FrågaKÖPRÄTTKonsumentköplagen04/12/2019

Köpare har avbeställt en båt som jag skulle bygga om, 3 dagar innan leverans så avbeställer han, vad är mina rättigheter?

Jag har som näringsidkare sålt en ny båt, där kontrakt tecknats att bygga en ny båt (till viss del med köparens specifika tillval och egen utrustning). Leveranstid är utsatt till medio Juli, vilket inte infriades, dock med acceptans att den skulle levereras 1 månad senare (15/8). Köparen har under tiden erhållit en likvärdig lånebåt. 3 dagar innan den nya accepterade leveranstiden avbeställer köparen båten, då han motiverar det med att båten inte har dom utrymmen som passar. Köparen har erlagt handpenning (totalt ca 50% i två rater).

Köparen kräver att handpenningen skall återgå. Jag hävdar att 10% av köpeskillingen är befogat att innehålla, då vi har fördyrande omständigheter med osåld båt, till viss del specialbyggd, finna en ny köpare, lagerhålla den över vintern osv. Är inte det rimligt med hänsyn till KKL ?

Köparen har anlitat advokat och "hotar" med stämning i Tingsrätt. Vi uppmanar att ärendet av processekonomiska skäl skall avgöras i ARN, vars utslag vi följer. Är inte det dålig advokatsed att köra Tingsrätt ?

Lawline svarar

Hejsan!

Aktuell lag
Som du redan redogjort för så är konsumentköplagen tillämplig lag. Vad som bör sägas är att om ni har ingått avtal, och det avtalet eller en klausul i avtalet, anses vara bättre för konsumenten, så kommer det avtalet istället att gälla.

Avbeställning - rätt till ersättning
Konsumenten har avbeställt varan. Du hittar bestämmelsen i 41§ för vad du får begära vid en avbeställning hos en kund. Vad paragrafen säger är att du har rätt till ersättning för den kostnad som du har lidit på grund av detta arbete. T.ex. om du inte får full täckning för dina kostnader på grund av att du får sälja varan till lägre pris. Du har rätt till ersättning för de kostnader som han har haft för att ingå och fullgöra avtalet, i den mån han inte kan tillgodogöra sig dessa på något annat sätt. Ersättningsrätten avser endast särskilda kostnader, dvs. kostnader som kan direkt hänföras till den aktuella varan. I ditt fall, till exempel tid/verktyg/installationer/virke/frakt som du har behövt köpa på grund av beställningen (läs prop. 1989/90:89 sid 151-155). Omständigheter som kan verka i höjande riktning är att du på grund av tillverkningsavtalet har avböjt andra uppdrag och därför inte kan utnyttja dina resurser till fullo, eller att det avbeställda köpet avser en vara av säsongskaraktär som när avbeställningen eller hävningen sker inte längre kan avsättas, dock är en båt omsättningsbar under majoriteten av året. Men då kan till exempel kostnader för förvaring tills försäljning gjorts räknas in.

Som du säger så kan du förbehålla dig ett belopp enligt 41§ 2st. Bestämmelsen syftar framför allt till att möjliggöra villkor om avgift vid hävning eller avbeställning i standardavtal. Det stoppar dock inte dig att göra ett separat avtal med köparen, emellertid måste beloppet vara skäligt i sig. Det behöver inte vara ett fast belopp utan kan variera beroende på vilken tidpunkt avbeställningen sker. T.ex om avbeställningens, som i ditt fall, görs 3 dagar innan, så berättigar detta ett högre förbehållsbelopp än om köparen avbeställer 3 dagar efter avtal hade ingåtts. Detta förbehåll måste dock vara avtalat.

Bevisbörda
Du har bevisbördan för vad det är du har gjort i förlust. Beviskravet får bli beroende av omständigheterna i det enskilda fallet, bland annat. dina möjligheter att förebringa bevisning om ett visst förhållande. Sålunda bör exempelvis inte alltför höga krav ställas på dig i bevishänseende om han gör gällande att han genom en avbeställning inte kan utnyttja sina resurser till fullo utan ett skäligt belopp, antagligen, en schablon, som kommer att tas fram.

Rekommendationer
Jag skulle absolut säga att en processa i tingsrätt är onödig, tids- och ekonomiskt krävande för både parter. Huruvida det är emot advokatsed kan jag dock inte säga då intressena för sin klient även måste beaktas. Om klienten verkligen vill ta det till tingsrätten så kan inte en advokat göra mycket mer än att försöka övertala klienten. Du måste dock betala tillbaka handpenningen exkluderat den del du tycker är en rimlig förbehållsbelopp. Jag rekommenderar emellertid att du tar kontakt med konsumentverket och frågar vad ett rimligt förbehållsbelopp är i detta fall så du inte innehåller mer pengar än vad du är berättigad till då ränta kan komma att behöva betalas för beloppet.

Om du blir stämd i tingsrätten så finns det inte så mycket att göra än att ingå en process där, du kan försöka övertala dem om att istället tvista hos ARN, men om detta inte går finns det inte så mycket att göra.

Du har valt telefonrådgivning hos oss. Jag ringer dig kl 15:00 imorgon, torsdagen den 5 december. Om tiden inte passar dig så är du välkommen att höra av dig till mig på Binh.Tran@Lawline.se så bokar vi om till en tid som passar dig bättre.

Med vänliga hälsningar.

Binh TranRådgivare