Koppling går sönder strax efter köpet. Är jag som säljare ansvarig?

2018-09-26 i Köplagen
FRÅGA
Hejsan6/9-18 säljer jag som privatperson en bil till en annan privatperson via blocket.Bilen i fråga är en Toyota Avensis 99årsmodell med 15300mil på mätaren. Köparen får pruta en del och köpesumman blir 14000 kr som betalas kontant utan kvitto eller andra skrivna papper.Köparen provkör bilen samt dennes sambo innan köp genomförs.Den 15/9 kontaktar köparen mig och berättar att kopplingen har gått sönder. Detta finner jag makabert med tänkte på att bilens koppling ej uppvisat nå brister vid tid för köpet eller under mitt ägande.Jag hade ägt bilen i fem månader och då jag köpte bilen följde det ej med servicebok vilket jag i annonsen även påpekade då jag sålde bilen.Nu undrar jag ifall jag kan bli skyldig att betala reparation eller tvungen att återköpa bilen.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du som privatperson har sålt en bil till en annan privatperson. Då blir köplagen (KöpL) tillämplig. I KöpL är skyddet inte lika stort för köparen som i konsumentköplagen (KKL) då en konsument köper en vara av en näringsidkare.

Jag kommer att ge min tolkning av händelseförloppet, gå igenom vad ett "fel i vara" är, reklamation, riskens övergång, vad som gäller om bilen sålts "i befintligt skick", vad som gäller gällande undersökning av varan samt ge en kommentar på serviceboken.

Vad har hänt?

Du har sålt en bil från -99 som har gått 15 300 mil. Bilen provkörs av både köparen och dennes sambo. Under de fem månader som du har ägt den anser du att det inte har visat sig några brister gällande kopplingen. Vid köpet följde det inte med någon servicebok, vilket du påpekade för köparen. Det innebär att ni båda, säljare och köpare, kan vara ovetandes om tidigare reparationer och problem med bilen. Köpesumman landar på 14 000 kr. Några dagar efter köpet kontaktar köparen dig och berättar att kopplingen har gått sönder.

Vad krävs för att köparen ska ha rätt till ersättning?

Vad är ett fel i vara?

Om varan inte går att använda på ett sätt som är allmänt för den typen av varor, så är det fel i vara, 17 § 2 stycket 1 p. KöpL. Även om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta så är det fel i vara, 17 § 3 stycket KöpL. Alltså: om det är ovanligt att kopplingen på den typen av bilar går sönder, så är det fel i vara. Här kan man då ta hänsyn till exempelvis bilens skick, ålder, hur den förvarats, hur den har körts, vilka reparationer som gjorts, hur många mil den har gått osv.

Om säljaren särskilt framhållit en egenskap före köpet, och denna egenskap har inverkat på köpet, så är det fel i vara om egenskapen inte överensstämmer med vad säljaren framhållit. Alltså: om du som säljaren har sagt att det inte finns några problem med kopplingen, och detta inverkat på köparens beslut, så är det fel i vara om kopplingen går sönder.

Vid fel i vara så har köparen rätt till avhjälpande eller omleverans och i vissa fall hävning eller prisavdrag, 30 § KöpL. Men för att det ska anses vara fel i vara så ska ett antal förutsättningar vara uppfyllda.

Reklamation

För att kunna göra några påföljder gällande så måste köparen reklamera i tid. En reklamation ska ske i skälig tid, 32 § 1 stycket. Då köparen i ditt fall reklamerade efter några dagar så kan det anses vara en skälig tid.

När risken går över

Om risken har gått över så är köparen skyldig att betala varan om den förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat, såvida händelsen inte beror på säljaren, 12 § KöpL. Risken går över på köparen när varan avlämnas enligt avtalet (t.ex. köparen kör iväg med bilen direkt efter betalningen), 13 § KöpL. Se närmare 6 § och 7 § KöpL om ni hade avtalat om att köparen skulle hämta bilen hos dig eller att du skulle transportera bilen till köparen.

Tidpunkt för när fel kan föreligga

Även om felet uppstår efter att risken gått över, kan säljaren ändå vara ansvarig för felet. Säljaren är ansvarig för felet om säljaren har gjort sig skyldig till avtalsbrott eller om säljaren har gett en garanti. Ett sådant avtalsbrott kan bestå i att säljaren åtagit sig en tilläggsförpliktelse, till exempel att montera, installera eller instruera, 21 § 2 stycket KöpL.

Om du inte har åtagit dig en sådan tilläggsförpliktelse eller lämnat en garanti så är du inte på grund av 21 § 2 stycket KöpL ansvarig för felet.

Såld i befintligt skick

Enligt 19 § KöpL: Om en vara har sålts i befintligt skick så kan den trots det anses felaktig, om

1.Säljaren har lämnat felaktiga uppgifter om varans egenskaper eller användning, och dessa uppgifter har inverkat på köpet. Alltså: om du sagt att kopplingen var felfri, och detta inverkat på köparens beslut. 2.Före köpet har säljaren, trots att denne kände till förhållandena, underlåtit att upplysa köparen om ett väsentligt förhållande rörande varans egenskaper och användning, och att köparen med fog kunde räkna att bli upplyst om detta. Dessutom ska allt detta ha inverkat på köpet. Alltså: om du kände till att kopplingen var dålig, och underlät att säga detta till köparen, som kunde förutsätta att bli upplyst om en sådan sak och på grund av att inte ha blivit underrättad därför köpte bilen. 3.Varan är i väsentligt sämre skick än köparen, med hänysn till varans pris och skick, med fog kunnat förutsätta. Alltså: om priset och skicket inte stämmer överens.

Om du inte har nämnt kopplingens skick, så är du inte ansvarig enligt den första punkten. Om du inte kände till att kopplingen var dålig så är du inte heller ansvarig enligt den andra punkten. Om priset inte var oskäligt högt i förhållande till bilens skick så är du inte ansvarig enligt den tredje punkten.

Köparens undersökning av varan

Köparen får inte åberopa ett fel denne måste antas ha känt till vid köpet, 20 § 1 stycket. Alltså: Om köparen kände till att det var fel på kopplingen så får han inte åberopa fel.

Om köparen har undersökt varan och borde ha upptäckt felet, eller underlåtit att undersöka trots att säljaren uppmanade till det, så får inte köparen åberopa fel. Dock så får köparen åberopa fel om säljaren agerat i strid mot tro och heder, 20 § 2 stycket. Alltså: om köparen borde ha upptäckt att det var fel på kopplingen vid en undersökning så får han inte åberopa fel.

Om man kan upptäcka ett sådant fel lämnar jag till mer kunniga att bedöma.

Avsaknad av servicebok

Eftersom det inte fanns någon servicebok gör jag bedömningen att det kan bli svårt för köparen att åberopa ett fel. I en servicebok står vad som gjorts med bilen i verkstad. Om varken köpare eller säljare har haft tillgång till en sådan så är det svårt för båda att överblicka vilka fel bilen kan tänkas ha.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hilda Jeppsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (942)
2019-03-22 Häva bilköp av privatperson då bilen inte går att köra?
2019-03-19 Öppet köp mellan privat personer?
2019-03-17 Avtalsbrott vid köp av bostadsrätt
2019-03-17 Vad händer med handpenning då köpare dragit sig ur affären?

Alla besvarade frågor (66968)