Köpares rätt att häva köp av husvagn med fuktskador

2016-08-01 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Köpte en begagnad husvagn av privatperson för snart 2 månader sedan. Vid en gasoltest hos en husvagnsservice upptäcktes av en händelse att bodelen som sitter på chassit sitter löst. Väldigt farligt då den kan lossna vid färd. De försökte dra till några bultar men det hjälpte inte. De tror att vagnen är fuktskadad och att bultarna sitter i reglar som är ruttna. Att fixa till detta kan det uppskattningsvis kosta 35-40000. Minst säger de. Många arbetstimmar... Vi betalade 50000 för vagnen som just nu är värdelös. Vi har då betalat för något som absolut inte är värt dessa pengar. Vi borde väl kunna häva köpet eller komma till en förlikning med säljaren?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid köp mellan två jämbördiga parter, som i ditt fall då du som privatperson köper en vara av en annan privatperson är det köplagen (KöpL) som är tillämplig (1 och 4 §§ KöpL). Köplagen är dispositiv, det vill säga lagens regler gäller inte i det fall parterna har avtalat om annat (3 § KöpL). I ditt fall verkar dock inget sådant avtal ha slutits och där med tillämpas köplagens bestämmelser. Köplagen finner du här.

En vara ska i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överrens med vad som följer av avtalet. Om inte annat följer av avtalet ska varan anses ägnad för det ändamål varor i samma slag i allmänhet används. Gör den inte det föreligger fel i varan (17 § KöpL). Utgångspunkten är alltså att om inte annat är avtalat ska fel anses föreligga om varan avviker från en allmän uppfattning om hur den ska vara beskaffad.

Även en vara som säljs i ”befintligt skick”, som ofta är fallet då det gäller begagnade varor, ska anses felaktig om varan inte stämmer överrens med uppgifter som säljaren lämnat före köpet, om säljaren har underlåtit att upplysa köparen om ett väsentligt förhållande rörande varans egenskaper som säljaren måste antas ha känt till eller att varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta (19 § KöpL).

Köparen får inte åberopa ett fel som han måste antas ha känt till vid köpet. Om köparen har undersökt varan eller underlåtit säljarens uppmaning att undersöka den får inte köparen åberopa ett fel som han borde ha märkt vid undersökningen (20 § KöpL). Köparen har dock normalt inte någon skyldighet att undersöka varan före köpet.

Frågan om en vara är felaktig ska bedömas vid den tidpunkt då risken för varan går över på köparen, i ditt fall när du har tagit hand om den. Säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare (21, 13 och 6 §§ KöpL).

I ditt fall tycks fel i varan föreligga vad gäller den husvagn du köpt. Även om vagnen skulle vara såld i ”befintligt skick” tycks den vara i väsentligt sämre skick än vad du med hänsyn till vagnens pris och skadans allvarlighet med fog kunnat förutsätta. (jfr. Högsta domstolens avgörande i NJA 1996 s. 598 om förvärv av en husbil med betydande fuktskador). En fuktskada bör även anses ha uppkommit tidigare än för två månader sedan, det vill säga innan risken för varan övergick på dig som köpare. Där med bör säljaren svara för detta fel.

Är varan felaktig och felet inte beror på köparen får köparen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (30 § KöpL). Köparen får dock inte åberopa att varan är felaktig om han inte reklamerar varan inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet. Efter två år från det att köparen har tagit emot varan förlorar han rätten att åberopa felet (32 § KöpL).

En säljare har alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans, om det kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina kostnader ersatta av säljaren (36 § KöpL). Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen får köparen kräva prisavdrag eller häva köpet (37 § KöpL). Ett prisavdrag beräknas mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick vid förhållandet för avlämnandet (38 § KöpL). För att köparen ska få häva köpet krävs att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och att säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Vid väsentlighetsbedömningen tas bland annat hänsyn till möjligheterna att rätta felet genom avhjälpande eller omleverans. För att få häva köpet ska säljaren lämna en hävningsförklaring inom skälig tid efter det han märkt eller borde ha märkt felet, eller efter att skälig tid lämnats säljaren för avhjälpande eller omleverans.

Eftersom att det i ditt fall rör sig om en begagnad husvagn kommer omleverans inte på fråga. Säljaren har dock rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet. Om säljaren inte avhjälper felet har du rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Johan Waldebrink
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1333)
2021-04-07 Köp av traktor med ett dolt fel
2021-04-07 Fel i bostadsrätt
2021-04-05 Hur får jag tillbaka pengar efter en ej levererad vara
2021-04-02 Varan överensstämmer inte med det som har marknadsfört, kan det anses som fel på varan?

Alla besvarade frågor (91059)