Köp eller gåva?

FRÅGA
Hej, jag och min syster äger en sommarstuga ihop och jag ska nu ta över hennes 75% av huset.Hon vi ge sina 75% som gåva och hon vill i samband med gåvan ha 140 000kr.Huset har ett taxeringsvärde på 458 000kr.Det jag undrar är om det fortfarande är en gåva om jag ger henne 140 000kr eller blir det ett köp?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huruvida er transaktion är ett köp eller gåva behöver inte nödvändigtvis spela någon större roll ur ett äganderättsperspektiv, men kan vara viktigt bl.a. skatterättsligt. För att redogöra för din situation kommer jag använda mig av samäganderättslagen och inkomstskattelagen.

När man är delägare av en fastighet på så sätt som du beskriver så omfattas man av samäganderättslagen. Den lagen är emellertid dispositiv vilket innebär att lagens tillämplighet kan avtalas bort. I och med att du inte nämner något sådant i frågan så förutsätter jag att den fortfarande gäller.

När det gäller samägda fastigheter så har delägarna varsin andel som de har med fri förfoganderätt (såvida inga andra överenskommelser föreligger). Detta innebär att delägarna själva bestämmer om de vill sälja eller ge bort sin andel.

För att en överlåtelse ska vara en gåva krävs att överföring skett som berikat mottagaren, transaktionen ska ha gjorts frivilligt och det ska skett med en gåvoavsikt. Ett köp kan alltså vara en gåva om objektets marknadsvärde överstiger ersättningen och de övriga rekvisiten är uppfyllda.

Skattemässigt är det en viktig gränsdragning mellan köp och gåva då det får olika skatterättsliga effekter. Om som i ditt fall en fastighet överlåtes genom arv eller gåva inträder den som förvärvar tillgången i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § inkomstskattelagen). Detta ger uttryck för den s.k. kontinuitetsprincipen vilket betyder att beskattningen av vinsten vid en eventuell försäljning helt faller på den som förvärvat fastigheten.

Skatterättsligt kan en överlåtelse innehålla såväl en gåvodel som en försäljningsdel. I sådana fall tillämpas den s.k. huvudsaklighetsprincipen i fall av fastigheter. Enligt denna behandlas hela överlåtelsen som en gåva om det finns en gåvodel (dvs. förmögenhetsöverlåtelsen sker frivilligt och med gåvoavsikt). Understiger ersättningen taxeringsvärdet så finns förutsättning att behandla det hela som en gåva. Om så inte är fallet behandlas det istället som en försäljning vilket medför kapitalvinstbeskattning.

Sammanfattningsvis för ditt fall kommer transaktionen behandlas som en gåva skattemässigt om det uppfyller kraven om en 1. Frivillig 2. Förmögenhetsöverföring med 3. gåvoavsikt då 140 000 kr understiger taxeringsvärdet för andelen.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till Lawline!

Linn Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?