Krav på samtycke från make vid förfogande över fast egendom, som utgör giftorättsgods

FRÅGA
Få en makar i en aktenskap säljer ett hus som är registrerad i sitt namn, men som är giftorättsgods genom äktenskapsförord utan samtycke av den andra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Din fråga som handlar om samtycke vid förfogande över giftorättsgods regleras i Äktenskapsbalkens (ÄktB) 7 kap. Med utgångspunkt i din frågeformulering kommer jag i mitt svar till dig att utgå ifrån att du med ordvalet "hus" avser försäljning av en fastighet innehållande ett hus, och inte en byggnad på ofri grund

Som huvudregel är varje make fri att utan samtycke från den andra maken förfoga över sin egendom, även om egendomen i fråga skulle utgöra giftorättsgods (ÄktB 1:3). Inskränkningar i denna frihet finns dock dels rörande fast egendom som utgör giftorättsgods, dels rörande makars gemensamma bostad och bohag. Då lite olika regler gäller beroende på om fastigheten (huset) en make vill sälja är makarnas gemensamma bostad eller inte, kommer jag i mitt svar till dig att redovisa för båda scenarierna.

Fastigheten (Huset) är makarnas gemensamma bostad

En fast egendom ska betraktas som makarnas gemensamma bostad om byggnaden på den fasta egendomen är avsedd som makarnas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål (ÄktB 7:4). Enligt ÄktB 7:5 får en make generellt inte utan den andra makens samtycke sälja den gemensamma bostad. Detta förbud gäller oavsett om den gemensamma bostaden är enskild egendom eller utgör giftorättsgods.

Som direkt svar på din fråga kan därför sägas att enligt huvudregeln gäller att en make inte får sälja ett hus, utan samtycke från den andra maken, om huset utgör makarnas gemensamma bostad. Detta förbud omfattar följaktligen gemensamma bostäder som dessutom utgör giftorättsgods. Att maken som vill sälja ensam är registrerad som ägare av huset har i detta fall ingen betydelse.

Fastigheten (Huset) är inte makarnas gemensamma bostad

Om den fasta egendomen inte är avsedd som, samt inte innehas huvudsakligen i syfte att användas som makarnas gemensamma hem, räknas den fasta egendomen inte som makarnas gemensamma bostad. Utgör dock den fasta egendomen giftorättsgods, gäller även här ett krav på samtycke vid försäljning. Pågår det dock en skilsmässa, och har maken i fråga köpt den fasta egendomen efter det att talan om skilsmässa har väckts hos tingsrätten, behöver samtycke rörande försäljning inte inhämtas (ÄktB 7:5 2st).

Svaret till dig om huset i din fråga inte utgör makarnas gemensamma bostad är således att samtycke vid försäljning som regel trots allt måste inhämtas då huset utgör giftorättsgods, såvida huset inte både köps och säljs under samma pågående skilsmässa.

Gemensamma undantag från kravet på samtycke i båda scenarierna

Av ÄktB 7:7 framkommer det att samtycke vid försäljning av fast egendom som utgör gemensam bostad, giftorättsgods eller båda delarna, inte behöver inhämtas om den andra maken inte kan lämna giltigt samtycke, eller om dennes samtycke inte kan inhämtas inom rimlig tid. Samtycke behöver heller inte inhämtas efter det att bodelning genomförts med anledning av skilsmässa.

Med att den andra maken inte skulle kunna lämna giltigt samtycke, avses fall där maken i fråga har bristande rättslig handlingsförmåga, och således inte har förmågan att förstå konsekvenserna av vidtagna rättshandlingar. Angående fall där samtycke inte kan inhämtas inom rimlig tid anses dessa med dagens kommunikationsmöjligheter vara förhållandevis ovanliga.

Om en make som vill sälja inte skulle få samtycke i någon de ovannämnda situationerna då samtycke krävs, har denna make möjlighet att ansöka i domstol om tillstånd att få sälja den fasta egendom utan samtycke (ÄktB 7:8).

Jag hoppats att detta har givit svar på din fråga, och om du undrar över något mer är du välkommen att skicka in en fråga till oss igen.

Vänligen,

Alexandra Lantz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1288)
2022-01-13 Avtala bort giftorätten
2022-01-10 Kan man köpa en lägenhet utan att få godkännande från sin man?
2021-12-31 Hur gifter man sig i Sverige?
2021-12-27 Kan min make vid äktenskapsskillnad få rätt till huset som är min enskilda egendom?

Alla besvarade frågor (98546)