Köparens vårdplikt och återtagandeförbehåll

2017-08-08 i Köplagen
FRÅGA
Jag har sålt en segelbåt på kredit med äganderättsförbehåll tills full betalning erlagts. Köparen har under tiden full besittningsrätt enl avtalet. Jag har hävt köpet då säljaren ej betalat enligt avtalet. Under tiden som säljaren var i besittning av båten drabbades den av omfattande termitangrepp samt bristande underhåll. Innan hävningen bad köparen mig åtgärda skadorna vilket jag åtog mig att utföra mot en timersättning om 80 sek per timma samt ersättning för utlägg. Jag har sedemera åter sålt båten och därefter återbetalat den förste köparen enl följande: Försäljningspris vid omförsäljningen - obetald del vid första försäljningen - ersättning för mitt arbete samt utlägg. Resterande del av försäljningspriset vid omförsäljningen har betalats tillbaka till förste köparen.Vilket ansvar har köparen (vårdnadsplikt) , under tiden tills full likvid erlagts då han har besittningsrätt. Vilken är Er bedömning och känner Ni till rättsfall som kan vara vägedande.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga är köprättslig och köp mellan två privatpersoner reglers av köplagen (KöpL). Har inget annat avtalats så ska betalningen ske hos säljaren. Köparen måste uppfylla sin skyldighet att betala, om köparen inte gör det så är han i dröjsmål med betalningen. Detta innebär att säljaren kan kräva påföljder för kontraktsbrott enligt 48 § KöpL.

Köparens vårdplikt

Köparens vårdplikt finns i 73 § KöpL och stadgar att: ”Vill köparen avvisa en vara som han har tagit emot, skall han för säljarens räkning vidta skäliga åtgärder för vård av varan. Vill köparen avvisa en vara som har sänts till honom och hålls honom tillhanda på bestämmelseorten, ska han ta hand om den för säljarens räkning, om det kan ske utan att betalning sker och utan oskälig kostnad eller olägenhet. Sådan skyldighet föreligger dock inte, om säljaren eller någon som på hans vägnar kan ta hand om varan finns på bestämmelseorten.”

Om köparen brister i sin vårdplikt blir påföljden att hans rätt att häva eller kräva omleverans försvinner, eftersom denna rätt enligt 66 § 1 st. KöpL enbart finns om varan kan återlämnas väsentligen oförändrad och oförminskad. Vill köparen behålla sin rätt till hävning eller omleverans kan han välja att ersätta säljaren för den värdeminskning varan ålagts, 66 § 3 st. KöpL. Den part som ska vårda varan för motpartens räkning har rätt till ersättning för försvarliga utgifter och kostnader på grund av vården. Han får hålla inne varan till dess att ersättning betalas eller godtagbar säkerhet ställs för den enligt 75 § KöpL. Påföljderna av att vårdplikten försummas anges inte i köplagens bestämmelser om vård av varan men vid avtalsbrott gäller generellt att skadeståndsskyldighet inträffar om inte ansvarsbefriande omständigheter kan åberopas. Detta gäller även underlåtenheten att uppfylla vårdplikten. Vad som gäller beträffande vårdplikten grundas i huvudsak på förpliktelsen att iaktta tillbörlig omsorg enligt 74–77 §§ KöpL.

Ytterligare en konsekvens av köparens försummelse av vårdplikten framgår av 66 §. Köparen förlorar nämligen enligt 66 § rätten att häva köpet eller kräva omleverans, om varan inte kan återlämnas ”väsentligen oförändrad och förminskad”, och undantaget från denna huvudregel i 66 § andra stycket punkt 1 blir inte tillämpligt om varan förlorats eller försämrats genom något förhållande som beror på köparen.

Förutsättningarna för vårdpliktens inträde

För köparens vårdplikt gäller samma huvudprincip som enligt 72 § KöpL gälller för säljarens vårdplikt. Detta innebär att när köparen faktiskt tagit emot varan men vill utnyttja sin rätt till hävning eller omleverans, måste han vidta skäliga åtgärder för att vårda varan. Köparen kan också ha en förpliktelse att aktivt ta hand om varan för säljarens räkning när varan sänts till honom.

Risken går över på köparen inte bara när varan faktiskt tagits emot av honom utan redan när den avlämnats på annat sätt t.ex. genom att hållas tillgänglig för avhämtning enligt 6 § KöpL. eller genom överlämnande till transportör vid transportköp enligt 7 § KöpL. Även detta utgör ett incitament för köparen att i eget intresse ta vård om varan.

När köparen har varan i sin besittning

När köparen har tagit emot varan enligt 73 § 1 st. KöpL, avses inte bara att köparen själv tagit emot varan utan vårdplikten aktualiseras även när någon annan tagit hand om varan för hans räkning.

Innebörden av vårdplikten är densamma som enligt 72 § gäller för säljaren. Köparen skall således, liksom säljaren, ”vidta skäliga åtgärder för vård av varan”. För sådana fall då risken för varans förstörelse undantagsvis inte gått över på köparen i samband med att han tagit emot varan, eller om risken kastas tillbaka på säljaren enligt 66 § andra stycket, kan det finnas anledning för köparen att beroende på varans beskaffenhet och omständigheterna i övrigt samråda med säljaren eller på eget initiativ skaffa försäkringsskydd.

I 73 § behandlas endast det fall att köparen vill avvisa varan. Det kan dock tänkas att säljaren vill häva köpet trots att varan kommit i köparens besittning, till exempel genom att utöva sin rätt enligt ett återtagandeförbehåll. Att köparen i detta fall är skyldig att vårda varan på samma sätt som gäller enligt de uttryckliga bestämmelserna i köplagen är självklart. Källa: Lagtextkommentaren köplagen, Jan Ramberg, Johnny Herre, publicerad i Zeteo 2016-06-30.

Påföljder vid köparens kontraktsbrott

Av 51 § KöpL framgår att om köparen inte betalar i rätt tid eller medverkar han inte till köpet enligt 50 § 1 och detta inte beror på säljaren eller något förhållande på dennes sida, får säljaren enligt 52--59 §§kräva betalning eller annan fullgörelse eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Han får även hålla inne varan enligt 10 § och kräva ränta enligt 71 §

Påföljd till köparens bristande betalning

En påföljd till köparens avtalsbrott genom bristande betalning är enligt 54 § 1 st. KöpL, att säljaren får häva köpet. Paragrafen anger vidare i det 4 st. att om varan har kommit i köparens besittning, får säljaren häva köpet endast om han har förbehållit sig rätt till detta eller köparen avvisar varan, ett så kallt återtagandeförbehåll. Återtagandeförbehåll innebär att en säljare som säljer på kredit har förbehållit sig att under vissa förutsättningar kunna ta tillbaka varan om köparen inte fullgör betalningen i tid. Återtagandeförbehåll har ersatt det som tidigare betecknades ägarförbehåll eller äganderättsförbehåll.

Dröjsmålet med betalningen måste vara ett väsentligt avtalsbrott för att hävning ska få ske och om varan har avlämnats men köparen inte betalat i tid, kan säljaren endast häva köpet om han har förbehållit sig sådan rätt vid avtalets ingående genom ett återtagandeförbehåll. Tanken är att om säljaren inte skrivit in ett sådant förbehåll i avtalet så har han nöjt sig med köparens personliga betalningsförmåga.

Skadestånd

Säljaren har rätt till ersättning för den skada han lider genom köparens dröjsmål med betalning, om inte köparen visar att dröjsmålet beror på lag, avbrott i den allmänna samfärdseln eller betalningsförmedlingen eller annat liknande hinder som köparen inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit enligt 57 § KöpL.

Skadestånd på grund av avtalsbrott omfattar ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt eller indirekt förlust med anledning av avtalsbrottet. Skadestånd omfattar dock inte ersättning för förlust som köparen tillfogas genom skada på annat än den sålda varan enligt 67 § KöpL.

Som indirekt förlust anses

förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller omsättning,annan förlust till följd av att varan inte kan utnyttjas på avsett sätt,utebliven vinst till följd av att ett avtal med tredje man har fallit bort eller inte har blivit riktigt uppfyllt, ochannan liknande förlust, om den varit svår att förutse.Som indirekt förlust anses inte en sådan förlust som den skadelidande har haft för att begränsa en förlust av annat slag än som anges i 67 § 2 st. KöpL

Har köpet hävts och köparen gjort ett täckningsköp eller säljaren sålt varan på nytt, och har åtgärden vidtagits med omsorg och inom skälig tid efter det att köpet hävdes, läggs priset enligt köpet och priset vid täckningsköpet eller försäljningen till grund för beräkningen av prisskillnaden enligt 68 § KöpL. Den skadelidande parten ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar han det, får han själv bära en motsvarande del av förlusten enligt 70 § KöpL.

Svar

Eftersom du har skrivit ett återtagandeförbehåll i kontraktet och köparen begick kontraktsbrott genom att inte betala, har du rätt att häva köpet, reparera och sälja segelbåten vidare. Du har även rätt till skälig kompensation för dina kostnader.

Med den information du har gett mig framstår din beräkning som rimlig men du har även rätt att kräva ränta till följd av köparens kontraktsbrott. Du bör också kontrollera att skadeståndet täcker alla dina direkta och indirekta kostnader. Exempel på vägledande rättsfall angående återtarförbehåll är https://lagen.nu/dom/nja/2010s154 och https://lagen.nu/dom/nja/2010s617

Jag kommer att ringa dig mellan kl 15-16.30 tisdagen den 8:e augusti 2017 för din telefontid. Om tiden inte passar kan du mejla mig så bestämmer vi en annan tid.

Rekommendation

Ifall du hamnar i tvist rekommenderar jag att du anlitar en jurist. Om du vill anlita Lawline eller har någon fråga om mitt svar är du välkommen att mejla mig!

jessica.konduk@lawline.se

Vänligen,

Jessica Konduk
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1388)
2021-07-30 Köpares dröjsmål med hämtning
2021-07-29 Fel i husvagn, köparens rättigheter
2021-07-29 Fel i husvagn
2021-07-28 Felansvaret enligt köplagen - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (94413)