Kvinnofridskränkning

1. Vad krävs för att bli dömd för kvinnofridsbrott? 2. Vad är preskriptionstiden för kvinnofridsbrott?

Lawline svarar

Hej

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Enligt 4 a § 4 kap. brottsbalken (BrB) (se https://lagen.nu/1962:700#K4P4aS1) kan ett flertal upprepade trakasserier, som var och en skulle leda till straff, sammantaget blir fråga om grovt fridskränkningsbrott. Om gärningarna har utförts av make eller man som levt med en kvinna under äktenskapsliknande former blir det istället fråga om grov kvinnofridskränkning. 

För att ansvar ska uppstå enligt detta lagrum krävs det att 

– det är fråga om minst två gärningar, de behöver dock inte vara av samma brottstyp, 

– gärningarna det är fråga om går att finna i kap. 3, 4, 6 eller 12 BrB eller 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud mot en närstående eller tidigare närstående person

– de enskilda brotten var och ett utgör ett led i en upprepad kränkning av en persons integritet som varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, och

– gärningarna har begåtts inom en tidsram som dels bestäms av preskriptionstiden för brott enligt 4 a § 4 kap. BrB, dvs. 10 år, och dels av preskriptionstiden för de enskilda brotten, vilken kan variera mellan 2 år-10 år. Brotten kan inte beaktas väl de har preskriberats. 

För att bedöma huruvida brotten har utgjort ett "led i en upprepad kränkning av en persons integritet som varit ägnad att allvarligt skada personens självkänsla" ska en helhetsbedömning göras med hänsyn till den kränktas hela situation. Något som beaktas är hur många brott som begåtts samt vilken tidsrymd som har förflutit mellan dem och även hur allvarliga brotten har varit. Har de varit allvarliga krävs det färre brott och har de varit mindre allvarliga krävs det fler brott. 

Preskriptionstiden för olika brott är enligt 1 § 35 kap. BrB (https://lagen.nu/1962:700#K35P1S1):

2 år, om det svåraste straffet är högst 1 års fängelse;

5 år, om det svåraste straffet är högst 2 års fängelse;

10 år, om det svåraste straffet är högst 8 års fängelse;

15 år, om det svåraste straffet är fängelse på viss tid över 8 år;

25 år, om fängelse på livstid kan ådömas.

Med vänliga hälsningar,

Emelie SvenssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo