Köp av icke fungerande spis

2016-07-11 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Vi köpte av elkedjan en spis. Ugnen fungerar ej. Får vi en ny spis eller skall spisen lagas på plats?
SVAR

Hej!

Eftersom att ni köpt spisen av en näringsidkare är konsumentköplagen (KkL) tillämplig i ert fall, lagen hittar ni här.

I och med att ugnen inte fungerar, är det fråga om fel i varan. Ni har således vissa möjligheter att kräva åtgärder från säljaren, just eftersom att spisen inte fungerar verkar det vara tydligt i ert fall att det är just fel i varan, varför detta inte borde vara svårt att bevisa.

Lagen säger att varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet, se 16 § första stycket KkL. Av 16 § tredje stycket följer också att varan skall anses felaktig om den avviker från vad som föreskrivs i första stycket, om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under
förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet eller, om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.

Fel föreligger också om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet, se 19 § första stycket KkL. 20 § KkL säger att frågan om varan är felaktig skall bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare. 20 a § KkL säger att ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades skall anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art.

Som jag nämnde ovan är det i ert fall emellertid uppenbart att det föreligger ett fel i varan, det är givetvis så att man förutsätter att spisen skall fungera om man köper en ny sådan, således torde det inte råda några tveksamheter huruvida fel föreligger eller ej.

Påföljder vid fel i varan

Om varan kan anses vara felaktig, får köparen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning
för att avhjälpa felet eller häva köpet, se 22 § KkL. Noterbart är dock att en reklamation måste ske, köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter
det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Meddelande som lämnas inom två månader efter det att köparen märkt felet skall alltid anses ha lämnats i rätt tid, se härom 23 § KkL.

Jag tolkar er fråga som att det ni önskar är avhjälpande eller omleverans. Ni har rätt att kräva antingen avhjälpande eller omleverans, detta enligt 26 § KkL, detta förutsatt att detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Avhjälpande eller omleverans skall då ske inom skälig tid efter det att köparen framställde sitt krav och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för denne. Lagen säger alltså ingenting om vart spisen ska lagas, det enda som sägs är att det inte skall ske utan väsentlig olägenhet för kunden, samt att det ska ske utan kostnad för kunden.

28 § KkL säger att om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen, får köparen kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet enligt 29 § KkL.

Sammanfattningsvis har ni som konsumenter stora möjligheter att kräva åtgärder från säljaren, i första hand då alltså avhjälpande eller omleverans, viktigt är dock att reklamera inom skälig tid eller inom den angivna tidsfristen.

Lycka till och hoppas att ni fick svar på er fråga!

Vänligen,

Jens Ödman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1130)
2021-01-19 Kan jag häva köpet istället för att få en ny vara?
2021-01-18 Vad innebär "inom skälig tid" vad gäller avhjälpande enligt konsumentköplagen?
2021-01-18 Reklamationsrätt och ångerrätt vid distansköp
2021-01-18 Vilka skyldigheter har en säljare att betala reparationer av en felaktig vara?

Alla besvarade frågor (88338)