FrågaKÖPRÄTTKöplagen19/07/2014

Köplagen och felansvaret

Hej jag var å byta de motorcykel med en annan person i andra sidan sverige . Jag hade pratat med köparen å han hade bara pratat gott om motorcykeln så jag tar å åker upp vi kollar på dom jag startar den jag ska byta till mig å det verkar bra men sen när jag kommer hem så är där mer å mer fel som dyker upp å allt sitter löst å e ut slitet vad ska jag göra

Lawline svarar

Hej och välkommen till Lawline!

Den lag som är tillämplig i ditt fall är köplagen. Utifrån din beskrivning av vad som hänt tycks det som om du vill göra påföljder gällande mot säljaren på grund av fel på motorcykeln, så som prisavdrag, skadestånd eller hävning.

Det finns ett antal förutsättningar för att du ska kunna göra säljaren ansvarig för fel i varan. För att kunna avgöra om dessa förutsättningar är uppfyllda i ditt fall, krävs mer utförliga och konkreta uppgifter än de du lämnat hit till oss. Det svar jag kan ge dig kommer följaktligen att bli otillräckligt och därför av ringa värde. Jag ber dig därför att mer utförligt berätta om det genomförda bytet, om ni upprättade skriftligt avtal vid köpet och i övrigt vad som sades vid köpet samt om du på något sätt kan bevisa de uppgifter du lämnar hit. Nedan lämnas vissa tips och upplysningar kring vad som är viktigt.

Eftersom köplagen, till skillnad från konsumentköplagen, inte är tvingande så kan du och säljaren komma överens om andra regler än dem som står i lagen(3§). Jag utgår från att ni inte har ett från lagen avvikande avtal utan redogör för vad köplagen säger.

Fel?

För att du ska kunna göra några påföljder gällande mot säljaren krävs inledningsvis att det föreligger ett fel. Vad som anses konstituera ett fel framgår av 17-19 §§ KöpL. Med faktiska fel i köprättslig mening förstås i första hand att varan i något fysiskt avseende är felaktig.

När det gäller den aktuella formen av egendom (begagnd motorcykel) så köps den som utgångspunkt i "befintligt skick" vilket är det skick den befinner sig i på kontraktsdagen. Trots detta så är det fel på egendomen enligt 18§, om

1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,

2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet

3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.

Av det du beskriver så är det sannolikt ett köprättsligt fel eftersom köparen inte ska behöva förvänta sig att "allt sitter löst och är utelslutet". Dock kan jag inte ge ett definitivt svar då exempelvis motorcykelsn skick och ålder spelar in när man avgör vad köparen har rätt att förvänta sig.

När felet måste ha förelegat.


Vid bedömningen av om motorcykeln ska anses felaktigt skall enligt 21 § hänsyn tas till dess beskaffenhet vid den tid då faran för motorcykelns förstörelse övergick på köparen, dvs som regel när du hämtade motorcykeln. Felet behöver inte redan då ha kommit till synligt uttryck men måste ha förefunnits åtminstone i form av ett frö till fel (fel in nuce). I ditt fall så tycks felen ha förelegat redan innan du hämtade cykeln.

Undersökningsplikt


Även om ett fel föreligger får du inte åberopa detta om du inte uppfyllt din undersökningsplikt enligt 20 § KöpL. Utifrån de uppgifter du lämnat är det omöjligt för mig att avgöra om du uppfyllt dessa skyldigheter. Eftersom du de facto tycks ha undersökt motorcyklen innan köpet får du inte såsom fel åberopa vad du borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder. (se § andra stycke). Det är främst här en utav knivfrågorna i ditt fall ligger. Felen tycks i ditt fall knappast ha varit dolda och det föreligger ganska stor risk för att du bort upptäcka felen redan vid provkörningen, men jag kan som sagt inte ge dig ett säkert svar. 

Reklamation


Enligt köplagen ska en reklamation göras inom skälig tid från det att du märkte felet (som längst inom två år, om inget annat avtalats mellan er), 32§). Du har inte angett hur lång tid som gått från köpet. Har det gått mer än en månad finns viss risk för att du inte kommer att kunna göra gällande felet trots att ovanstående krav är uppfyllda. 

Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning för att skriva ett brev till motparten rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo