Löneändring

FRÅGA
Har idag en anställning med en viss lönegrad (E) som ligger högre än den ska enligt kollektivavtalet (ska vara C)Nu vill min arbetsgivare sänka min lön så att den motsvarar övriga anställdas (C)Har sagt nej till detta. Förra månaden såg jag att de genomfört lönesänkningen ändå. Men mörkat det genom att skriva E lön på specifikationen men betalat ut C lön.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lag om anställningsskydd (LAS) och lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL) är centrala lag i arbetsrättsliga förhållanden. Den förra har fokus på arbetstagare-arbetsgivare förhållandet på individuell nivå medan den senare siktar på reglering av förhållandet på kollektiv nivå.

Mitt svar nedan kommer att utgå från att du har en tillsvidareanställning och att du är bunden av det på arbetsplatsen gällande kollektivavtalet.

En löneändring kan genomföras på tre olika sätt:

1. Genom arbetsgivarens ensidigt beslut men detta kräver särskilt stöd i lag eller avtal således har begränsad praktisk betydelse. Detta eftersom om lönen är avtalat med rättsligt bindande verkan kan den inte ändras ensidigt av arbetsgivaren.

2. Genom kollektivavtal. Eftersom arbetstagarorganisationer kan ingå kollektivavtal med arbetsgivare/arbetsgivarorganisationer (23 § MBL) och därigenom binda sina medlemmar (26 § MBL) är kollektivavtalet ett tvingande tredjemansavtal. Med andra ord är det möjligt att bestämma medlemmarnas anställningsvillkor, t.ex. lön, i kollektivavtal.

3. Genom personligt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, förutsatt ej i strid mot kollektivavtal. Kollektivavtalets tvingande verkan (27 § MBL) innebär att villkoren i ett enskilt anställningsavtal kan vara tillåten eller inte beroende på hur kollektivavtalet är formulerat. Om kollektivavtalet ser ut som ett minimiavtal är lönen som är högre än kollektivavtalets tillåten, dock inte lägre lön. Däremot om kollektivavtalet inte uttryckligen har en minimikaraktär gäller det som ett normavtal där den angivna lönen får varken underskridas eller överskridas.

Med hänsyn till att du tidigare har fått den högre lönen E är det svårt att föreställa att E var i strid mot kollektivavtalet (dock inte omöjligt). Om det är så att E var tillåten enligt kollektivavtal från början så kan lönen inte sänkas nu enbart med hänvisning till C i kollektivavtalet. Det måste sker en ändring i själva kollektivavtalet för att en ändring i lönen skall komma till stånd.

Alternativet är som sagt att ändringen kan åstadkommas genom att du och arbetsgivaren avtala särskilt om det. Således krävs det ditt samtycke att få till stånd en lönesänkning. Om arbetstagarens trotts ej samtycke vill genomföra en ändring måste denne säga upp arbetstagaren och erbjuda ett nytt anställningsavtal med nya anställningsvillkor. Då aktualiseras skyddsreglerna i LAS och notera särskilt kravet på saklig grund för uppsägning, 7 § LAS. Saklig grund kan antigen vara personliga skäl eller arbetsbrist, och till det senare tillhör i princip allt som har med företagsekonomiska och organisatoriska skäl att göra.

Vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist måste arbetsgivaren också iaktta turordningsreglerna såsom angiven i 22 § LAS eller i kollektivavtalet.

Att din arbetsgivare har betalat ut C utan någon överenskommelse och dessutom skrivit fel i specifikationen är kontraktsbrott som kan leda till skadestånd, 38 § LAS. Jag rekommenderar att du påpekar felet till din arbetsgivare och gör din ståndpunkt klar för denne. Kanske utbetalningen av C var ett rent misstag och en större tvist kan undvikas. En annan rekommendation är att du kolla kollektivavtalet och jämför det mot ditt eget anställningsavtal. Ta gärna kontakt med den arbetstagarorganisation som är kollektivavtalspart för vidare hjälp och förklaring.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll