Krav på att företräda familjemedlem i tingsrätten

FRÅGA
Hej! Finns det någon möjlighet att företräda en familjemedlem i TR även om man inte har fullföljt en juristutbildning? Jag är 19 år, så min ålder kan väl inte vara ett hinder?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

När du företräder någon i domstol är du ett så kallat ombud. Som ombud ska du vara lämplig (12 kap. 2 § rättegångsbalken). I lämplighetsbedömningen beaktas din redbarhet, insikter och tidigare verksamhet. Du ska behärska svenska språket och vara myndig, vilket du är. Du får heller inte vara i konkurstillstånd eller under förvaltarskap. Förvaltarskap beslutas av en domstol när någon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande förhållande behöver särskild hjälp (11 kap. 4 § föräldrabalken).

Om du är dömd för allvarlig brottslighet sedan tidigare kan rätten anse att du saknar redbarhet som ombud i den mening som avses i lagtexten. Du behöver enligt lagtexten inte ha en juristexamen men du måste ha tillräckliga insikter för att kunna utföra ditt uppdrag som ombud och utveckla din klients talan på ett redigt och fullständigt sätt. Du ska också ha en viss erfarenhet av att hantera rättsliga frågor.

Om målets beskaffenhet är omfattande ställs normalt höga krav på ombudets lämplighet. I brottmål som kan leda till fängelse och inte går att avgöra genom ett strafföreläggande tillsätts uteslutande advokater som ombud för svaranden. Vid enkla mål som bötesbrott eller tvistemål av mindre beskaffenhet, ställs lägre krav på ombudet. Glöm inte bort att skicka in ombudsfullmakt innan eller i samband med att domstolen tar upp målet till prövning.

Läs HD:s rättsfall NJA 1985 s. 921 för mer information om vad en lämplighetsbedömning enligt 12 kap. 2 § rättegångsbalken tar hänsyn till.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parter i rättegången (125)
2021-09-14 Får jag välja offentlig försvarare?
2021-09-13 Väcka en talan i tingsrätt
2021-08-26 Rätten till offentlig försvarare
2021-07-18 Har jag rätt att få en offentlig försvarare förordnad?

Alla besvarade frågor (95697)