Kräva kommunen på skadestånd om jag ramlar på grund av att det inte är snöröjt

FRÅGA
Hej! För tre veckor sedan skulle jag gå över vid ett övergångställe i anslutning till Sjukhusets huvudentré. Vägen vid övergångstället var vid tillfället mkt dåligt plogad och snö hade drivit upp mellan trottoarkant och väg vilket gjorde att man inte uppfattade var trottoarkanten slutade för att övergå till vägbana. Detta föranledde att jag i tron att vara på trottoarkanten trampade snett ner mot vägbanan. Jag både hörde och kände att något i foten bröts av. Jag fick hjälp in till akuten och det visade sig att jag hade fått en fraktur på vadbenet. Jag är för närvarande sjukskriven sedan händelsen och är planerat sjukskriven tre veckor till,. Läkare vid ortopeden flaggade vid ett besök för två veckor sedan att han inte tror att jag efter min sjukskrivning kan direkt gå in och arbeta 100%. Detta med tanke på att jag jobbar inom förskola på en avdelning med 15 st. ett och två-åringar. Min undrar är om jag kan kräva någon form av ekonomisk ersättning från kommunen eller från någon annan instans för ekonomiskt bortfall och sveda och värk. detta med anledning av att vägen utanför sjukhuset inte var korrekt underhållen?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först måste du ta reda på om kommunen är ansvarig för underhåll av aktuell plats. Det kan du undersöka genom att kontakta kommunen. Är kommunen huvudman för aktuell plats, har kommunen ansvar för underhåll av platsen (6 kap. 21 § plan- och bygglagen). Kommunen ska se till att platsen är ordnad på ett ändamålsenligt sätt (6 kap 18 § PBL).

Det allmännas skadeståndsansvar vid myndighetsutövning regleras i 3 kap. 2 § skadeståndslagen (SkL), vari stadgas att staten eller kommunen ska ersätta, bl.a., personskada som vållas genom fel eller försummelse.

Det finns flera förutsättningar som måste uppfyllas för att rätt till skadestånd från staten eller en kommun ska föreligga. Först måste de grundläggande kriterierna för ansvar ligga för handen. Dels ska skada ha uppstått, dels ska skada kunna tillskrivas viss kommun och "fel eller försummelse", vilket är ett annat uttryck för culpa, måste bevisas. Därtill måste orsakssambandet mellan den försumliga åtgärden och skadan bevisas.

För att skadestånd ska kunna utgå måste det föreligga adekvat kausalitet mellan vållande (orsakande) gärning och skada. Det ska ligga i farans riktning att någon ramlar och slår sig om inte marken ombesörjs. Detta får anses ha varit fallet. Det har i praxis, som berör liknande situationer, funnits en benägenhet att ställa vissa krav på att viss försiktighet uppvisas i de fall det är dåligt väglag. Kan det ha varit antagbart att det var svårframkomligt på grund av snö (det var mycket snö ute i största allmänhet när olyckan skedde) och du rimligen kunnat väntas lägga märke till och undvika detta, är, enligt min bedömning, möjligheterna att utkräva något ansvar från kommunen relativt små. Det är emellertid upp till kommunen att bevisa att du inte iakttagit försiktighet.

Mitt råd är att du vänder dig till kommunen för att få reda på dels om kommunen är ansvarig för aktuell plats, dels vilket försäkringsbolag kommunen har. Vidare ska du vända dig till kommunens försäkringsbolag för att begära ersättning för de kostnader du har haft till följd av olyckan. Du bör även bifoga de läkarintyg och kvitton som kommunen/försäkringsbolaget efterfrågar.

Enligt 5 kap. 1 § SkL ges skadestånd för personskada för:
1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,
2. inkomstförlust,
3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (222)
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-08-18 Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?

Alla besvarade frågor (98481)