Krav på att en tomt ska hållas i vårdat skick - Måste en fastighetsägare räfsa upp löv som ligger på tomten?

2019-11-03 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej!Min åldriga mor bor i en villa i ett tätbebyggt samhälle. Hennes hus ligger några meter högre upp än grannens. Nu har jag, dottern, fått ett mail från grannen om att de är trötta på att räfsa upp löv som blåser in från mors tomt. De hävdar att mors tomt inte sköts dvs att hon inte räfsa upp sina löv. Mor är 90 år och har daglig hjälp av hemtjänst. De stöder sig på plan och bygglagstiftningen att en tomt skall vara i vårdat skick så att inte oangelägenheter för omgivningen uppkommer. Finns det lagstadgat att man som villaägare måste räfsa sina löv och i så fall måste detta göras på hösten?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att du ska kunna tillgodogöra dig mitt svar börjar jag med att förklara hur jag uppfattar din fråga:

Du har fått ett meddelande från din mors granne. Grannen tycker att det blåser över löv från din mors fastighet, till grannens egen fastighet, och hävdar att du måste räfsa upp löven. Löven innebär en olägenhet för grannen, som hänvisar till plan- och bygglagens bestämmelse om att en fastighet ska hållas i vårdat skick. Du vill nu veta om grannen kan kräva att ni räfsar upp löven som faller ner på din mors fastighet, och om ni isåfall måste göra det genast?

Kort svar

Ett kort svar på din fråga är Nej, grannen har inte rätt att kräva att ni räfsar upp löven. För att förklara varför, kommer jag nedan att beskriva några bestämmelser som kan bli aktuella när det gäller rättsförhållandet mellan grannar. Jag kommer att hänvisa till bestämmelser i jordabalken (JB) och plan- och bygglagen (PBL).

Skälig hänsyn ska visas till omgivningen

Det finns en generell bestämmelse som säger att skälig hänsyn ska visas till omgivningen vid nyttjande av en fastighet, JB 3 kap. 1 §. Bestämmelsen ger uttryck för den allmänna hänsynsprincip som ska gälla mellan grannar. Man brukar dock förklara det som så att en granne måste vidta försiktighet för att visa hänsyn till sina grannar. Men även det omvända, att en granne får lov att tåla vissa vardagliga störningar - till en högre grad än om de kom från en utomstående. Den nämnda bestämmelsen är dock främst användbar i fall då en granne bedriver en störande verksamhet.

Att det faller ner, eller blåser över löv, mellan fastigheter - är inte en störande verksamhet.

Grannar kan få lov att ta bort rot eller gren som inkräktar på fastigheten

En annan grannelagsrättslig bestämmelse är JB 3 kap. 2 §. Lagen ger en granne viss rätt att ta bort grenar eller rötter som tränger in på grannens fastighet. Bestämmelsen gäller endast rot och gren, och är därför inte användbar om det är löv som tar sig in till grannen.

En tomt ska hållas i vårdat skick

Den bestämmelse som grannen försöker stödja sitt resonemang på är sannolikt PBL 8 kap. 15 §.

Bestämmelsen säger följande i första stycket:

- En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas

- så att risken för olycksfall begränsas

- och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Kravet på att en tomt ska hållas i vårdat skick hänger ihop med att kommunens byggnadsnämnd kan göra tillsyn hos en fastighetsägare, och i vissa fall meddela beslut eller föreläggande, PBL 11 kap. 5 §. Ett sådant ärende kan initieras genom en anmälan om att en tomt är ovårdad. Exempelvis kan anmälan komma från en granne.

Vad kan vara en betydande olägenhet?

Någon exakt beskrivning finns inte, och jag vill påpeka om att det rör sig om en bedömning från fall till fall. Domstolen har dock tidigare bedömt enligt följande:

-Ett antal björkar, 13-15 meter höga, som skuggade grannens tomt, tyckte domstolen inte var en betydande olägenhet.

-Ett annat exempel rör också skuggning, där en tujahäck, ca 4-5 meter hög, inte utgjorde en betydande olägenhet.

-Ett tredje exempel, är då en granne klagat på att grannfastighetens björkar fällde löv och skräpade ner grannens fastighet, samt att grenar och rötter växte in som kunde skada fastigheten. Domstolen tyckte inte att det utgjorde en betydande olägenhet.

Det jag vill belysa här är att löv som faller ned från en grannes träd, och därefter blåser in på en närliggande fastighet, inte är tillräckligt störande för att utgöra en betydande olägenhet enligt den här bestämmelsen.

Sammanfattning

Grannar är skyldiga att både visa hänsyn och tolerans gentemot varandra. Den som äger eller nyttjar en fastighet är skyldig att hålla sin tomt vårdad, för att förhindra olyckor eller annan betydande olägenhet. Vad som är en betydande olägenhet är något som domstolen i sina avgöranden sett på med restriktivitet.

I ert fall har grannen inte fel i att löven säkert utgör en olägenhet. Det är dock sannolikt inte att bedöma som en betydande olägenhet. Grannen skulle därför förmodligen inte ha någon framgång, om de exempelvis planerar att blanda in kommunen. Jag vill dock förtydliga att det alltid är enskild bedömning som ska göras.

Svaret på frågan är därför: Nej, grannen kan inte tvinga er att räfsa bort löven från din mors fastighet.

Förhoppningsvis kan ni lösa detta med grannen. Skulle det bli en konflikt är det bra att veta att vissa kommuner ställer upp och agerar som medlare mellan grannar.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga. Du är alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline!

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2038)
2021-05-03 Flytta in i bostad utan bygglov - vad kan man göra?
2021-04-30 Hur nära tomtgränsen får ett staket eller plank ha till tomtgränsen?
2021-04-23 Störning från granne
2021-04-21 Kan en före detta ägare ha rätt att nyttja mark på fastighet?

Alla besvarade frågor (92029)