FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess31/05/2022

Krockar 7 kap. 22 § TF med 3 kap. 1 § OSL?

Att ge ut sekretessbelagd information, gör det skillnad om det är muntligt eller skriftligt? Blir förvirrad av TF 7:22 och definitionen av sekretess OSL 3:1, får två svar emot varandra

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag tolkar din fråga som att du undrar om 7 kap. 22 § TF och 3 kap. 1 § OSL krockar med varandra. Dessutom undrar du om det gör någon skillnad om sekretessbelagd uppgift lämnas ut muntligen eller skriftligen. Har jag misstolkat din fråga är du välkommen att ställa en fråga på nytt där du med fördel kan specificera exempelvis vad i bestämmelserna som du tycker strider mot varandra. 

Meddelarfriheten innebär att en person har rätt att lämna alla former av uppgifter till vissa personer i syfte att uppgifterna görs offentliga i tryckt skrift (1 kap. 7 § TF). Så kan vara fallet om exempelvis en tjänsteman lämnar ut uppgifter till en journalist i syfte att journalisten ska offentliggöra de lämnade uppgifterna i tidning.   

Meddelarfriheten är dock inte undantagslös; 7 kap. 22 § TF utgör ett undantag från meddelarfriheten. En person som utnyttjar sin meddelarfrihet får nämligen många gånger inte lämna ut sekretessbelagda uppgifter trots att det alltså sker till en exempelvis journalist. För att avgöra i vilka fall som uppgifterna inte får lämnas ut på grund av detta så görs det i paragrafen skillnad mellan om utlämnandet av de sekretessbelagda uppgifterna sker genom utlämnandet av en allmän handling eller muntligen (se 7 kap. 22 § första stycket andra-tredje punkten TF). 

Är det fråga om utlämnande av en allmän handling som består av sekretessbelagda uppgifter så får utlämnandet av den allmänna handlingen aldrig ske trots att den alltså sker till en journalist i syfte att offentliggöras (7 kap. 22 § första stycket andra punkten TF). Det kan för övrigt nämnas att detta inte innebär per automatik att hela den allmänna handlingen måste sekretessbeläggas utan det räcker med att tjänstemannen täcker över eller s.k. maskar de delarna i handlingen som eventuellt är sekretessbelagda (jfr 2 kap. 15 § första stycket andra meningen TF). 

Vad däremot gäller sekretessbelagda uppgifter som lämnas muntligen så är utgångspunkten helt tvärtom; utlämnandet av de sekretessbelagda uppgifterna får ske till en journalist (7 kap. 22 § första stycket tredje punkten TF). Enligt denna punkt så råder undantag från detta endast om det i slutet av tillämpligt sekretesskapitel i OSL nämns att sekretessen i ifrågavarande kapitel “inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter”. 

Vad gäller 3 kap. 1 § OSL så definierar den endast olika begrepp. Varför den skulle mot bakgrund av det nu anförda krocka med 7 kap. 22 § TF har jag svårt att se. Med anledning härav vill gärna jag att du återkommer med en ny frågeställning där du kan klargöra på vilket sätt du ser att 3 kap. 1 § OSL krockar med 7 kap. 22 § TF

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning 

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”