Laga befogenhet att använda våld

FRÅGA
Vad vilka menas med lagligt frihetsberövad i brottsbalken 24:2 ?räknas tex personer under psykiatrisk tvångsvård dit?Räknas ambulanspersonal som transporterar LPT patient som "personer med uppsikt över den frihetsberövade"?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelsen reglerar hur mycket våld som får användas i en situation mot någon som redan är frihetsberövad. Paragrafen reglerar alltså sådana våldshandlingar som är tillåtna att utövas av den person som den frihetsberövade står under uppsikt av när denne ska hålla honom eller henne till ordningen (24 kap. 2 § stycke 1 brottsbalken).

Laga befogenhet att använda våld
Vad som inledningsvis kan sägas är att polisen har laga befogenhet att i viss utsträckning använda våld för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter.

Enligt bestämmelsen får våld användas mot:
- den som är intagen i kriminalvårdsanstalt eller som är häktad, anhållen eller annars berövad friheten och rymmer, eller
- den som sätter sig med våld eller hot om våld till motvärn eller på annat sätt gör motstånd mot någon under vars uppsikt han står.

I sådana situationer tillåts att våld används som är försvarligt för att hindra rymningen eller för att upprätthålla ordningen.

Principer för våldsanvändning
Proportionalitets- och behovsprincipen är två framträdande principer som ska användas vid ovanstående våldsanvändning. Det innebär att en polisman ska ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte samt övriga omständigheter. Vidare ska våldet som tillgrips endast ske i sådan utsträckning och form som behövs för att det avsedda resultatet ska uppnås. Det mildaste medlet ska alltså användas och stå i proportion till målet.

Personer som enligt bestämmelsen får utöva våld
Ovanstående lagrum gäller inte specifikt för polismän utan gäller även för den som har uppsikt över någon som med stöd i lag är berövad friheten. Bestämmelsen gäller i första hand personalen på häkten, kriminalvårdsanstalter och övriga anstalter. Den gäller även för personer som har verkställt ett lagligt frihetsberövande och inte överlåtit åt annan att hålla uppsikt över den omhändertagne. Det innebär att även andra personer som har rätt till frihetsberövande kan använda våld enligt bestämmelsen, så som militär personal, vissa ordningsvakter, kustbevakningen, skyddsvakter osv.

Eftersom bestämmelsen gäller för den som har uppsikt över någon som med stöd i lag är berövad friheten så torde ambulanspersonal kunna omfattas av bestämmelsen. Dock enbart om den frihetsberövade rymmer eller använder sig av hot eller våld i sitt motvärn eller på annat sätt gör motstånd mot denne.

Personer som är berövade sin frihet
Beslut om tvångsintagning av en person för psykiatrisk vård enligt LPT innebär att ett frihetsberövande sker. Det torde därför innebära att patienter som står under psykiatrisk tvångsvård räknas in under bestämmelsens definition över personer berövade sina friheter.

Det innebär därför att en LPT-patient som antingen rymmer eller som sätter sig med våld eller hot om våld till motvärn eller på annat sätt gör motstånd mot någon under vars uppsikt denne står, kan bli föremål för ovanstående våldsanvändning. Det innebär dock inte en ovillkorlig rätt att utöva våld, innebärande att en våldsanvändning i sig kan vara försvarlig men trots detta bedömas som otillåten pga att den inte varit behövlig. Likväl kan våld som i för sig är behövligt för att genomföra en tjänsteåtgärd vara oförsvarligt. Det innebär att vilken tjänsteuppgift som helst inte kan få motivera våldsanvändning.

Jag hoppas detta gav svar på din fråga. Har du fler funderingar är du välkommen att ställa en fråga på nytt.

Vänligen,

Line Skaugrud Landevik
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (193)
2021-12-03 Vad har kriminalvårdare för rättsligt skydd?
2021-11-21 Förmansorder 24:8 BrB
2021-11-19 Påverkar egendomens värde omfattningen av det våld man får använda sig av för att försvara sig i en nödvärnssituation?
2021-11-19 Finns det något rätt sätt att agera i självförsvar?

Alla besvarade frågor (97624)