Kvarlämnad egendom efter inneboende

2016-12-11 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Jag hade en inneboende i mitt hus som flyttade i maj 2012. Nu är det en väldig massa saker efterlämnade, och jag undrar om jag har rätt att göra mig av med sakerna? Enligt Jordabalkens 12 kap. 27§ exempelvis.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Jordabalkens 12:e kapitel, som även brukar kallas för Hyreslagen, reglerar hyra av hus, eller del av hus*. För att kapitlets bestämmelser ska vara gällande i en situation, måste det ha förelegat ett hyresförhållande där ett hus, eller del av ett hus, har hyrts ut mot ersättning (JB 12:1).

Eftersom du i din fråga skriver att du har haft en inneboende, drar jag slutsatsen att det mellan er förelåg ett hyresförhållande i där din inneboende fick betala för att få bo och uppehålla sig i hela, eller i vart fall en del av, ditt hus. Bestämmelserna i jordabalkens 12:e kapitel gäller således i ditt fall, och därmed även JB 12:27 2st.

Enligt JB 12:27 2st tillfaller egendom som en hyresgäst lämnar kvar hyresvärden, om inte hyresgästen efter anmaning inom tre månader, eller annars inom sex månader, hämtar sin egendom. Eftersom din inneboende flyttade ut i maj 2012, har mer än sex månader förflutit och egendomen tillhör därför som regel dig. Det bör dock observeras att skulle du inom de senaste tre månaderna ha varit i kontakt med hyresgästen och bett hen att hämta sina saker (dvs anmanat hen), kan du inte i nuläget fritt göra dig av med sakerna. Du måste då vänta tills det har förflutit tre månader sedan du uppmanade din tidigare inneboende att hämta egendomen. Först om din tidigare inneboende efter denna tid har underlåtit att hämta sina saker, tillfaller dessa dig.

Sammanfattningsvis kan därför sägas att om du inte uppmanat din tidigare inneboende att hämta sina saker inom de senaste tre månaderna, kan du fritt göra dig av med hens saker. Skulle så inte vara fallet, måste du avvakta och först om hen inte hämtat sina saker när tre månader har förflutit sedan din uppmaning, kan du slänga sakerna.

*För hyresavtal som ingåtts efter den 1 februari 2013 reglerar lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad uthyrning till inneboende. Eftersom hyresavtalet med din inneboende dock ingicks före detta datum, gäller som redovisats bestämmelserna i JB 12 kap.

Jag hoppas att detta har givit svar på din fråga, och om du undrar över något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,


Alexandra Lantz
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1996)
2020-11-17 Får en granne utan tillstånd klippa ner en gemensamt ägd häck?
2020-11-11 Skriftlighetskravet för gåvobrev vid överlåtelse av fastighet
2020-11-05 Inkräktar jag på hemfridszonen om jag rider på närliggande väg?
2020-11-02 Hur länge får ett upplåtelseavtal gälla?

Alla besvarade frågor (86416)