​Köparens underlåtenhet att hämta varan

2019-08-18 i Köplagen
FRÅGA
HejJag sålde en gammal bil på blocket för 2.500 kr.Köparen swishade över pengarna, men hämtade inte bilen. Den är alltså fortfarande skriven på mig.Nu har det gått 2 veckor och trots löften att hämta den, har det inte skett.Kan jag sälja den till annan person?Har den första köparen rätt att få tillbaka någonting av de 2.500?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår ifrån att det finns ett köpeavtal om bilen mellan dig som säljare och den första köparen. Det spelar ingen roll om det är ett muntligt eller skriftligt avtal. Jag tolkar frågan som att ni är två privatpersoner och därmed blir köplagen (KöpL) tillämplig, se 1 § jämte 4 § KöpL. Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller i den givna situationen.

Avtalstolkning

Av frågan tolkar jag det som att ni har ett avtal om att du ska sälja bilen mot betalning. Det svenska rättssystemet ser på avtal som ett jämviktsförhållande där båda parter ska samarbeta för att avtalet ska blir genomfört. Med avtalet följer vissa förpliktelser för såväl säljaren som köparen och båda parter ska medverka till köpet.

Köparens medverkan

Köparens skyldigheter följer av 45 - 50 § KöpL. En förpliktelse som köparen har är att denne ska fullfölja betalningen, vilket denne också har gjort i ditt fall. En annan förpliktelse är att köparen ska hämta varan, 50 § 2 punkten KöpL, detta har hen inte gjort trots att två veckor har gått. Det leder mig in på vilka åtgärder man kan vidta som säljare, vilket jag kommer berätta mer om i nästkommande stycke.

Avtalsbrott och dess konsekvenser

Om säljaren eller köparen inte uppfyller de förpliktelser som följer av avtalet så föreligger ett avtalsbrott. I ditt fall har köparen inte hämtat bilen inom den överenskomna tiden trots att denne har fullgjort betalningen. Således föreligger bristande medverkan från köparen sida. Eftersom köparen inte har fullföljt sin del av avtalet så kan du i detta läge vidta åtgärder enligt 51 § KöpL, förutsatt att det inte beror på dig som säljare att köparen inte har medverkat till köpet.

Hålla fast vid köpet

Du kan välja att hålla fast vid avtalet och kräva att köparen medverkar till köpet genom hämtning enligt 51 - 52 § KöpL. Ett undantag från när köparen inte behöver fullfölja köpet är om det föreligger ett hinder som köparen inte kan övervinna.

Hävning

Du kan häva köpet på grund av att köparen inte hämtar bilen om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och köparen borde ha insett det, 55 § KöpL. Dessutom måste det framgå att du som säljaren har ett särskilt intresse av att bli av med bilen. Vid bedömningen av vad som är ett väsentligt avtalsbrott tar man hänsyn till en rad omständigheter så som köpets karaktär och typ. Om man häver ett köp återgår prestationerna och vardera part får kräva att motparten lämnar tillbaka vad denne har mottagit, 64 § KöpL. Det innebär att du måste lämna tillbaka betalningen om 2.500 SEK, om köpet hävs.

Din möjlighet att häva köpet

Det verkar som att du vill häva köpet så att du kan sälja bilen till någon annan. Som jag tidigare har nämnt är detta möjligt om köparens avtalsbrott är väsentligt. Säljaren får häva köpet, om köparen inte i rätt tid hämtar eller tar emot varan i de fall då det framgår av avtalet eller omständigheterna att säljaren har ett särskilt intresse att bli av med varan.

Köparen verkar i ditt fall avvika från det som avtalats avseende hämtningen av bilen. Du bör kunna häva köpet på grund av bristande medverkan från köparens sida. Eftersom köpet avser en bil så är det fullt förståeligt att bilen kan vara till belastning dig att förvara och det skulle kunna bli kostsamt om du behöver ordna med en extra parkeringsplats för att förvara bilen.

Jag kan kort nämna när en vara inte hämtas i rätt tid och det beror på köparen, så har säljaren en vårdplikt, 72 § KöpL. Det innebär att du å hennes vägnar ska vidta skäliga åtgärder för att upprätthålla bilens skick. Om det skulle bli kostsamt är det möjligt att få ersättning för eventuella utgifter, 75 § KöpL.

Mitt råd till dig är att häva köpet med den nuvarande köparen innan du säljer bilen till någon annan och på så sätt undvika eventuell konflikt om vem som har rätt till bilen.

Jag hoppas du fick vägledning i din fråga.

Vänliga hälsningar,

Lovisa Klein
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1174)
2020-06-30 Köpt fel vara - skäl för hävning av köp?
2020-06-30 Konsekvenser av ohyra vid bostad.
2020-06-30 Kan säljare neka hävning av köp när det är ett fel på varan?
2020-06-30 Vilka påföljder kan jag göra gällande vid fel i vara?

Alla besvarade frågor (81791)