FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt05/03/2018

Krävs bygglov?

Funderar på att köpa en industrilokal. Sedan bo i kontorsdelen och ha garage i det övriga. Är det möjligt utan att ansöka om bygglov?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bygglov finns i plan- och bygglagen. Det krävs inte bygglov för en åtgärd som inte innebär en nybyggnad, tillbyggnad eller vissa andra ändringar av en byggnad som nämns i plan- och bygglagen. Om du inte ska ändra något i industrilokalen krävs alltså inte bygglov.

I 9 kap. 2 § plan- och bygglagen föreskrivs att det krävs bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och för annan ändring av en byggnad än tillbyggnad om ändringen innebär att:

byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd, det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Denna bestämmelse aktualiseras bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av detaljplan.

Om du avser att ändra en byggnad enligt någon av ovan angivna förutsättningar krävs som utgångspunkt bygglov enligt plan- och bygglagen. Att exempelvis ändra en industrilokal till detaljhandel är en avsevärd ändrad användning och kräver bygglov. Att ändra en industrilokal till ett garage och till ett kontor bör också utgöra en sådan avsevärd ändrad användning att bygglov krävs.

Slutligen vill jag göra dig uppmärksam på att det föreskrivs vissa undantag gällande kravet på bygglov vid ekonomibyggnader och andra byggnader inom detaljplan i 9 kap plan-och bygglagen.

Mitt råd är att kontakta den kommun som industrilokalen ligger i för att få en överblick över den aktuella detaljplanen och således få en uppfattning om vad som krävs för att bygglov ska beviljas i ditt fall. I det fall den aktuella detaljplanen skulle medföra att en ansökan om bygglov inte beviljas vill jag upplysa om möjligheten att överklaga en av kommunen antagen detaljplan.

Vänligen,

Marika JaanisteRådgivare
Hittade du inte det du sökte?