FrågaKÖPRÄTTKöplagen22/06/2020

Köp mellan privatpersoner

Vi ringde på en bilannons via blocket.

I telefonen så sa säljaren att den var i körbart skick.

Vi åkte drygt 13 mil för att kolla och provköra bilen.

Säljaren berättade att det var vitt på oljestickan,och det var endast kondens.

Vi köpte bilen och åkte hemåt. Bilen började ryka bara någon mil på vägen hem. Vi stannade och kollade oljan. Det fanns nöstan ingen olja kvar, så vi fyllde på tills stickan visade "normal nivå".

Motorn skar 1 mil innan vi var hemma.

Vi fick bogsera den.

Vi känner oss lurade,då han sa i telefonsamtalet att bilen var i körbart skick. Jag skickade ett sms till säljaren då vi bogserade. Jag skrev att han får hämta bilen. Vi har försökt fått tag i säljaren följande dagar, men han vägrar svara på samtal och sms. Vi har även försökt nå hans flickvän,och hon svarade i princip att "vi får skylla oss själv". Nu har dom båda blockerat både mig och min make.

Han sa till oss att han sålde bilen för att han var orolig för att han skulle bli uppsagd, och behövde då extra pengar. Dagen efter köpet så ser vi på Facebook att han lagt upp en bild på bilen som vi köpte, med texten "nytt projekt kommer snart".

Blocket kan inget göra. Och inte arn heller vad jag förstår. Är det tingsrätten som gäller? Är det värt att vända sig dit? Tack

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag
Vid köp av en bil mellan två privatpersoner är köplagen tillämplig (1 § och jfr 4 § köplagen [KöpL]). Köplagen är dispositiv vilket innebär att lagen gäller såvida ni inte har avtalat om annat parter emellan (3 § KöpL). Jag kommer nedan att utgå från att ni inte har avtalat om annat och redogöra för vad som gäller enligt köplagen.

Felaktig vara
Inledningsvis måste bilen anses vara felaktig för att eventuella påföljder från säljarens sida ska aktualiseras. Enligt köplagen anses en vara felaktig om den avviker från vad ni har avtalat om (kvalité, art, avtalade egenskaper) eller om den inte är ägnad för dess vanliga ändamål jämfört med varor av samma slag. Bilen ska avvika från vad du som köpare har haft fog att förutsätta (17 § KöpL).

Bilen kan också anses vara felaktig om den avviker från vad säljaren marknadsfört vid försäljning av varan och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § KöpL). Det kan exempelvis vara att bilen avviker från villkor som framgår av varans annons eller annat marknadsföringsmaterial. Det handlar främst om vilka förväntningar som köparen haft fog för med hänsyn till de marknadsförda sakuppgifterna.

I vissa fall anger säljaren att en vara säljs i "befintligt skick" för att köparen inte ska ha lika högt ställda förväntningar på varan. Men även om en vara en vara säljs i befintligt skick anses den felaktig under vissa situationer. 19 § KöpL anger i vilken utsträckning säljaren kan friskriva sig från ansvar när denne anger att varan säljs i befintligt skick.

Om varan inte överensstämmer med de uppgifter som säljaren lämnat före köpet eller om varan är i väsentligt sämre skick (med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter) än vad köparen haft fog att förutsätta, anses varan felaktig (19 § första stycket 1 och 3 KöpL). Säljaren har även en upplysningsplikt (19 § första stycket 2 KöpL). Säljaren måste upplysa köparen om ett väsentligt förhållande angående varans egenskap, som säljaren kände till och som köparen med fog kunnat förutsätta bli upplyst om. Det här gäller under förutsättning att underlåtenhet att upplysa kan antas inverka på köpet.

Undersökningsplikt
Härtill ska beaktas att du som köpare har en undersökningsplikt (20 § KöpL). Undersökningsplikten innebär att du inte kan åberopa fel som du måste antas ha känt till vid köpet. Plikten omfattar enbart sådana fel som du faktiskt hade kännedom om. Man utgår vanligen från vad en normalperson borde ha upptäckt vid en undersökning.

Riskens övergång
När varan har avlämnats övergår risken till köparen (13 § KöpL). Att köparen bär risken innebär att denne är skyldig att betala för skador som uppstått på varan (om den till exempel försämras eller förstörs). Det här gäller dock inte om det beror på säljaren (12 § KöpL). Vid hämtningsköp anses en vara avlämnad när den tagits hand om köparen (6 § andra stycket KöpL).

Reklamation
För att åberopa fel måste du som köpare reklamera köpet. En reklamation ska göras inom skälig tid från det att man har märkt eller borde ha märkt felet på varan (32 § första stycket KöpL). Som yttersta frist har man två år på sig att reklamera en vara, därefter förlorar man som köpare rätten att åberopa fel. Den yttersta fristen på två år undantas dock om annat har garanterats eller utfästs vid köpet (32 § andra stycket KöpL).

Tidpunkten för felbedömning är när risken för varan går över på köparen. Säljaren är ansvarig för fel funnits vid denna tidpunkt även om felet visat sig först senare (21 § första stycket KöpL).

Påföljder vid fel i varan
Om varan är felaktig och det inte beror på dig som köpare, har du rätt att kräva avhjälpande. De aktuella påföljderna som du kan göra gällande är avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning (30 § KöpL).

Den primära påföljden som aktualiseras är avhjälpande. Du som köpare har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad, om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § första stycket KöpL). Köparen har rätt att kräva omleverans om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för denne och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Omleverans kan dock inte krävas i de fall parterna har förutsatt att varan inte kan ersättas med annan vara (34 § andra stycket KöpL).

Även om du som köpare inte kräver de angivna påföljderna, har säljaren rätt att avhjälpa felet eller företa omleverans, om det kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina kostnader ersatta av säljaren (36 § första stycket KöpL).

Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet, har köparen rätt till ersättning för rimliga kostnader för att avhjälpa det, s.k självhjälp (34 § tredje stycket KöpL).

Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom rimlig tid efter reklamationen, får du som köpare kräva prisavdrag eller häva köpet (37–39 §§ KöpL). Prisavdraget beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick (38 § KöpL). Köparen får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för denne och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL).

Skadestånd
Köparen kan ha rätt att erhålla skadestånd för den skada denne lider genom att varan är felaktig (40 § KöpL). Ersättning kan exempelvis ges för fel i varan eller kostnader som uppstått till följd av felet.

Omständigheterna i ert fall
För att avgöra huruvida en vara är felaktig ska samtliga omständigheter beaktas. Priset på bilen, vad som framgick av annonsen och vad parterna uttryckt vid köpet kan exempelvis vara av betydelse. Jag kan därför inte med säkerhet säga att ni kan vara berättigade till att få felet avhjälpt. Däremot kan sägas att utifrån det du har angivit i din fråga, kan bilen eventuellt anses vara behäftad med fel då motorn är defekt. Som köpare ska man kunna räkna med att en bil är körbar. Ni fick dessutom ett jakande svar när ni ifrågasatte om bilen var i körbart skick. För att ha framgång med att påtala fel ska ni även ha reklamerat köpet i tid och inte försummat er undersökningsplikt. Svårupptäckta fel omfattas vanligen inte i denna plikt.

Som du har angivit i din fråga har ni redan försökt förklara för säljaren att bilen inte är körbar, men inte kommit vidare. ARN hanterar enbart konsumenttransaktioner och löser inte tvister mellan privatpersoner. Ett alternativ är således att stämma säljaren i tingsrätten.

Jag rekommenderar er att i första hand ta kontakt med en jurist och förklara alla omständigheter i ert fall, för att därefter avgöra hur ni ska gå vidare i ert ärende. Ni är varmt välkomna att boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:
Telefon: 08-533 300 04
Öppettider: Måndag-fredag kl. 10.00−16.00

Hoppas att ni fått vägledning i frågan och att ärendet löser sig för er!

Med vänlig hälsning

Mellin SahinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo