Köplagens felregler

2020-05-25 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Har köpt en begagnad bil på min enskildafirma av en bilfirma, och nu visar det sig att det är fel på bilen.Är jag som företag utan rätten att få bilen reparerad av bilfirman, gäller inte konsumentköplagen för företag?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag
Vid köp av bil (lös sak) mellan två näringsidkare är köplagen tillämplig (1 § och jfr 4 § köplagen [KöpL]). Köplagen är dispositiv vilket innebär att lagen gäller såvida ni inte har avtalat om annat parter emellan (3 § KöpL). Jag kommer nedan att utgå från att ni inte har avtalat om annat och redogöra för vad som gäller enligt köplagen.

Felaktig vara
Inledningsvis måste bilen anses vara felaktig för att eventuella påföljder från säljarens sida ska aktualiseras. Enligt köplagen anses en vara felaktig om den avviker från vad ni har avtalat om (kvalité, art, avtalade egenskaper) eller om den inte är ägnad för dess vanliga ändamål jämfört med varor av samma slag. Bilen ska avvika från vad du som köpare har haft fog att förutsätta (17 § KöpL).

Bilen kan också anses vara felaktig om den avviker från vad säljaren marknadsfört vid försäljning av varan och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § KöpL). Det kan exempelvis vara att bilen avviker från villkor som framgick av varans annons eller annat marknadsföringsmaterial. Det handlar främst om vilka förväntningar som köparen haft fog för med hänsyn till de marknadsförda sakuppgifterna.

I vissa fall anger säljaren att en vara säljs i "befintligt skick" för att köparen inte ska ha lika högt ställda förväntningar på varan. Men även om en vara en vara säljs i befintligt skick anses den felaktig under vissa situationer. 19 § KöpL anger i vilken utsträckning säljaren kan friskriva sig från ansvar när denne anger att varan säljs i befintligt skick. Om varan inte överensstämmer med de uppgifter som säljaren lämnat före köpet eller om varan är i väsentligt sämre skick (med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter) än vad köparen haft fog att förutsätta, anses varan felaktig (19 § första stycket 1 och 3 KöpL). Säljaren har även en upplysningsplikt (19 § första stycket 2 KöpL). Säljaren måste upplysa köparen om ett väsentligt förhållande angående varans egenskap som säljaren kände till och som köparen med fog kunnat förutsätta bli upplyst om. Det här gäller under förutsättning att underlåtenhet att upplysa kan antas inverka på köpet.

Undersökningsplikt
Härtill ska beaktas att du som köpare har en undersökningsplikt (20 § KöpL). Undersökningsplikten innebär att du inte kan åberopa fel som du måste antas ha känt till vid köpet. Plikten omfattar enbart sådana fel som du faktiskt hade kännedom om. Man utgår vanligen från vad en normalperson borde ha upptäckt vid en undersökning.

Reklamation
För att åberopa fel måste du som köpare reklamera köpet. En reklamation ska göras inom skälig tid från det att man har märkt eller borde ha märkt felet på varan (32 § första stycket KöpL). Som yttersta frist har man två år på sig att reklamera en vara, därefter förlorar man som köpare rätten att åberopa fel. Den yttersta fristen på två år undantas dock om annat har garanterats eller utfästs vid köpet (32 § andra stycket KöpL).

Tidpunkten för felbedömning är när risken för varan går över på köparen. Säljaren är ansvarig för fel funnits vid denna tidpunkt även om felet visat sig först senare (21 § första stycket KöpL).

Påföljder vid fel i varan
Om varan är felaktig och det inte beror på dig som köpare, har du rätt att kräva avhjälpande. De aktuella påföljderna som du kan göra gällande är avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning (30 § KöpL).

Den primära påföljden som aktualiseras är avhjälpande. Du som köpare har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad, om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § första stycket KöpL). Köparen har rätt att kräva omleverans om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för denne och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Omleverans kan dock inte krävas i de fall parterna har förutsatt att varan inte kan ersättas med annan vara (34 § andra stycket KöpL).

Även om du som köpare inte kräver de angivna påföljderna, har säljaren rätt att avhjälpa felet eller företa omleverans, om det kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina kostnader ersatta av säljaren (36 § första stycket KöpL).

Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet, har köparen rätt till ersättning för rimliga kostnader för att avhjälpa det, s.k självhjälp (34 § tredje stycket KöpL).

Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom rimlig tid efter reklamationen, får du som köpare kräva prisavdrag eller häva köpet (37–39 §§ KöpL). Prisavdraget beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick (38 § KöpL). Köparen kan istället häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för denne och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL).

Skadestånd
Du som köparen kan ha rätt att erhålla skadestånd för den skada du lider genom att varan är felaktig (40 § KöpL). Ersättning kan exempelvis ges för fel i varan eller kostnader som uppstått till följd av felet.

Slutsats
Om bilen anses vara felaktig och du inte försummat din undersökningsplikt, kan det tala för att du ska ha rätt till avhjälpande. Utifrån angivna omständigheter i frågan kan jag tyvärr inte ta ställning till huruvida det är ett faktiskt fel som kan omfattas av köplagens regler. Jag rekommenderar dig emellertid att kontakta bilfirman och reklamera ditt köp, för att därefter eventuellt få ditt fel avhjälpt.

Om du inte har kommit fram till en lösning med säljaren efter reklamationen och behöver vidare hjälp i ditt ärende, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:
Telefon: 08-533 300 04
Öppettider: Måndag-fredag kl. 10.00−16.00

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1299)
2021-01-17 Vad gör vi när vi beställt men inte fått leverans?
2021-01-17 Ett fel uppstår efter ett bilköp mellan två privatpersoner, vem har gjort fel och kan en stämning bli aktuell?
2021-01-17 Kan ägandet gå tillbaka om köparen inte hämtar varan?
2021-01-17 Måste jag köpa tillbaka en trasig sadel?

Alla besvarade frågor (88318)