Krävs den andra sambons samtycke för att belåna den gemensamma fastigheten?

2020-10-23 i Fastighetspant
FRÅGA
Om två sambor har halva lagfarten var till fastigheten som utgör deras bostad, kan då den ena sambon belåna fastigheten utan den andres vetskap/skriftliga godkännande?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din fråga framgår det inte om sambornas fastighet utgör samboegendom eller inte. Är fastigheten samboegendom blir sambolagen tillämplig. Är den inte samboegendom blir istället lagen om samäganderätt (samäganderättslagen) tillämplig.

Sambolagen

Sambornas fastighet utgör samboegendom om den har förvärvats för gemensam användning och inte annat följer av 4 och 9 §§ sambolagen (3 § sambolagen). I 4 § sambolagen framgår det att om en sambo fått egendomen, genom t.ex. gåva eller arv, med villkor om att den ska vara enskild egendom så utgör den inte samboegendom. Egendomen utgör heller inte samboegendom om samborna har avtalat om att den inte ska vara det (9 § sambolagen). Om fastigheten utgör samboegendom får inte den ena sambon inteckna fastigheten utan den andres samtycke (23 § sambolagen).

Samäganderättslagen

När sambornas fastighet inte har förvärvats för gemensam användning och således inte utgör samboegendom blir istället samäganderättslagen tillämplig. Det skulle t.ex. kunna handla om att den ena sambon har fått köpa in sig i den andra sambons fastighet. I samäganderättslagen är huvudregeln att det krävs samtycke bland alla delägare "för förfogande" över egendomen i dess helhet (2 § samäganderättslagen). Enligt "helhetsprincipen" inom fastighetsrätten är det inte möjligt att bara belåna sin andel i fastigheten (22 kap. 2 § tredje stycket jordabalken). Principen innebär att en fastighet endast kan intecknas och belånas i sin helhet. Därför kommer det att krävas samtycke från den andra sambon för att belåna fastigheten. Om åtgärden dock skulle anses brådskande och nödvändig för egendomens "bevarande" görs undantag från huvudregeln och då krävs inte samtycke (2 § sista meningen samäganderättslagen). Det ska tilläggas att samäganderättslagen är dispositiv, vilket innebär att ett avtal om att annat ska gälla går före lagen.

Slutsats

För att svara på din fråga så krävs det alltså mest troligt, oavsett om fastigheten är samboegendom eller inte, samtycke från den andra sambon för att få belåna den (se 23 § sambolagen samt 2 § samäganderättslagen). Det är dock, som sagt, fullt möjligt för samborna att avtala om att det inte behövs samtycke för att belåna fastigheten.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Erik Asp
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighetspant (72)
2021-10-26 När fordringen understiger pantbrevets värde
2021-09-30 Vem är fastighetens ägare vid pantsättning?
2021-06-30 Vad är en inteckning i fastighet?
2021-04-14 Pantsätta samägd egendom

Alla besvarade frågor (96583)