Köplagen - köparen har inte medverkat till köpet

2016-08-10 i Köplagen
FRÅGA
Om två privatpersoner ingår ett muntligt avtal gällande ett bilköp och köparen betalar en del av köpsumman men inte hela och sedan inte hämtar bilen, kan säljaren då efter 6 år häva köpet och betala tillbaka erlagd summa, eller har köparen rätt att kräva att köpet går igenom,
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst gäller vad som sagts i ert muntliga avtal. Dock framstår det som att ni varken har avtalat om när full betalning skall erläggas eller när köparen ska hämta bilen. Således får vi använda oss av reglerna i Köplagen, se här.

Om ni inte har avtalat om när full betalning skall erläggas, gäller att köparen ska betala när säljaren kräver det, se 49§ 1st. Exempelvis kan säljaren ange att betalning ska ske inom viss tid eller vid hämtning av varan. Om köparen försummar att betala på säljarens uppmaning kan säljaren ha rätt att häva köpet, se 54§. Huruvida säljaren, i din fråga, har krävt betalning framgår inte. Man kan dock tänka sig att så har skett, med tanke på den långa tid som förflutit.

Vidare gäller att köparen har en skyldighet att medverka till köpets fullbordan genom att hämta eller ta emot varan, se 50 § 1st 2p. Huvudregeln är att köparen ska hämta varan (bilen) hos säljaren, om inte annat avtalats, se 6 §. I din fråga har köparen tydligt försummat detta. Säljaren kan således häva köpet på denna grund, med beaktande av den långa tid som förflutit sedan avtalet ingicks, se 55 §.

Vid hävning gäller att prestationerna ska återgå, d.v.s säljaren får betala tillbaka erlagd (del)betalning. Avslutningsvis bör uppmärksammas att säljaren kan ha rätt till skadestånd för eventuella kostnader som köparens försummelse har åsamkat.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

John Eriksson Nätterlund
Fick du svar på din fråga?