Köpare av ägarandel i företag betalar ej tid

Jag har varit delägare på min förra arbetsplats. Vi har enats om att jag ska lösas ut och jag skrev på en avräkningsnota där jag accepterade att sälja min andel för ett bestämt belopp med betalning på ett angivet datum. Nu snart två månader efter angivet datum har ännu inga pengar kommit trots upprepade påminnelser från min sida. Min fråga: är avräkningsnotan att betrakta som ogiltig eftersom de inte fullföljt överenskommelsen? Är jag fortfarande att betrakta som delägare ifall jag drar igång en process eller kräver en ny förhandling? Finns det annat sätt att komma vidare och få ut sin betalning?

Lawline svarar

Hej

Det är en fast grundprincip i alla rättsstater att avtal ska hållas. Enligt avtalet, såsom det framgår av ovan, har ni kommit överens om att du ska lösas ut som delägare från ett företag genom en s.k. avräkningsnota i utbyte mot ett visst belopp per ett visst datum. Om betalning ej sker enligt den föreskrivna tiden är köparen av dina aktier i dröjsmål med betalningen, vilket utgör ett avtalsbrott. Man kan inte per automatik påstå att avräkningsnotan är att betrakta som ogiltig (om detta inte särskilt har angivits i avtalet skall bli resultatet av utebliven betalning), d.v.s. att avtalet hävs, men om aktierna inte ännu har skrivits över på den nya ägaren kan du ha rätt att hålla inne överlåtelsen till dess att din motpart har fullgjort sin förpliktelse, d.v.s. erlagt betalningen. Skulle det vara så att inga pengar någonsin kommer och du inte längre önskar fullfölja din del av avtalet torde du dock ha rätt att häva avtalet. Du måste då meddela din motpart inom skälig tid från det att du fick kännedom om avtalsbrottet att du önskar häva avtalet.

Det finns olika påföljder att kräva vid avtalsbrott. För det första kan du kräva att din motpart fullföljer sina förpliktelser enligt avtalet (d.v.s. betalar för aktierna). Denna rätt kan genomdrivas i domstol, men det krävs att du vidtar åtgärder i tid (utan oskäligt uppehåll som det oftast uttalas) för att rätten till detta inte ska gå förlorad. Eftersom du upprepade gånger har varit på din motpart om betalningen kan det inte anses att du har försuttit din rätt att kräva fullgörelse. Om det har uppsått kostnader för dig på grund av avtalsbrottet skulle du också kunna ha rätt till skadestånd. I ditt fall skulle det, om avtalet hävs, också kunna bli aktuellt med täckning för prisskillnad om aktierna istället överlåtes till någon annan till ett lägre pris än vad som var avtalat mellan dig och din nuvarande motpart.

Jag hoppas att dessa svar har varit till nytta för dig. Annars är du välkommen att höra av dig igen, företrädesvis via vår telefonrådgivning.

Victor SundhRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Rättsverkningar vid avtalsbrott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000