Kvittning av semesterersättning

FRÅGA
Kan min förra arbetsgivare hålla in min semesterersättning om jag har en obetald faktura till honom? Och om han kan det hur lång tid kan han hålla den efter det är betald?
SVAR

Hejsan!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om arbetsgivaren skulle hålla inne din semesterersättning i och med att du har en obetald faktura kallas det för kvittning. Kvittning regleras i lagen om arbetsgivares kvittningsrätt. Lagen skiljer på två olika slag av kvittning, nämligen frivillig kvittning och tvungen kvittning.

Frivillig kvittning innebär att arbetsgivaren kan kvitta en fordran mot en arbetstagare genom löneavdrag om arbetstagaren lämnat sitt samtycke till kvittningen, 2 §. I detta fall framgår det inte huruvida du lämnat sådant medgivande eller inte, men med tanke på frågans utformning kommer jag i mitt svar utgå ifrån att det inte föreligger sådant samtycke.

Tvungen kvittning innebär att löneavdrag görs utan att den anställde lämnat sitt samtycke och detta får ske endast i de situationer som räknas upp i kvittningslagen. Innan arbetsgivaren får göra en tvungen kvittning måste arbetsgivaren alltid begära och fått ett besked från Kronofogdemyndigheten (KFM) om hur mycket av lönen som är skyddat mot kvittning ("benifciebesked"), det vill säga hur stor del av lönefordran som överstiger vad arbetstagaren behöver för sin och familjens försörjning, 6 §. En tvungen kvittning kan endast ske vid tre situationer:
1. kvittningsavtal med den anställda,
2. om den anställda med uppsåt orsakat skada eller,
3. om det finns ett kollektivavtal som ger arbetsgivaren rätt att kvitta i den aktuella situationen.

I ditt fall är det frågan om en obetald faktura vilket kan hänföras till den första punkten (om det föreligger kvittningsavtal med den anställda) som innebär att arbetsgivaren har en fordran på den anställde som uppkommit i samband med anställningen och som grundar sig på ett avtal mellan arbetsgivaren och den anställde, enligt vilken kvittning får ske.

Du frågar även om hur länge arbetsgivaren kan hålla den efter att fakturan är betald, det kvittning innebär är just att du inte behöver betala fakturan eftersom arbetsgivaren "drar av" det ifrån semesterersättningen.

Sammanfattningsvis
Slutsatsen som kan dras är att arbetsgivaren kan kvitta den obetalda fakturan mot semesterersättningen om din anställning grundar sig på ett avtal som säger att kvittning är tillåtet. Skulle kvittning vara tillåtet måste dock arbetsgivaren begära besked från KFM.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, vid fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Victoria Najafi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (249)
2019-03-31 Föreligger rätt till semesterlön vid sjukskrivning?
2019-03-26 Semesterdagar med provanställning
2019-03-24 Kan en arbetsgivare fritt avtala om villkor för semesterförmåner i anställningsavtalet?
2019-03-18 Har man rätt till semesterdagar under provanställning?

Alla besvarade frågor (67945)