Laglighetsprövning, kommunallagen.

2018-01-22 i Anställningsformer
FRÅGA
Kommunal myndighet (i detta fall miljö- och byggnadsnämnden) avser att anställa tjänsteman på heltid.Enligt anställningsförordningen ska myndighet som avser att anställa en arbetstagare på något sätt informera om detta så att de som är intresserade av anställningen har möjlighet att anmäla det till myndigheten inom en viss tid 6§. Beslut om anställning skall även lämnas på myndighetens anslagstavla. 7§Vad händer om myndigheten inte följer 6-7§§? Går det att göra undantag, dvs anställa utan offentlig annonsering?
SVAR

Hej tack för att du söker dig till Lawline med din fråga!

Är anställningsförordningen tillämplig?

Tjänstetillsättningar är att anses som myndighetsutövning inom statlig sektor och regleras i anställningsförordningen. Inom kommunal sektor utövas vanligtvis inte myndighetsutövning vid rekryteringsförfarande då anställningsförordningen endast berör statliga arbetsgivare, se proposition 1993/94: 65, s. 43, 4 § anställningsförordningen.

I AD 1985 nr 129 har arbetsdomstolen tydliggjort begreppet fri anställningsrätt. Arbetsgivaren har i princip fri anställningsrätt inom den kommunala sektorn. Kravet förtjänst och skicklighet i lagen om offentlig anställning (LOA) tas inte hänsyn till vid tjänstetillsättning inom den kommunala sektorn då någon sådan motsvarighet inte finns i LAS. Det är med bakgrund av detta som rättsförhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagare inom kommuner sägs ha en uteslutande privaträttslig karaktär.

Tjänstetillsättning kan dock anses som myndighetsutövning även inom den kommunala sektorn men för att kunna påtala en kommunal tjänstetillsättning som myndighetsutövning måste specifika regler framhävas i lagstiftningen, se t.ex. Skollagen.

Angripa med laglighetsprövning?

Även om förhållandet anses ha privaträttsligt karaktär finns möjlighet för kommunala invånare att vid anställningsbeslut begära laglighetsprövning enligt 13:8 kommunallagen (KomL). Det ger dig rätten att överklaga förfarandet om det anses felaktigt. Som exempel kan ges om beslutet fattas med jäv eller om det fattats med strid med lag eller annan författning. Trots att beslutet fattats i strid med någon av de exempel som ges i 13:8 KomL, kan beslutet fortfarande vara giltigt om det saknat betydelse i ärendets utgång, se 13:9 KomL, se (här).

Slutsats

Det kan bli svårt att angripa anställningsbeslutet då kommunala nämnder, till skillnad från statliga, har en mer privaträttslig karaktär i sina anställningsförfaranden. Svaret på frågan är således att ja nämnder kan göra avsteg från offentlig annonsering då de i regel inte omfattas av anställningsförordningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Fredrik Asplén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?