FrågaKÖPRÄTTKöplagen07/04/2021

Köp av traktor med ett dolt fel

Hej

Köpte en traktor för ca 3 mnd sedan och använt den ca 50 timmar.

Då slutade styrningen fungera och växellådan fungera endast på de tre lågväxlarna.

Visste att de inte fanns garantier, men köplagen borde väl gälla, kräver att de skall ta reperationen men de vägrar stå för kostnaden.

Traktorn var begagnad men kostade 340 000 kr exkl moms.

Äger tillsammans med mina bröder ett jordbruk, och traktorn används där.

Taksam för er syn på det hela.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag gäller?

Köplagen gäller i fråga om köp av lös egendom (1 § KöpL). Jag utgår från att traktorn köptes för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. Köplagen är därför tillämplig.

Är det fel i vara?

Varans egenskaper ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Om det inte framgår av avtalet ska varan bl.a. vara normalt funktionsduglig. Varan ska kunna användas för de ändamål som varan är avsedd att användas för. Om så inte är fallet är varan att anse som felaktig. Varan ska också anses som felaktig om den inte stämmer överens med vad köparen har anledning att förutsätta (17 § KöpL). Du som köpare har anledning att förvänta dig att styrningen och växellådan ska fungera som på ett tillfredsställande sätt. Dessutom kan inte traktorn används för ändamålet på grund av felet. Traktorn är därför behäftad med ett köprättsligt fel.

Kan felet åberopas?

Undersökning av varan

Har du undersökt varan eller om du avstod från att undersöka varan när säljaren uppmanade dig att undersöka varan så kan du inte åberopa ett fel som du skulle ha upptäckt vid undersökningen (20 § KöpL). Om felet borde ha upptäckts vid en undersökning kan felet inte åberopas.

Dolt fel?

Frågan om varan är felaktig ska bedömas utifrån varans egenskaper när risken för varan gick över på köparen. Risken för en vara går över på köparen när varan har avlämnats. Att köparen bär risken för varan innebär att köparen står för alla eventuella kostnader gällande varan, till exempel om varan går sönder eller försämras. Säljaren svarar för fel som har funnits vid överlämnandet även om felet visar sig först senare (21 § KöpL). Därmed kan säljaren bli skyldig för dolda fel. I detta fall är det fråga om ett dolt fel eftersom felet visar sig först efter att du använt traktorn i cirka 50 timmar.

När avlämnades varan?

Om det framgår av avtalet när varan ska anses vara avlämnad gäller detta (13 § KöpL). Om inget har avtalats, finns det bestämmelser som reglerar när varan anses vara avlämnad. Det kan antingen vara fråga om ett transportköp eller hämtningsköp. Vid hämtningsköp hålls varan tillgänglig för avhämtning hos säljaren. Varan är avlämnad när köparen har tagit hand om den (6 § KöpL). Vid transportköp ska varan transporteras till köparen. Skall varan transporteras till köparen inom en och samma ort eller inom ett område där säljaren vanligen ombesörjer transporten av liknande varor, sker avlämnandet när varan överlämnas till köparen. I annat fall sker avlämnandet när varan överlämnas till den transportör som har åtagit sig transporten från avsändningsorten. Om säljaren själv utför transporten, sker avlämnandet först när varan överlämnas till köparen (7 § KöpL).

Reklamation

För att kunna åberopa felet i varan måste du meddela säljaren om felet inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet (reklamera). Det framstår som du redan varit i kontakt med säljaren och därmed upplyst säljaren om felet. Du har inte heller förlorat rätten att reklamera eftersom det skett inom två år från det att du tog emot varan (32 § KöpL).

Påföljder vid fel i varan

Avhjälpande eller omleverans

Det finns flera olika påföljder som köparen kan göra gällande (30 § KöpL). I första hand har du rätt at kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen eller företar omleverans. Avhjälpande förutsätter att det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Att reparera ett omfattande fel kan innebära en oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Säljaren kan därför välja att företa omleverans istället. Det är dock troligt att säljaren inte har en likadan vara. Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet, har köparen rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att avhjälpa det (34 § KöpL).Säljaren har som huvudregel rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans (36 § KöpL).

Prisavdrag eller hävning

Om avhjälpande eller omleverans inte blir aktuellt kan köparen kräva prisavdrag eller häva köpet (37 § KöpL). För att häva köpet krävs det att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren insåg eller borde ha insett detta. Ett omfattande fel på traktorn som gör att den inte fungerar och som är behövlig för näringsverksamheten kan anses vara ett fel av väsentlig betydelse. Säljaren borde också förstå att ett sådant fel kan vara av väsentlig betydelse för dig som köpare. Hävning skulle därför kunna bli aktuellt.

Rekommendation

Jag rekommenderar dig att kontakta säljaren för att komma fram till en lösning. I annat fall kan det krävas att du upprättar en stämningsansökan. Om du behöver hjälp med ärendet kan du boka tid med vår Juristbyrå här.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo