FrågaKÖPRÄTTKöplagen16/08/2017

Köpte bil med flera fel som säljaren inte berättade om – vad gäller då?

Ang begagnat bilköp i prisklass drygt 70.000:-. I annonsen stod (bland annat) att det fanns elspeglar och elhissar, som visat sig vara trasiga. Säljaren menade att bilen var i fint skick men vid körning så visar det sig att bilen "drar" åt olika håll när man kör. Dessutom finns ytterligare fel (kanske inte så allvarligt men ändå) som trasig dörr, (åker igen när man öppnar den) bagagelucka som öppnas för mycket så hatthyllan inte går att sätta fast samt att luckan är svår att stänga. Men det allvarligaste är att bilen drar åt olika håll när man kör vilket är väldigt obehagligt och känns farligt. Jag upptäckte tyvärr inte de här sakerna förrän efter köpet. Men när jag frågade om fel så fanns inga kända enligt säljaren, bilen skulle vara en bra bil och i fint skick! Jag var dessutom tydlig med att jag inte kan så mycket om bilar, mao ett lätt offer för bluffmakare.

Vad har jag för rättigheter i det här fallet? Låta köpet gå tillbaka? Ersättning för reparationer?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

För att du enklare ska hitta vad du söker i mitt svar följer här en kortare beskrivning av innehållet. Inledningsvis finner du en sammanfattning av mitt svar. Därefter följer en rekommendation på hur jag anser att du bör gå vidare i fallet. Därefter finner du en djupare analys av relevanta regler i köplagen. Hoppas du finner mitt svar givande.

Sammanfattning och kortare svar på dina frågor

Dina rättigheter blir beroende på vad du kan bevisa i det här fallet. Att bilen är felaktig enligt ert avtal och köplagen är nog rätt så otvivelaktigt. Däremot får du inte åberopa fel som du måste antas ha känt till vid köpet. Du har egentligen ingen undersökningsplikt, men om du faktiskt har undersökt bilen eller om säljaren har sagt åt dig att göra det får du inte åberopa sådant som du borde ha upptäckt. Du har i regel bevisbördan och måste styrka att bilen var felaktig när du fick den. Beviskravet kan dock variera och det kan tänkas vara lägre i vissa fall. Du måste också reklamera felen inom skälig tid för att få göra påföljder gällande. Dessutom måste du begränsa dina skador och du har dessutom en skyldighet att vårda bilen väl. Om du skulle ha rätt att göra påföljder gällande är det främst avhjälpande (dvs. reparation) och eventuellt skadestånd, om du haft några utgifter tillföljd av felen. Hävning, dvs. att köpet ska återgå skulle i princip endast kunna vara aktuellt om säljaren inte lyckas åtgärda felen på bilen.

Rekommendation

Om du tycker att det känns lämpligt att gå vidare i det här fallet så rekommenderar jag dig att så fort som möjligt ta kontakt med en juristbyrå. De kan hjälpa dig mer i detalj och dessutom kan de avgöra vad en lämplig vidare åtgärd i det här fallet skulle kunna vara. De kan även hjälpa dig med saker som reklamation, krav på ersättning etc. Jag kan varmt rekommendera vår egen juristbyrå som regelbundet hjälper människor med den här typen av processer. Du kommer enklast i kontakt med dem på info@lawline.se

Nedan följer en djupare redogörelse för relevanta omständigheter i ditt fall.

Jag utgår från köplagen i mitt svar

Olika regler gäller beroende på om du har köpt bilen av en privatperson/konsument eller av en näringsidkare/företagare. Jag kommer i mitt fortsatt svar utgå från att du har gjort köpet av en annan privatperson och därmed kommer köplagen tillämpas. Det kan dock påpekas att om du har gjort köpet av en näringsidkare har du ännu bättre möjligheter att få rätt i det här fallet eftersom att konsumentköplagen då blir tillämplig istället för köplagen.

Bilen är sannolikt felaktig

Bilen kan anses felaktig enligt flertalet paragrafer i köplagen. T.ex. ska varor stämma överens med vad som är avtalat. Om annat inte är avtalat ska en vara stämma överens med vad en köpare med fog kan förutsätta. Gör den inte det, så är den felaktig.

Min bedömning är att en bil – om annat ej avtalats - inte ska uppträda på det sätt du beskriver när man kör den. De andra felen är av mindre allvarlig karaktär, men de är antagligen också sådana man har fog att förutsätta fungerar/är helt när man köper en bil. 17 § köplagen. Bilen skulle även kunna anses vara felaktig enligt 18–19 § köplagen. Jag kommer inte redogöra ytterligare för detta dock. Slutsatsen blir alltså att bilen är felaktig enligt köplagen.

Vad betyder undersökningsplikten i köplagen?

Däremot är det så att en köpare inte får åberopa fel som hen måste antas ha känt till vid köpet. Undersökningsplikten (som egentligen inte är en undersökningsplikt, utan vad den innebär är att om du väl har undersökt bilen, så får du inte åberopa sådant som du borde ha upptäckt) kan dock innebära problem för dig. Detta eftersom att det möjligtvis kan tänkas följa av sedvänja eller handelsbruk att man åtminstone gör en begränsad undersökning när man köper en begagnad bil. Om vi antar att det inte gör det, så blir det beroende på om köparen har uppmanat dig att undersöka bilen eller om du faktiskt har undersökt bilen. Du är lite otydlig på den punkten. Det står endast att du inte upptäckte felen på bilen förrän efter köpet. Undersökte du varan? Gjorde du det kan nedanstående stycke dock vara intressant för dig. 20 § köplagen

Vad bör en köpare upptäcka?

Vad en köpare borde upptäcka kan variera, men högsta domstolen har uttalat att hur omfattande undersökningen varit samt vilka praktiska möjligheter köparen med hänsyn till sina kunskaper och erfarenheter haft för att kunna upptäcka felet är relevanta. Man förväntas alltså inte ha speciellt stora kunskaper vid ett bilköp. Dessutom kan säljarens uppgifter inverka på undersökningsplikt i den mån att om lugnande uppgifter lämnas, kan det minska köparens undersökningsplikt i motsvarande mån. Det är svårt att tydligt klargöra om du har fullgjort din undersökningsplikt utifrån dina lämnade uppgifter, men om vi antar att dina begränsande bilkunskaper och säljarens lugnande uppgifter skulle innebära att du har fullgjort din undersökningsplikt så har du rätt att göra gällande påföljder förutsatt att felen funnits där vid riskövergången. 20 § köplagen

Du som köpare har bevisbördan för att felen funnits där vid riskövergången

Du som köpare har bevisbördan eftersom att du har besittning till varan. 21 § köplagen. Beviskravet kan dock variera. Normalt beviskrav gäller som utgångspunkt, således har du att styrka att felen funnits där vi avlämnandet. Detta kan vara svårt beroende på omständigheterna. Beviskravet måste dock nyanseras ibland eftersom att det kan vara svårt att styrka omständigheterna i vissa fall. Möjligheterna att säkra bevisning och vad som kan förväntas i detta avseende kan inverka. Högsta domstolen har även i fallet NJA 1991 s. 481 uttalat att det kan räcka att göra det klart mera sannolikt att en åberopad omständighet förefaller än vad motpartens åberopade omständighet är. Det skulle möjligtvis gå att göra en liknelse här med detta fallet.

Möjliga påföljder

Om vi antar att du kan visa att felen funnits där innan bilen tagits om hand av dig, så får du göra påföljder gällande och dessutom kan du kräva skadestånd för utgifter du har haft i samband med köpet. 30 § köplagen. Detta kräver dock undersökning av varan och reklamation inom skälig tid. 31–32 § köplagen

Reklamation måste ske så snart som möjligt

Vad som är skälig tid går inte helt enkelt att svara på. Det ska ske så snart som möjligt. Med tanke på dina bristande kunskaper om bilar skulle jag dock gissa på några månader. Du bör dock reklamera så snart det bara är möjligt om du avser gå vidare i det här fallet.

Jag nämnde ovan att du möjligen kan göra påföljder gällande. Dessa är i ditt fall avhjälpande, prisavdrag, hävning kombinerat med skadestånd. Primärt ska avhjälpande ske.34 § köplagen

Sker inte ett avhjälpande inom skälig tid av säljaren så får du istället kräva prisavdrag eller häva köpet. 37 § köpalgen

Skadestånd kan krävas i kombination med övriga påföljder

Skadestånd kan krävas i kombination med alla de övriga påföljder som jag nämner ovan. Säljaren har som utgångspunkt ett kontrollansvar, men ansvarar för alla fel om varan avvek från vad som varit särskilt utfäst. Det är möjligt att säljarens lämnade kommentarer kan falla in under den här paragrafen. 40 § köplagen

Du måste begränsa din skada i den mån det är möjligt

Du har en skyldighet att begränsa din skada och gör du inte detta riskerar du att själv få stå för motsvarande kostnad. Du måste dessutom vara rädd om bilen medan du har den i din besittning. 70–73 § köplagen

Hoppas du fått svar på dina frågor. Ha en fortsatt trevlig sommar!

Med vänlig hälsning

Erik JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo