Lagar och föreskrifter om organhandel och organhantering

FRÅGA
Hej! Förbereder mig inför en debatt kring organhandel. Skulle behöva veta vilka lagar som finns för detta idag, transplantationer mm. Vill hellre ha för mycket än för lite.. Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Den bestämmelse som är central för din del är troligen Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. 8:6 första stycket, vilken reglerar straff för den som i vinstsyfte tar, överlämnar, tar emot eller förmedlar biologiskt material, inklusive organ, från en levande eller avliden människa. Här är det värt att notera att bestämmelsen inte tar sikte på läkemedel där mänskligt biologiskt material är en av flera beståndsdelar. Inte heller ersättning för kostnader som överlåtaren har haft exempelvis för förlorad arbetsförtjänst och resor omfattas av bestämmelsen. Beståndsdelar som har isolerats från människokroppen eller på annat sätt har framställts genom ett tekniskt förfarande och som kan användas i industrin faller också utanför straffbestämmelsen, vilket framgår av förarbetena till lagen (se bland annat Regeringens proposition 1994/95:148 s. 88).

Lag (1995:831) om transplantation m.m. innehåller bestämmelser om bland annat kravet på samtycke för transplantation av biologiskt material, inklusive organ. Ingrepp som görs i strid med denna lag, exempelvis genom underlåtenhet att inhämta samtycke, kan straffas med böter (Lag om transplantation m.m. 14 §).

Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. reglerar hur biologiskt material från människor ska samlas in, förvaras och användas för vissa ändamål. Den gör en direkt hänvisning till straffbestämmelsen i lag om genetisk integritet i fråga om överlåtande av biologiskt material i vinstsyfte (Lag om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. 6:1 andra stycket). Lagen innehåller också påföljdsbestämmelser, exempelvis för fall där biobanker används för andra än de föreskrivna syftena (Lag om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. 6:1 första stycket, punkt a)-j)).

Lag (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler, samt Förordning (2008:414) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler, åsyftar att skydda människors hälsa. De tillgodoser syftet genom att ålägga skyldighet att iaktta lämpliga hanteringsprocedurer för bland annat organ som är avsedda för användning på människor eller för läkemedelstillverkning.

Socialstyrelsen har också utgivit ett antal föreskrifter angående donation, tillvaratagande och hantering av organ. Dessa är Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:30) Donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler, och Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2012:14) om hantering för mänskliga organ avsedda för transplantation. De innehåller närmare bestämmelser om bland annat samtycke, ansvarighet, dokumentation, anmälningsskyldighet, märkning m.m.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (278)
2021-06-17 Rätt att ta del av pationtjournal hos privat rådgivare
2021-06-09 När får demenssjuka tvångsvårdas?
2021-05-31 Ersättning för feldiagnos?
2021-05-30 Rätt till ersättning efter operation?

Alla besvarade frågor (93177)