Lägre lön för oorganiserad arbetstagare

FRÅGA
Kan arbetsgivaren hävda att man får lägre lön på grund av att man inte är fackligt anknuten alltså att man är oorganiserad,
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal med en arbetstagarorganisation så kan arbetsgivaren inte med giltig verkan träffa en överenskommelse med motparten (arbetstagarorganisation samt dess medlemmar) som strider mot det avtalet. Det här står i 27 § i lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL.

Om en arbetstagare är oorganiserad, inte medlem i en arbetstagarorganisation, och därmed inte bunden av ett kollektivavtal så råder avtalsfrihet. Är arbetsgivaren bunden av ett kollektivavtal så får denne däremot inte hur som helst avtala med en oorganiserad arbetstagare. Det individuella avtalet får inte innehålla villkor som strider mot det kollektivavtal som råder på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är rättsligt förpliktad att tillämpa kollektivavtalets bestämmelser även i förhållande till de oorganiserade arbetstagarna. Gör denne inte detta utan avtalar om avvikande anställningsvillkor som t.ex. lägre lön så gör sig arbetsgivaren skyldig till kollektivavtalsbrott.

Arbetsgivaren kan då bli skadeståndsskyldig gentemot arbetstagarorganisationen enligt 54-54 §§ MBL. Däremot begår inte arbetsgivaren ett kollektivavtalsbrott gentemot den oorganiserade arbetstagaren och blir således inte skadeståndsskyldig mot denne.

Det individuella anställningsavtalet är fortfarande giltigt och den oorganiserade arbetstagaren kan inte kräva högre lön. Dock kan kollektivavtalets lönenivåer anses ge uttryck för vad som är skälig lön i ett anställningsförhållande och om då den överenskomna lönen avviker från de i branschen gällande kollektivavtalen i för stor utsträckning utgör detta grund för jämkning av avtalet med hjälp av 36 § avtalslagen.

Slutsatsen är då att arbetsgivaren har avtalsfrihet och får således avtala om den lön den vill med den oorganiserade arbetstagaren men kan bli skadeståndsskyldig gentemot sin motpart i ett eventuellt kollektivavtal!

Hoppas du fick svar på din fråga!

Gustaf Åleskog
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?