Köplagen tillämplig?

2015-05-20 i Köplagen
FRÅGA
Har köpt en husvagn (årsmodell 2006) för 140 000 kronor! Säljaren insisterade på hur välskött vagnen vara och att det inte skulle vara några problem med ett fukttest! Vagnen fukttestades några dagar efter köp och visade sig vara svårt fuktskadad! Offerten ligger på 70 000 kronor och säljaren tar inget ansvar! Har jag något stöd av köplagen här?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Det framgår inte om säljaren i ditt fall är en privatperson eller näringsidkare men för att finna stöd i köplagen förutsätts att det är en privatperson, annars blir konsumentköplagen tillämplig. Därför utgår jag ifrån att säljaren i ditt fall är en privatperson.
Det finns praxis (NJA 1996 s. 598) på detta område, dock är förutsättningarna inte detsamma som i ditt fall men liknelser finns. I fallet var det fråga om köp av en husbil som senare visade sig ha fuktskador och köparen ville därmed häva avtalet. HD menande att köparen hade rätt att häva avtalet på den grund att köparen inte borde ha märkt de omfattande fuktskadorna som senare visade sig föreligga, trots att två undersökningar av husbilen genomförts.

Det framgår inte om du har undersökt husvagnen du köpt men en köpare har normalt ingen skyldighet att undersöka varan före köpet. Således kan felpåföljder åberopas, om felet fanns redan vid riskövergången. Dock kan dina möjligheter att göra gällande felpåföljder påverkas i två fall. För det första ifall du har undersökt varan före köpet och du därmed borde ha märkt felet. För det andra att säljaren har uppmanat dig att undersöka varan och du därmed borde ha upptäckt felet, men att du underlåtit att följa säljarens uppmaning. Det anförda följer av 20 § köpalgen.

Med stöd av 21 § köplagen ska frågan om varan är felaktig bedömas när risken för varan går över på köparen (riskövergången sker som huvudregel när varan enligt avtal överlämnas till köparen, 13 § köplagen). Alltså är det enligt huvudregeln du som bär risken för fel som finns på husvagnen eftersom den är avlämnad hos dig. Dock kan säljaren ansvara för fel trots att felet visar sig efter riskövergången, dock under förutsättning att felet fanns redan innan risken gick över på köparen.

Så här långt kan det alltså sammanfattningsvis tilläggas att du har rätt att åberopa fel på husvagnen såvida du inte undersökt husvagnen på ett sätt som beskrivits ovan samt att fuktskadorna ska ha funnits redan innan köpet.

Fortsättningsvis måste en del andra krav vara uppfyllda för att du ska undgå ansvar för felet. Av 31-32 §§ köplagen följer att en undersökning av varan samt reklamation till säljaren ska göras för att fel i varan ska kunna åberopas. Du har både undersökt husvagnen, eftersom den har testas för fuktskador, samt meddelat säljaren härrom om jag har tolkat din ord rätt. Därför kan jag sammanfattningsvis framföra att du har stöd i köplagen och att du kan påkalla fuktskadorna som fel i husvagnen. Vilken påföljd som blir aktuell följer av 34-39 §§ köplagen och görs i fallande ordning.

Jag hoppas svaret gav klarhet i frågan!

Med Vänliga Hälsningar,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1174)
2020-06-30 Köpt fel vara - skäl för hävning av köp?
2020-06-30 Konsekvenser av ohyra vid bostad.
2020-06-30 Kan säljare neka hävning av köp när det är ett fel på varan?
2020-06-30 Vilka påföljder kan jag göra gällande vid fel i vara?

Alla besvarade frågor (81788)