på den blir beroende av ifall fastigheten är din systers enskilda egendom eller om den utgör giftorättsgods mellan henne och hennes man samt ifall fastigheten fungerar som deras gemensamma bostad.

Huvudregeln är att en makes egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom, se 7 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB), se https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1. Observera att det faktum att en make har giftorätt i den andre makens egendom inte innebär att makarna har en gemensam äganderätt. En make kan fortfarande vara ensam ägare av till exempel en fastighet trots att den andra maken samtidigt har giftorätt i den. Betydelsen av giftorätten aktualiseras främst vid en bodelning. All egendom som är giftorättsgods ska nämligen ingå i bodelningen, 10 kap. 1 § ÄktB se här, inför beräkningen av makarnas andelar i boet, 11 kap. 1 § ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K11P1S1. När andelarna har beräknats och lottläggningen sedan äger rum har dock varje make rätt att på sin lott i första hand få sin egendom (om hen så önskar), 11 kap. 7 § ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K11P7S1. Äganderätt och giftorätt är således inte samma sak.

När egendom ska anses utgöra enskild egendom regleras i 7 kap. 2 § ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1. Exempel på sådana fall är att ena maken fått egendom en i gåva eller genom testamente med villkoret att egendomen ska utgöra makens enskilda. Makarna kan även tillsammans bestämma att egendom som varit giftorättsgods istället utgöra den ena makens enskilda genom ett äktenskapsförord. Äktenskapsförordet kan sedan ersättas med ett nytt ifall makarna ändrar sig, 7 kap. 3 § ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K7P3S1.

En make får inte avhända sig, alltså överlåta genom till exempel en gåva, fast egendom som utgör makarnas gemensamma bostad utan den andres samtycke, 7 kap. 5 § 1 st. 1 p. ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K7P5S1. I samma paragraf finns dock ett undantag från detta som säger att ovanstående inte gäller om egendomen, fastigheten, utgör enskild egendom enligt 7 kap. 2 § p. 2-4 ÄktB. Innebörden är alltså att om fastigheten skulle tillfallit din syster som enskild egendom genom gåva eller testamente med ett villkor om att fastigheten ska vara hennes enskilda så behöver hon inte sin makes samtycke, fastän fastheten skulle fungera som makarnas gemensamma bostad. För att förtydliga så innebär detta också att om det skulle vara så att din syster och hennes make gjort fastigheten till hennes enskilda genom ett äktenskapsförord krävs ändå makens samtycke till överlåtelsen. Undantaget träffar således enbart egendom som erhållits genom gåva eller testamente som varit villkorad.

För det fall att fastigheten inte utgör makarnas gemensamma bostad, till exempel om det rör sig om ett fritidshus, krävs ändå den andre makens samtycke för att en överlåtelse ska få ske ifall fastigheten utgör giftorättsgods vilket också framgår av 7 kap. 5 § ÄktB.

Din syster kommer alltså behöva sin mans samtycke på gåvobrevet ifall fastigheten utgör giftorättsgods eller om fastigheten är henne och hennes mans gemensamma bostad och hon inte har fått den som enskild egendom genom gåva eller testamente med villkor att den ska vara enskild.

Ifall samtycke saknas när det enligt ovan krävs får dock domstolen tillåta överlåtelsen på ansökan av den som vill företa den, din syster alltså, 7 kap. 8 § ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K7P8S1.

Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jenny VilanderRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”