Makars arvsrätt

Vi är ett par som tänker gifta oss och tänker skriva ett äktenskapsförord. Vi har två vuxna barn ett barnbarn, vi har varit sambon i 37 år. Min fråga är om en av oss avlider får då den andra behålla våra tillgångar om ej så hur skriver man då i äktenskapsförordet för att det ska bli så. J.T

Lawline svarar

Hej

Jag utgår ifrån att barnen är gemensamma och att det inte finns några barn utanför det kommande äktenskapet. När någon av er dör kommer först en bodelning där man delar upp era tillgångar. Finns det endast giftorättsgods (d.v.s. ingen enskild egendom) kommer den efterlevande maken och dödsboet ta hälften var av den egendom som finns per dödsdagen.

Era två gemensamma barn kommer att ärva hälften var av den döde makens andel från bodelningen 2:1 Ärvdabalken ÄB. Denna egendom kommer dock att tillfalla den efterlevande maken med fri förfoganderätt fram till dess att denne dör. Det vill säga den efterlevande maken behåller egendomen efter den först avlidne maken och har rätt att förfoga över den. Vid den efterlevande makens död kommer så stor del av egendom som finns kvar som motsvarades av vad denne ärvde med fri förfoganderätt att räknas bort från dödsboet efter denne, för att tillfalla de två gemensamma barnen som arv efter den först avlidne maken. Om den efterlevande maken inte har gift om sig eller ingått samboförhållande med någon annan före sin död kommer all egendom som finns kvar efter denne också att ärvas av de två gemensamma barnen. Barnen kommer således att vid den sist avlidnes död ärva all kvarlåtenskap, men det sker två arvskiften - ett efter vardera maken.

Ett äktenskapsförord behandlar hur viss egendom ska fördelas vid en eventuell bodelning, t.ex. om viss egendom ska vara enskild och därför undantas bodelning och inte fördelning av arv. För detta ändamål används testamente.  

Victor SundhRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning