Krävs läkarintyg när ombudet blivit sjuk och inte kan inställa sig vid huvudförhandling? Vem betalar vittneskostnaderna vid inställd huvudförhandling?

2021-04-22 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej,Det handlar om en utsatt dag för huvudförhandling i ett tvistemål. Motpartens ombud har blivit sjuk. Finns det några regler om hur lång tid innan dagen för huvudförhandlingen som ombudet måste meddela tingsrätten att han blivit sjuk? Krävs läkarintyg? Vad händer med vittnen som har rest till staden där tingsrätten finns? Kan dessa få ersättning när huvudförhandlingen ställs in? Tacksam för svar.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

"Laga förfall" att inte infinna sig vid huvudförhandling

"Laga förfall", som det benämns i lagtexten, är när t.ex. ett ombud av något giltigt skäl inte kan närvara vid en huvudförhandling, 32 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740) (RB). Den som påstår sig ha haft giltigt skäl (laga förfall) för att inte dyka upp på en förhandling har i allmänhet bevisbördan för det påståendet. Vad gäller laga förfall på grund av sjukdom krävs i regel ett läkarintyg. Av läkarintyget ska det framgå att personen inte kan närvara eller att det inte rimligen kan begäras att personen kan närva p.g.a. sjukdomen.

Tiden för att anmäla laga förfall till rätten

I 32 kap 4 § 2 stycket RB anges att den som ska infinna sig vid en förhandling och en omständighet uppkommer som gör att denne inte kan dyka upp ska personen göra anmälan om det "omedelbart" till rätten. Det innebär alltså att om ett ombud p.g.a. sjukdom inte kan komma till huvudförhandlingen så måste denne direkt höra av sig till rätten och meddela sin frånvaro (med sjukintyg). Vidare får rätten därefter ta ett beslut om anmälan utgör ett laga förfall och att huvudförhandlingen ska flyttas.

Om personen inte gör detta, dvs. inte anmäler sin frånvaro direkt hen får vetskap om omständigheten eller att det inte föreligger laga förfall, kan personen åläggas att ersätta de kostnader hen eventuellt vållat genom att huvudförhandlingen ställdes in, 18 kap 7 § RB.

Kostnader för vittnen för inställelse vid huvudförhandling

Som nämnt ovan, om ombudet inte haft laga förfall och huvudförhandlingen inte kan genomföras, kan det bli så att ombudet får betala för t.ex. vittnenas kostnader m.m. som uppstått tillföljd av att huvudförhandlingen ställdes in.

Ett vittne har rätt till viss ersättning och i tvistemål ska ersättningen som huvudregel betalas av den part som åberopat vittnet, 36 kap. 24 § 2 stycket RB. Ersättningen som ett vittne har rätt till är nödvändiga resekostnader, uppehälle och förlorad arbetsinkomst, 36 kap 24 § 3 stycket RB. Ersättningen som ett vittne har rätt till ska alltid fastställas av rätten, dvs. vittnet ska vid förhandlingen uppge vilka kostnader denne har haft, med uppvisande av kvitto etc.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Mvh

Victoria Ström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1199)
2021-10-23 Åtalsunderlåtelse
2021-10-05 Är man icke skyldig eller oskyldig om man inte döms för brott av domstolen?
2021-09-30 Kan en jurist vara användbar när man avser att överklaga?
2021-09-30 Hur kommer jag i kontakt med någon som kan hjälpa mig med rådgivning?

Alla besvarade frågor (96504)