Köpare av lägenhet vill reklamera spis

2020-07-14 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Jag har precis sålt min lägenhet, och nu några dagar efter tillträdet påstår köparen att två av plattorna på spisen inte fungerar. Jag använde spisen för en månad sedan och då fungerade plattorna utan problem. Köparen kommer nu att skicka en reklamation till mig angående detta. Vad gäller i detta läge? Kommer jag bli tvungen att ersätta köparen på något sätt? Även då det inte går att avgöra vilken tidpunkt spisen halvt slutade fungera? Värt att tillägga är att spisen är gammal och säljs inte längre.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att köparen av din lägenhet vill reklamera spisen, då hen anser att felet inte beror på hen och har funnits redan innan personen tagit över lägenheten och att det därmed är ditt ansvar.

Vilken lag är tillämplig?

I detta fall är köplagens regler tillämpliga eftersom att en lägenhet och därmed spisen är att se som lösegendom (1 § Köplagen) (1 kap. 1 § jordabalken). Lagen är dispositiv, vilket innebär att om ni har avtalat om annat än vad som framgår av din fråga, gäller det (3 § KöpL). Jag kommer att använda mig av lagens bestämmelser i mitt svar.

Är spisen felaktig?

Spisen ska stämma överens med vad som följer av ert avtal. Om det inte står något om spisen i ert avtal, ska den fungera på det sätt man i allmänhet förväntar sig att den ska fungera och kunna användas för det ändamål den är avsedd för. Då det kan antas att man förväntar sig att alla plattor på en spis ska fungera, är den felaktig, eftersom den avviker från detta (17 § KöpL).

Avgörande tidpunkt för bedömningen om fel föreligger

För att bedöma om spisen är felaktig, ska hänsyn tas till spisens skick när risken för den gick över på köparen (21 § KöpL). Att risken går över på köparen innebär att det är köparen som har ansvar för varan (12 § KöpL). I detta fall har risken för spisen gått över på köparen, eftersom att köparen tagit över lägenheten (13 § KöpL). Det är dock viktigt att ha i åtanke att du ändå svarar för fel som visar sig först senare, men som funnits redan innan överlämnandet. Om en försämring uppkommer när risken gått över på köparen, är den också felaktig om felet beror på ett avtalsbrott från din sida. Detta innefattar också om du utlovat en garanti eller liknande om spisen (21 § KöpL). Enligt praxis går bevisbördan för felet över på köparen så snart köparen tagit emot varan utan att direkt meddela säljaren om felaktigheten. För att du ska ha bevisbördan måste köparen reklamera direkt vid mottagandet.

Undersökning före köpet

Normalt har köparen ingen skyldighet att undersöka varan. Har köparen dock undersökt lägenheten eller ombetts att undersöka den men inte gjort detta, så får köparen inte åberopa vad köparen borde märkt vid denna undersökning. Om köparen alltså haft denna möjlighet och vid undersökningen bör ha märkt att spisen inte fungerat, så kan köparen inte åberopa det som fel (20 § KöpL).

Undersökning efter köpet och reklamation

Köparen ska också så snart hen kan undersöka den köpta varan och om detta inte görs i tid, kan det vara för sent att reklamera (31 § KöpL). Av vad som framgår har köparen reklamerat spisen endast några dagar efter inköp, vilket bör anses som skälig tid, (32 § KöpL) (35 § KöpL).

Eventuella påföljder

Om det kan visas att felet inte beror på köparen eller något köparen borde upptäckt vid en eventuell undersökning eller uppmaning till undersökning samt att köparen reklamerat i tid, får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt kräva skadestånd. Köparen har även rätt att hålla inne betalning (30 § KöpL). Du har isåfall rätt att i första hand avhjälpa felet på egen kostnad eller välja omleverans, om det kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen (36 § KöpL).

Hoppas du fick hjälp med din fråga, annars får du gärna återkomma!

Hälsningar,

Julia Lax
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1312)
2021-02-20 Vems ansvar är fel som visar sig efter köpet?
2021-02-15 Vad avses med direkt förlust enligt köplagen?
2021-02-14 Vem har bevisbördan gällande fel i vara?
2021-02-11 Säljarens utfästelse och befintligt skick

Alla besvarade frågor (89501)