FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut14/08/2015

Lagen om ägofred samt blockerande av servitut

Hej!

Vi har en sommarstuga där vi har servitut på väg som går genom grannens mark (ej tomt). På marken går får som ibland smiter ut genom grinden när vi kör in och som ibland ligger i vägen och är svåra att flytta på. Nu går där några baggar, varav den ene stångar på skjul och bilar. Allt detta försvårar för oss att ta oss till vårt hus. Dessutom vågar inte barnen gå där själva. Vi har försökt prata med grannen, men han är inte så tillmötesgående. Kan vi kräva att han ska flytta fåren från hagen?

Ett annat problem är att på vinterhalvåret går där flera hästar som totalt förstör vägen. Har han några skyldigheter där?

Lawline svarar

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline.

En gammal lag, lagen (1933:269) om ägofred, ålägger ägare av hemdjur vissa skyldigheter. Djurägaren är skyldig att hålla sådan tillsyn över djuren att de inte olovligen kommer in på annans ägor. se 1 kap. 1 § ägofredslagen. För skada som fåren orsakar på någon annans ägor är djurägaren strikt ansvarig, skadan ska alltså ersättas även om ägaren inte är vållande till skadan, 5 kap. 47 § ägofredslagen. Skadeståndsskyldighet för skador kan även föreligga enligt skadeståndslagen (1972:207). Det finns dock inget som hindrar att grannens djur befinner sig på dennes egen mark.

Viktigare är kanske er rätt till servitutet. 7 kap. och 14 kap. Jordabalken (1970:994), JB, innehåller regler om servitut. Om det inte nämns något om underhåll av vägen i servitutet är det främst den härskande fastigheten, alltså ni, som har skyldighet att utföra underhållet, se 14 kap. 6 § andra stycket JB.

Har er granne åsidosatt sina skyldigheter, åligger det grannen att återställa vad som rubbats eller fullgöra vad som eftersatts och att ersätta skada, se 14 kap. 7 § JB. Denna paragraf kan ni stödja er på om grannens djur blockerar vägen eller denne på något sätt hindrar er från att använda den. Jag menar att det också är möjligt att grannen är skyldig att återställa vägen om dennes hästar gör den oanvändbar (d.v.s. om mer än underhåll behövs). Mer osäker är jag på huruvida allt detta innebär att ni kan tvinga er granne att hålla sina får någon annanstans. Jag vet inte heller om era barns rädsla att gå själva på vägen faller in under 14 kap. 7 § JB. Är det däremot fråga om att människor generellt sett är rädda att gå på vägen så kan detta definitivt omfattas av bestämmelsen. Vid en eventuell tvist i tingsrätt kan alla omständigheter bli viktiga. Ni måste naturligtvis själva avgöra om ni vill ta detta till domstol, om grannen inte vidtar åtgärder för att göra det möjligt för er att nyttja servitutet.

Slutligen måste jag säga att jag ställer mig ytterst tveksamt till att man har en fårhage över en trafikerad väg, om så är fallet. Inte minst är detta en fara för djuren, ägaren är skyldig att skydda dem.

Frågan har många aspekter, ett klart svar finns inte. Jag hoppas att ni blivit lite klokare i vart fall, tveka inte att kommentera om det finns något som är oklart.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?