Lönediskriminering på grund av kön?

2021-08-30 i Övrigt
FRÅGA
Hej!Min kollega, en man, är föräldraledig från juni i år tom feb nästa år. Han har under denna tid fått behålla sin förmånsbil. Jag är gravid och ska gå på föräldraledighet vid årsskiftet, min chef meddelande mig för några veckor sedan att jag inte kommer att få behålla min förmånsbil under min föräldraledighet. Får dom göra så?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med anledning av att jag inte vet vilken befattning din kollega har så blir det svårt att ge en helt korrekt bedömning.

Diskriminering

En arbetsgivare får inte diskriminera en av sina arbetstagare (2 kap. 1 § första stycket 1 DL). Med diskriminering avses t.ex att arbetstagare missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, och det föreligger orsakssamband mellan missgynnandet och arbetstagarens t.ex kön (s.k. direkt diskriminering enligt 1 kap. 4 § 1 DL). Det betyder alltså att de centrala momenten vid bedömningen av om diskriminering är för handen är begreppen missgynnande, jämförbar situation och orsakssamband.

Vad gäller själva bevisningen i diskrimineringsmål har den som anser sig diskriminerad bevisbördan i första hand. Men i och med att det kan vara särskilt svårt att bevisa förekomsten av diskriminering har det gjorts lättnader i bevishänseende. Den som påstår sig ha blivit diskriminerad har visserligen bevisbördan för förekomsten men det räcker att denne visar omständigheter som ger anledning att anta det (6 kap. 3 § DL). Detta är med andra ord lågt ställda beviskrav. Uppfyller arbetstagaren detta beviskrav presumeras det med andra ord att arbetsgivaren diskriminerat arbetstagaren; bevisbördan går över till arbetsgivaren.

För att arbetsgivaren inte ska dömas för diskriminering, när bevisbördan alltså gått över till denne, krävs det att arbetsgivaren styrker att diskriminering inte skett. Notera att det för arbetsgivarens del är meningen att det ska föreligga högre ställda beviskrav (huruvida det är så eller inte i praktiken låter jag vara osagt). Ett exempel på vad som kan fria arbetsgivaren från detta ansvar är om denne visar att arbetstagare som har samma eller likvärdig arbete som den som påstås ha blivit diskriminerad fast med motsatt kön har samma villkor vid föräldraledighet. För att ta reda på om ett arbete är likvärdigt med ett annat arbete görs det en sammantagen bedömning. Bedömningen görs utifrån de krav arbetet ställer och dess natur i jämförelse med det andra arbetet. Vid bedömningen av de krav arbetet så ska det det göras med beaktande av kriterier som t.ex kunskap och ansvar. Vid bedömningen av arbetets natur ska särskilt arbetsförhållandena beaktas (3 kap. 10 § DL).

I och med att i ditt fall så har missgynnandet samband med din graviditet så kan det med stöd av tidigare rättspraxis konstateras att det i sig innebär att det ger anledning att anta att du diskriminerats. Det innebär med andra ord att ett missgynnande som skett på grund av graviditet innebär i sig att arbetsgivare presumeras ha diskriminerat dig på grund av ditt kön. För att arbetsgivaren ska kunna fria sig från denna presumtion krävs det att han kan visa sakliga skäl till att han dragit in din förmånsbil till följd av din graviditet. Som nämnts kan detta ske t.ex genom att arbetsgivaren visar att förmånsbilen även för personer med likvärdiga arbeten som dig fast med motsatt kön dras in när de tar föräldraledighet. Om inte detta är möjligt att bevisa kan arbetsgivaren fortfarande fria sig från ansvar om denne hänvisar till att t.ex din kollegas ålder är betydligt äldre än din eller att din kollegas kompetens är på arbetsplatsen eller arbetsmarknaden i stort mer eftertraktad än din. Huruvida dessa omständigheter är för handen i ditt fall kan jag inte svara på då jag inte har tillräcklig information.

Missgynnande som har samband med föräldraledighet

Förutom att frågan om diskriminering aktualiseras i ditt fall gör även förbudet om missgynnande behandling som har samband med föräldraledighet det. Förbudet innebär att en arbetsgivare inte får missgynna en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledigheten när arbetsgivaren tillämpar lönevillkor (16 § första stycket 5 FLL). Undantag från detta föreligger dock om olika villkor eller olika behandling är en nödvändig följd av ledigheten (16 § andra stycket FLL).

I och med att du är föräldraledig har arbetsgivaren rätt att med stöd av detta undantag dra tillbaka din förmånsbil. Notera dock att detta säger inget avseende frågan om diskriminering.

Sammanfattning

Vad gäller frågan om diskriminering så anses åtgärden att dra in din förmånsbil efter att du blivit gravid och tagit föräldraledig vara som regel diskriminerande. Undantag från detta kan som nämnts föreligga i vissa fall. Huruvida detta är för handen i ditt fall är som sagt svårt att säga på grund av att jag t.ex inte vet om du har likvärdigt arbete som din kollega och inte heller varför arbetsgivaren menar att du inte har rätt till förmånsbil men din kollega har det.

Vad gäller förbudet som tas upp under föregående rubrik så har alltså arbetsgivaren inte handlat i strid mot det.

Med vänlig hälsning

Hemen Yazdanfar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1956)
2021-10-23 Kan arbetsgivare kräva tillbaka felaktigt utbetald lön?
2021-10-21 Arbetsgivarens rätt att kräva frånvaroanmälan
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?

Alla besvarade frågor (96510)