Krävs bygglov för att montera solcellspaneler på tak inom detaljplanelagt område?

2020-11-25 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej!Avser att lägga solcellspaneler på taket. Fråga om bygglov uppstod. Det finns ju ett undantag i PBL 9kap 3c§, samtidigt som undantaget inte gäller om det för åtgärden är föreskrivet bygglov. Hur ska jag tolka detta?I detaljplanen där jag bor står det att taken ska vara röda. Panelerna jag ämnar sätta på taket följer takets form, är svarta varpå det skulle kunna leda till lovplikt. Men i undantaget 3c§ står det ju just att även om solcellspanelerna förändrar utseendet väsentligt så ska det vara bygglovsfritt.Jag har ju såklart varit i kontakt med kommunen och fått besked att det krävs bygglov. När jag då ifrågasätter med hänvisning till undantaget i PBL, upplever jag att handläggaren blir trött på mig och menar helt sonika att de har bedömt att det krävs bygglov. I samma mening får jag dock besked på att det kommer att godkännas efter grannehörande. Bygglov kommer att kosta mig ca 4000:- inkl grannehörande. Har jag fog för min invändning eller ska jag betala och se glad ut? :-)
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag ser att du redan identifierat relevant lagrum, men jag kommer ändå redovisa för de tillämpliga bestämmelserna i lagen för att göra svaret lättare för dig att följa upp.


Den rättsliga regleringen

Frågor om bygglov regleras i Plan- och bygglag (2010:900), även förkortat PBL.

Enligt 9 kap. 2 § PBL krävs bygglov för nybyggnad, tillbyggnad eller annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller dess yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt, se 9 kap 2 § 1 st punkt 3 c) PBL.

Enligt bestämmelsens sista stycke gäller den ovan nämnda regeln enbart om byggnaden ligger inom ett område som omfattas av en detaljplan -vilket är fallet enligt din beskrivning av omständigheterna.

Det finns (som du redan identifierat) ett undantag till den här bestämmelsen i 9 kap. 3c § PBL som stadgar att trots att en byggnads utseende avsevärt påverkas så krävs det inte bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare (som följer byggnadens form). Det framgår av din fråga att de följer byggnadens form, varför undantaget hittills är tillämpligt.

I 9 kap. 3c § 2 st punkt 1 PBL föreskrivs emellertid att undantaget i första stycket inte gäller om kommunen enligt 9 kap. 8 § punkt 9 PBL har bestämt att åtgärden kräver bygglov.

I den sistnämnda bestämmelsen står det att det utöver undantagen i 9 kap. 2-7 §§ PBL krävs bygglov i den utsträckning som framgår av det som kommunen i en detaljplan har bestämt i fråga om solcellspaneler och solfångare.

Om jag har tolkat situationen rätt så har alltså kommunen med stöd av 9 kap. 3c § 2 st PBL i förening med 9 kap. 8 § 1 st punkt 9 PBL bestämt att undantaget i 9 kap. 3c § PBL inte längre gäller - och att en förutsättning för att kunna montera fast solcellspaneler är att bygglov beviljas.


Behöver du bygglov för att montera solcellspanelerna på taket?

Svaret på den frågan är ja - förutsatt att kommunen har bestämt att det krävs. Enligt min tolkning av ditt samtal med kommunen så verkar det som att en sådan bestämmelse finns i detaljplanen. Jag föreslår att du hör av dig till byggnadsnämnden och frågar om de tidigare beviljat bygglov för motsvarande åtgärder inom området. Det hade inneburit att bygglovet som utgångspunkt ska beviljas, se 9 kap. 30 § 1 st punkt 1 b) PBL.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig oss på Lawline igen om jag varit otydlig eller om fler frågor skulle dyka upp.

Aram Shokor
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2119)
2022-01-26 Ofullständig fråga
2022-01-24 Strandskyddsdispens och/eller bygglov i efterhand
2022-01-20 "Nödig" väg?
2022-01-19 Höjning av lokalhyra och det indirekta besittningsskyddet - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (98704)