Lämna ut en orosanmälan

2017-02-24 i Sekretess
FRÅGA
HejFår jag lämna ut en orosanmälan gällande en elev som jag lämnat till soc till en vårdnadshavare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler gällande sekretessbelagda handlingar regleras ibland annat Offentlighet och sekretesslagen (OSL).

För att se om reglerna om sekretess bli tillämpliga måste jag först redogöra för om det är en allmän handling, då det är dessa som kan lämnas ut.

För att se om något är en allmän handling får man först kolla i 2 kap. 3 § Tryckfrihetsförordningen (TF) (här) För att en handling ska vara allmän måste det var en uppgift i skrift eller en bild, den måste förvaras hos myndigheten och den måste ha upprättats hos myndigheten. För att avgöra om handlingen har upprättats hos myndigheten får man kolla i 2 kap. 7 § TF (här) och då anses den upprättat om handlingen har skickats iväg till en annan myndighet eller om ärendet som det handlar om har slutbehandlats. Här handlar det om du som myndighetsperson, till exempel lärare har upprättat orosanmälan. Dock vet jag inte vilken roll du har som myndighetsutövare, men i mitt svar kommer jag utgå från att du har en myndighetsutövande roll. Det är då en allmän handling när du skickar den till socialnämnden.

Då får man gå vidare och se om det kan föreligga sekretess på handlingen.

Enligt 26 kap. 1 § OSL( här) gäller sekretess inom socialtjänsten gällande den enskildes personliga förhållanden. Dock går det att få ut handlingar om det inte är till skada för den enskilde, alltså är det ett ganska lågt krav på sekretess.

Gällande vårdnadshavare är grundtanken att sekretess gäller även mot vårdnadshavaren enligt 12 kap. 3 § OSL (här) om det inte rör vårdnadshavaren i sin rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör den underåriges personliga angelägenheter. Alltså till exempel frågor som rör ett barns skolgång och liknande. Dock får aldrig uppgiften lämnas ut, trots vårdnadshavarens roll, om det kan antas att den underårige lider betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren.

Här måste man alltså se till innehållet i orosanmälan. Är det sådant innehåll som gör att barnet kan fara illa om det röjs för vårdnadshavaren ska det inte lämnas ut enligt 12 kap. 3 § 1 punkten OSL.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Mathilda Wihlborg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (272)
2021-09-17 Kan man få skadestånd när socialtjänsten brutit mot tystnadsplikten?
2021-08-22 Begäran om allmän handling ifråga om personnummer till arbetssökande
2021-08-11 Vad händer när en skolkurator bryter mot sin anmälningsplikt?
2021-08-05 Finns det möjligheter att anmäla arbetsplats anonymt?

Alla besvarade frågor (95758)