FrågaKÖPRÄTTKöplagen04/01/2018

Köparen av ett företag betalar inte efter avtal

Avtal om överlåtelse av rörelse

Undertecknade har genom sitt bolag överlåtit en rörelse till annat externt bolag . Båda är AB . Första tiden fungerade betalningarna som avtalet men därefter så har betalningarna för minimiroyalty och hyra av datasystem fungerat mycket dåligt trots mängder av påminnelser. Mitt företag har nu en stor förfallen fordran på köparen. Denne har inte hävdat någon brist i köpet utan skyllt på bristande likviditet .

Min fråga är följande :

Kan jag förutom att via inkasso kräva att få ut förfallen fordran + ränta , även kräva att få tillbaka den överlåtna rörelsen , eller delar härav ? Behöver jag i så fall erlägga något för detta ?

Eller kan jag bara kräva att den förfallna skulden regleras , alt rörelsen åter ?

Vad händer vid ev konkurs för köparen . Har jag förtur att återfå den sålda rörelsen eftersom fordran är flera år gammal ?

I avtalet står endast att ev tvister skall lösas vid Sthlms Tingsrätt .

Mvh

Mikael Josephson

Svenskt Glas Invest AB

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Huvudprincipen är att du har rätt att få ditt kontraktsintresse uppfyllt.

I 51 § köplagen behandlas på ett övergripande plan vilka påföljder som säljaren kan göra gällande när köparen inte uppfyllt sin skyldighet att betala. Där kan man också utläsa vilka andra paragrafer som är aktuella för din fråga. För betalningsdröjsmål är det 52 § (fullgörelse), 54 och 56 §§ (hävning), 57 och 58 §§ (skadestånd) och 59 § (reklamation). Vidare är 63 § aktuell för konkurs.

För att du ska kunna häva köpet kräva att betalningsdröjsmålet är ett "väsentligt avtalsbrott". Detta är ett objektivt rekvisit och för hävning ska penningprestationens betydelse avgöras rent objektivt och utan hänsyn till de individuella förhållandena i varje enskilt fall. Visst utrymme finns dock att ta hänsyn till säljarens individuella förhållanden vid bedömningen av om köparens betalningsdröjsmål är hävningsgrundande.

Vid bedömning av vad som utgör ett väsentligt avtalsbrott ska hänsyn främst tas till köpets karaktär eller typ. Vid bedömningen ska också hänsyn tas till om betalningsdröjsmålet avser hela eller bara en del av betalningen och förpliktelsens värde.

Om köparen är skadeståndsskyldig på grund av betalningsdröjsmål är denne skyldig att betala ersättning till säljaren för det positiva kontraktsintresset fullt ut. I de fall säljaren inte häver köpet och exempelvis kräver ersättning för prisskillnaden vid en täckningsförsäljning enligt 68 § nöjer sig denne ofta med att utöver köpesumman och inkassokostnader endast kräva dröjsmålsränta.

Det positiva kontraktsintresset innebär att du försätts i samma ekonomiska läge som om avtalet hade fullgjorts. För att beräkna skadeståndet adderar man; de direkta förluster som den andra parten haft såväl som ersättning för den vinst som den andra parten hade fått genom ett fullgjort avtal.

Vad det gäller säljarens insolvens kan företaget gå åter. Det krävs dock ett återtagandeförbehåll. Om ni inte avtalade om det, vid tidpunkten för försäljning, kan ni göra ett tilläggsavtal. Du ska dock vara medveten om att återtagandeförbehåll inte alltid är verksamma. Det finns många situationer som kan uppstå där sakrätten övergår till annan trots ditt återtagandeförbehåll.

Vid konkurs, och inget återtagandeförbehåll finns, kommer din fordring prioriteras enligt ordinarie prioritetsordning.

Sammanfattningsvis kan man säga att du kan ha rätt att häva köpet och få företaget tillbaka och med detta viss ersättning. Alternativt kräver du fullgörelse och med det rätt till ränta m.m. För bedömningen vad som är bäst för dig hänvisar jag till vårt kommande telefonsamtal.

Jag hjälper dig gärna vidare i den här processen. För tidsbokning av telefonkonsultation kan du mejla mig på jesper.lublin@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Jesper LublinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo