Kvalifikationstid för sjuklön

2020-07-23 i Sjuk
FRÅGA
Min son har sommarjobbat på en kommunal förskola sk. feripraktik. Hans kontrakterade anställning var 3 veckor lång. Han jobbade sin första dag och sedan blev han sjuk 3 dagar. Nu hävdar arbetsgivaren (kommunen) att han inte får sjuklön för dessa dagar, att han bara har rätt till det from den tredje veckan med hänvisning till sjuklönelagen. Som jag tolkar lagen så har han tillträtt anställningen och har en anställning som är längre än 14 dagar och då har han rätt till sjuklön från första dagen av anställningstiden. Hur ska lagen tolkas, har han rätt till sjuklön eller inte? Måste det gå 14 dagar innan han har rätt till sjuklön?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nedan kommer en beskrivning av kvalifikationstiden för sjuklön samt en redogörelse för vad som gäller i ert fall.

Kvalifikationstidsvillkor för sjuklön
Rättsregler kring sjuklön återfinns i lagen om sjuklön (SjlL). I 3 § SjlL regleras ett villkor om kvalifikationstid som stadgar när rätten till sjuklön kan inträda.

Enligt nämnda paragraf gäller att en arbetstagare har rätt till sjuklön från och med den första dagen av anställningstiden. Det här gäller under förutsättning att den avtalade anställningstiden inte är kortare än en månad. Om den avtalade anställningstiden är kortare än en månad inträder rätten till sjuklön endast om arbetstagaren har tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd. Det finns alltså två rekvisit som ska vara uppfyllda för att en arbetstagare ska vara berättigad till sjuklön vid en anställning som är kortare än en månad.

I rekvisitet att arbetstagaren ska ha tillträtt anställningen, bör enligt propositionen främst innebära att denne faktiskt ska ha infunnit sig på arbetsplatsen. Att arbetstagaren påbörjat färden till arbetet men råkat ut för sjukdom eller skada som hindrat denne från att befinna sig på arbetsplatsen, bör också betraktas som tillträde enligt förarbeten (prop. 1990/91:181 s. 69).

Utöver kravet på tillträde, gäller att arbetstagaren därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd. Kravet innebär att anställningen måste ha pågått hos arbetsgivaren under en sammanhängande period av minst fjorton kalenderdagar. I den angivna tidsperioden medräknas inte de dagar som arbetstagaren eventuellt varit frånvarande utan giltigt skäl. Kravet på fjorton dagar medför att rätten till sjuklön vid en anställning som är kortare än en månad inträder tidigast från och med den femtonde dagen efter tillträdet (prop. 1990/91:181 s. 69).

Vad gäller för din son avseende rätten till sjuklön?
Din son hade en tidsbegränsad anställning med en avtalad anställningstid på tre veckor. Eftersom anställningstiden var kortare än en månad behövde din son ha tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd för att vara berättigad till sjuklön.

Din son arbetade första arbetsdagen vilket tyder på att han har tillträtt anställningen. Däremot hade anställningen ännu inte pågått i en sammanhängande period av fjorton kalenderdagar. Han insjuknade nämligen andra dagen av anställningen. Det innebär att din son inte var berättigad till sjuklön när han blev sjuk. Det är inte tillräckligt med ett anställningsavtal där det framgår att anställningen ska vara i mer än fjorton dagar. Det är enbart om den avtalade anställningstiden är längre än en månad som man är berättigad till sjuklön från och med den första dagen av anställningen.

Sammanfattningsvis, hade din son tillträtt anställningen men ännu inte varit anställd i fjorton kalenderdagar i följd när han blev sjuk. Det här medför att han tyvärr inte är berättigad till sjuklön.

Hoppas att du har fått svar på din fråga och önskar dig en trevlig sommar!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (207)
2021-01-30 Rätt till både sjukpenning och lön?
2020-12-31 När kan arbetsgivare begära in sjukintyg?
2020-12-10 Kan arbetsgivaren kräva läkarintyg från första sjukdagen?
2020-12-04 Har arbetsgivaren ett sjuklöneansvar vid kortare anställningar?

Alla besvarade frågor (89565)