Lagstiftning kring dödshjälp

FRÅGA
Finns det ett lagförslag gällande aktiv dödshjälp? Om det finns vart finner man förslaget?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Dödshjälp är ett mycket omdebatterat ämne och det finns länder där aktiv dödshjälp är tillåtet. I Sverige är det dock inte tillåtet med aktiv dödshjälp och som det ser ut just nu föreligger inget sådant lagförslag som kommer att ändra de svenska reglerna kring dödshjälp. Den utredning som finns kan du hitta här: http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2001/01/sou-20016/

Det finns även flera motioner och propositioner under ämnet som du kan hitta på riksdagens hemsida, där du söker under ”dokument och lagar”.

Det är viktigt att skilja mellan aktiv och passiv dödshjälp.

Eftersom självmord inte är straffbelagt enligt Brottsbalken (BrB) så kan man inte dömas för medhjälp till självmord enl. BrB 23:4 st. 2. Däremot är mord straffbelagt enl. BrB 3:1 och så även den mildare formen dråp enl. BrB 3:2. Det är här viktigt att skilja på när dödshjälpen är aktiv på ett sådant sätt att det utgör en olaglig handling. För att få en översikt av rättsläget kan man utgå från följande rättsfall som du hittar här.

I rättsfallet NJA 1979 s. 802 hade en person bl.a. genom injektioner hjälpt en förlamad person att ta sitt liv. Personens gärning ansågs vara ett självständigt handlande eftersom det var dennes aktiva gärning som ledde till döden och därför var gärningen brottslig. Denna formen av aktiv dödshjälp är olagligt i Sverige. Det spelar ingen roll att den som önskar avsluta sitt liv samtycker, eftersom man enligt svensk lag inte kan samtycka till mord, se BrB 24:7.

I rättsfallet RH 1996:69 hade en person istället tillhandahållit en dödlig dos av tabletter, tagit dem ur burken och stoppat i den andres mun. Personen hade sedan hällt upp dryck och sedan svalde den andra personen tabletterna själv. Avgörande här var att den person som önskade avsluta sitt liv var obotligt sjuk och det rådde inga tvivel om att hen ville avsluta sitt liv, men personen kunde ändå spotta ut tabletterna om hen skulle ångra sig. Hen begick således den dödande handlingen självständigt och personen som ställt tabletterna till förfogande ansågs därför endast ha begått medhjälp. Eftersom medhjälp till självmord inte är straffbelagt i Sverige så kunde personen inte dömas för något brott.

I Sverige kan läkare avsluta livsuppehållande behandling när patientens hjärna har förlorat samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt. Detta kallas passiv dödshjälp och är således lagligt enl. Lag (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död.

Detta är de gällande reglerna kring dödshjälp idag.

Hoppas att svaret var till din hjälp.

Du är välkommen att återkomma med fler frågor till oss här på Lawline.

Vänliga hälsningar

Josefine Rembsgård
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll