Krav för domvilla

2017-05-31 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
vad sort "grova fel" tillåter Domvilla?
SVAR

Hej,

Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Rättegångsbalken stadgar fyra (4) olika grunder där någon av dem måste föreligga för att man ska kunna klaga på en dom genom domvilla. Dessa fyra (4) grunderna är följande:

1. om målet har tagits upp trots att det har förelegat ett rättegångshinder, som högre rätt haft att beakta självmant vid ett överklagande,

2. om domen givits mot någon, som inte har varit rätteligen stämd och inte heller har fört talan i målet, eller genom domen någon, som inte har varit part i målet, lider förfång,

3. om domen är så oklar eller ofullständig att det inte framgår hur rätten har dömt i saken,

4. om det i rättegången förekommit något annat grovt rättegångsfel som kan antas ha påverkat målets utgång.

Andra punkten avser t.ex. situationer när rätten inte på rätt sätt har delgett svaranden (den stämda) stämningen. Vad gäller fjärde punkten så är inte alla rättegångsfel grova. Icke-grova rättegångsfel är t.ex. att domstolen onödigt skjutit upp målet, tillåtit bevisning rörande en omständighet som saknat betydelse, vägrat part att lägga fram bevisning av betydelse i målet eller underlåtit att höra part personligen eller att anlita sakkunnig. Grova rättegångsfel är t.ex. jäv. För att ett fel som krävs enligt domvilla ska anses föreligga så måste felet kunna antas ha påverkat målets utgång.

Hoppas du har fått svar på din fråga. Allt gott!

Mvh,

Cornelia Najafi
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1174)
2021-07-26 Hur går en rättegång till
2021-06-30 Hur man kan ansöka om särskild handräckning vid olovlig besittningsrubbning
2021-06-29 Rätten till en försvarsadvokat.
2021-06-29 Överklaga till hovrätten

Alla besvarade frågor (94233)