Kroppsvisitation av 14-15 åringar

2020-11-21 i Förundersökning
FRÅGA
Hej,min 15-årige son kom just hem (18:30) och hade blivit stoppad av två personer med. ivila kläder, som bad om deras personnummer (min son vägrade uppge det) och sen ville de veta vad han hette och dessutom blev han visiterad och personerna gick igenom hans fickor. Min son frågade varför och de sa att de misstänkte att han var efterlyst!!! Min son var med några kompisar som alla utsattes för samma behandling.Är det korrekt att poliser inte behöver identifiera sig?Inget brott höll på att ske (observera tidpunkten!) och min son har inget brottsligt förflutet. Är det ändå ok att poliser fantiserar ihop en misstanke?Får poliser verkligen visitera ungdomar (övriga närvarande är också 14-15 år) utan att poliserna sett något?Vi bor i ett socialt utsatt område, där det ändå finns en stor det helt vanligt folk med heltidsarbeten o.s.v. men hatet mot polisen gror eftersom det här inte är ovanligt, även om det skedde för första gången för min son.Bör vi kontakat polisen med det inträffade? (en av kompisarna blev så hårt tagen i axeln att hans jacka (2000:-) gick sönder, så det var ingen trevlig upplevelse.Vänliga hälsningar,en mamma som bekymrar sig över ett växande hat mot de som ska skydda oss...
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag har försökt svara på alla dina frågor i tur och ordning och kommer både redogöra för i vilka fall polisen får kroppsvisitera och hur detta förhåller sig till den situationen som din son och hans vänner hamnade i.

Måste en polis identifiera sig?

En polis i tjänst ska kunna legitimera sig med sitt tjänstekort (11 § polisförordningen). Lagtexten är utformad som att "polisen ska kunna", dvs det finns inget krav på att polisen faktiskt behöver legitimera sig på efterfrågan. MEN som polis har man skyldighet att agera så hänsynsfullt som möjligt och uppträda på ett sätt som inger förtroende, vid kontakt med allmänheten (10 § polisförordningen). Med hänsyn till ditt barns unga ålder och att det var tidigt på dagen är det inte troligt att polisen kan ha uppfattat någon större hotbild och borde rimligen ha legitimerat sig för att förenkla kontakten med ditt barn och hans vänner.

Skydd mot kroppsliga ingrepp

I Sverige är vi skyddade från att utsättas för påtvingade kroppsliga ingrepp (2 kap. 6 § regeringsformen). Ett påtvingat kroppsligt ingrepp omfattar kroppsvisitering. Dock finns det vissa lagstadgade undantag som tillåter påtvingade kroppsliga ingrepp (2 kap. 20 § regeringsformen). Ett av dessa undantag gäller just kroppsvisitation.

Regler angående kroppsvisitation på ungdomar

Som 15-åring (därmed straffmyndig) omfattas din son av Rättegångsbalkens regler angående kroppsvisitering. Du nämner dock att vissa av hans vänner var 14 år; då kommer reglerna om kroppsvisitering i Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (härefter förkortad LuL) att gälla.

Fick poliserna kroppsvisitera ditt barn?

Vi börjar med reglerna för kroppsvisitation som blir tillämpliga för ditt barn. En polis har rätt att kroppsvisitera i den utsträckningen det behövs för att söka efter vapen, andra farliga föremål och föremål ägnat att användas som hjälpmedel vid vissa skadegörelsebrott (19 § st. 2 polislagen).

En kroppsvisitation får göras om det finns anledning att anta att brott har begåtts på vilket fängelse kan följa. Kroppsvisitationen får göras på den som är skäligen misstänkt. Om man inte är skäligen misstänkt får kroppsvisitation endast ske om det finns synnerlig anledning att anta att visitationen leder till att man hittar föremål som är av betydelse för utredningen (28 kap. 11 § st. 1-2 rättegångsbalken). Eftersom kroppsvisitation är ett tvångsmedel måste alltid proportionalitetsprincipen tillämpas. Principen innebär att ingreppet i fråga om art, styrka, räckvidd och varaktighet står i rimlig proportion till det önskade målet.

Med hänsyn till att killarna inte varit inblandade i något brottsligt, eller agerat på något brottsligt sätt är det föga troligt att polisen överhuvudtaget skulle uppfatta att ett brott med fängelse i skalan kan följa. De har med andra ord ingen grund för kroppsvisitation till följd av att din son skulle vara "skäligen misstänkt". Poliserna uppger att de trodde han var efterlyst: men detta bör inte räcka för att kravet på "skäligen misstänkt" ska vara uppfylld. Inte heller kan man säga att det förelegat synnerlig anledning för att visitera honom på den grund att polisen trodde man kunde hitta föremål som skulle bidra till utredningen. Min uppfattning är att polisen inte hade någon lagstadgad rätt att kroppsvisitera din son. Du nämner också att visitationen har varit obehaglig och så pass våldsam att en killes jacka gått sönder; detta tyder på att ingreppet har varit mycket omfattande och i strid med proportionalitetsprincipen.

Fick poliserna kroppsvisitera hans 14-åriga vänner?

Samma regler gäller för din sons vänner, som också är 15 år. För den vänner som är 14 år får kroppsvisitation endast ske om det finns särskilda skäl (36 § LuL). Om poliserna misstänker brott som leder till mindre än ett års fängelse får kroppsbesiktning endast ske om det är av synnerlig vikt (36 a § LuL). Återigen; detta kompisgäng har inte gjort något som kan uppfattas som misstänksamt, därför har poliserna varken haft särskilda- eller synnerliga skäl på det sätt som lagen föreskriver. Vidare får en kroppsbesiktning på någon som är under 15 år inte verkställas eller bevittnas av någon annan än en läkare (36 d § LuL). Det är därför INTE okej att denna kroppsvisitation gjorts av civilpoliserna på allmän plats.

Sammanfattande svar och slutligt råd

Min uppfattning av situationen är att poliserna i fråga har missbrukat sin ställning. Förvisso kan det finnas grund för misstanke då de sa till din son att dem trodde han var efterlyst, men detta är vagt och bör inte vara nog med hänsyn till kraven för visitation och i enlighet med proportionalitetsprincipen. Vad gäller de 14-åringar som blev visiterade ter det sig som att polisen inte hade någon rätt till kroppsvisitation överhuvudtaget. Det du berättar om polisens hårda hantering i relation till ungdomarnas låga ålder låter absolut inte okej. Jag vet inte om det i praktiken blir några konsekvenser av att du hör av dig till polisen om denna händelse, men det kan vara en god idé. Jag vill också informera dig om att du har möjlighet att göra en anmälan till Justitieombudsmannen (JO). Deras uppgift är att granska statliga myndigheter och se till att deras arbete utförs korrekt. Genom att klicka → här ← kommer du till JO:s hemsida som ger dig vidare information om hur en anmälan går till.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Liv Stålhammar
Fick du svar på din fråga?