Köp av husvagn som är behäftad med fukt/mögel

2017-08-07 i Köplagen
FRÅGA
Hej.För ca 1 1/2 vecka sedan så köpte vi en husvagn av en privatperson för 70.000kr.Årsmodell: -00.Det stod i annonsen att det är en mycket välskött vagn.Personen som visade oss vagnen sa att den var fukttestad och kontrollerad för bara ett par veckor sedan av någon som kunde det där med att fukttesta. Dock utan protokoll.Idag gjorde vi ett fukttest.Anmärkning:-Mätvärden som överstiger 15% i väggar och 20% i golv.- Onormalt förhöjda mätvärden i förhållande till genomsnittsvärden noteras.Det är fukt i framdelen på vagen ovanför fönster. Fukt och mögel i bakre delen på vagnen på båda sidorna bredvid fönstret.Personen som fukttestade vagnen sa dessutom att dämparna på vagen ät helt slut.Åtgärder erfodras.Vi kan helt enkelt inte använda vagnen alls. Vi har tre små barn och det är helt otänkbart att låta dom sova i en mögelskadad husvagn! Det är skadligt!Säljaren vägrar att häva köpet och säger att vi får skylla oss själva.Vi vill omgående häva köpet då vagnen absolut inte är i det skick som sades eller stod i annonsen.Husvagnen avviker väsentligt från det skick man kunnat förmoda med tanke på pris och ålder. Dessutom så har säljaren muntligt intygat att vagnen har fukttestats bara ett par veckor tidigare u.a, dock utan protokoll. Vi var fyra stycken som alla har hört honom säga detta. Det var av avgörande betydelse vid val och köp av husvagnen att han intygade att den var fukttestad.Visst har vi rätt att häva köpet?
SVAR

Hej,

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Tillämpliga bestämmelser och tillämplig lag

I första hand så är det avtalet mellan dig och säljaren som gäller. Sedan används köplagen (KöpL) som utfyllande lagrum i den mån avtalet inte täcker det inträffande. Eftersom du inte skriver något om ett avtal så kommer jag att utgå från att köplagens bestämmelser blir tillämpliga.

Är husvagnen felaktig?

17 § KöpL säger att varan ska stämma överens med vad som följer av avtalet och även om varan sålts i s.k. ”befintligt skick” så är den felaktig om den inte stämmer överens med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, se 19 § KöpL.

Fel föreligger även om husvagnen inte överensstämmer med sådana uppgifter om husvagnen egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av husvagnen eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, 18 § KöpL.

Husvagnen är även felaktig om säljaren underlåtit att upplysa er om ett sådant väsentligt förhållande rörande husvagnens egenskaper eller användning som säljaren måste antas ha känt till och som ni med fog kunde räkna med att bli upplysta om, under förutsättning att underlåtenheten kunde antas ha inverkat på köpet. Det föreligger även fel i varan om husvagnen är i väsentligt sämre skick än vad ni med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta, se 19 § KöpL.

Eftersom husvagnen inte stämde överens med de uppgifter som säljaren hade lämnat till er, dvs. att den inte var fuktskadad trots att den var det, bör den anses som felaktig. Dock krävs det att uppgiften om fukttestet kan antas ha inverkat på köpet. Alltså; om ni inte hade köpt husvagnen med vetskapen om de aktuella felaktigheterna så har säljarens uppgift om de felaktiga fuktnivåerna inverkat på köpet och husvagnen bör anses felaktig.

Har ni rätt att åberopa felaktigheten?

En utgångspunkt i köplagen är att köparen inte har rätt att åberopa fel som denne måste antas ha känt till vid köpet, 20 § KöpL. Om man kan anta att ni kände till att husvagnen var fuktskadad vid köpet så får ni då inte åberopa detta fel. Om ni undersökte husvagnen innan köpet så får ni inte heller åberopa fel som ni borde ha märkt vid undersökningen.

Det är därför av avgörande betydelse ifall ni undersökte husvagnen eller inte innan ni köpte den. Ifall ni inte gjorde det, trots att säljaren uppmanade er att göra det, så får ni inte åberopa fel som ni borde ha märkt vid en undersökning av husvagnen. Just gällande vad man borde ha märkt eller inte finns ett känt rättsfall, NJA 1996 s. 598 som handlar om två parter som byter husbilar med varandra. Händelseförloppet var följande; part A och part B ska byta husbilar med varandra, A undersöker B:s husbil två gånger och tycker sig lukta mögel – vilket A även påtalar för B. B förnekar dock detta och säger att det inte är mögel, vilket A tillslut godtar. Detta kom upp i Högsta domstolen eftersom det visade sig att det faktiskt var mögel i husbilen. HD menade då att A borde ha märkt möglet vid undersökningen av husbilen, dock hade B genom sitt nekande svar föranlett att A inte borde ha gått vidare i sin undersökning. HD menade då att A hade rätt att häva bytet pga. möglet.

Hur kan man då applicera detta rättsfall på er situation? Om man kommer fram till att ni borde ha märkt felaktigheterna på husvagnen så finns det ändå en möjlighet att ni får åberopa felen pga. säljarens uttalande om att ett fukttest har gjorts och att det utvisade att husvagnen inte var behäftad med fukt/mögel.

Å andra sidan skulle säljaren kunna argumentera för att ni borde ha upptäckt fukten och möglet vid en undersökning och att den omständighet att ni inte fick något protokoll från fukttestet borde ha föranlett vidare undersökning från er sida. Men troligtvis så kommer säljare inte nå framgång med en sådan argumentation.

Slutsatsen blir i alla fall att ni inte får åberopa fel som ni borde ha märkt vid en undersökning. Om skadorna visar sig vara av sådan art att man inte kan upptäcka dem genom en undersökning så är det såklart lättare för er att hävda att ni inte borde ha upptäckt dem. Detta är dock svårt att göra en bedömning av utan att ha tillgång till all information om just er situation. Men troligtvis så har ni rätt att åberopa felet.

Tidpunkt för bedömning av fel

Bedömningen av felaktigheten ska ske när risken för varan går över på köparen, normalt sett går risken över då köparen får varan i sin besittning. Säljaren ska ansvara för fel som föreligger vid denna tidpunkt, även om felen visar sig först senare, 21 § KöpL.

Eftersom nivåerna av fukt och mögel visade sig vara så pass höga redan efter en och en halv vecka så är det rimligt att anta att skadorna fanns på husvagnen redan innan köpet hade gått igenom. Således är det säljaren och inte ni som ansvarar för felaktigheterna på husvagnen.

Reklamation

Ni ska omedelbart reklamera felen till säljaren. Ni skälig tid på dig att göra detta, men om ni gör det inom en till två månader så anses det i princip alltid vara inom rätt tid, 32 § KöpL. Det är bra om ni gör detta skriftligen ifall tvisten skulle dra ut på tiden, då har ni bevis att ni reklamerat.

Felpåföljd; avhjälpande, prisavdrag, hävning

I första hand så ska man undersöka ifall avhjälpande (reparation) av felen kan vara aktuellt, 34 § KöpL. Säljaren har i allmänhet rätt att avhjälpa felen ifall denne vill det, 36 § KöpL. Ni kan även kräva detta av säljaren. Ett krav på avhjälpande måste framföras till säljaren i samband med reklamationen eller inom skälig tid därefter, 35 § KöpL.

I andra hand så kan prisavdrag bli aktuellt. Prisavdraget ska motsvara ert befogande anspråk, dvs. värdeskillnaden mellan husvagnen i felaktigt respektive avtalsenligt skick, 37-38 §§ KöpL.

Endast om avtalsbrottet är av väsentligt betydelse för er och säljaren insåg eller borde ha insett detta så får ni häva köpet, 39 § KöpL. Bedömningen av om ett fel är av väsentlig betydelse utgår från köparens perspektiv. Det huvudsakliga momentet i väsentlighetsbedömningen är värderingen av om skillnaden är tillräckligt stor mellan å ena sidan felet och dess effekt och å andra sidan vad ni hade fog för att förvänta er. Ni har behov av att kunna häva köpet bara när ni inte skulle ha ingått avtalet alls, ens på andra villkor, om ni vid avtalstillfället hade insett att varan vid leverans skulle ha varit behäftad med det aktuella felet.

Det krävs som sagt även att säljaren insåg eller borde ha insett att felet var av väsentlig betydelse för er. Eftersom det naturliga användningsområdet för en husvagn är att man ska bo i den, vilket man inte kan göra pga. fukten och möglet, så borde säljaren i detta fall ha insett att förekomsten av fukt och mögel var av väsentlig betydelse för er.

Skadestånd

Som köpare har ni rätt till skadestånd för den skada ni lidit av att husvagnen varit felaktig, 40 § KöpL. Det kan vara utgifter såsom direkta kostnader som ni haft på grund av kontraktsbrottet, t.ex. post-, telefon- och transportkostnader. Vidare avses kostnader för att tillfälligt kompensera sig för den felaktiga prestationen, t.ex. kostnaden för hyra av ersättningsvara.

Rekommendation

Min rekommendation är att ni snarast möjligt reklamerar felen till säljaren och argumenterar för att felen är av väsentlig betydelse för er, varför ni har rätt att häva köpet. I andra hand bör ni kräva att säljaren avhjälper felen och i tredje hand att ni ska erhålla prisavdrag motsvarande reparationskostnaderna.

Om ni haft några extra utgifter pga. detta så bör ni även kräva skadestånd för dessa utgifter.

Om säljaren vägrar gå med på något utav dessa förslag så får ni helt enkelt ta det vidare till domstol och stämma säljaren inför tingsrätten.

Eftersom ni tillvalt telefonrådgivning kan ni kontakta mig på zorba.hallsten@lawline.se för att boka in en passande tid. Ifall ni har några övriga frågor ang. mitt svar så skriv med dessa i mailet. Jag kan även hjälpa er med skriftliga reklamationer, kravbrev, stämning osv.

Hoppas ni fick svar på er fråga!

Med vänlig hälsning,

Zorba Hållsten
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1438)
2021-11-28 Vem står risken för varor som inte kommer fram?
2021-11-23 Kan köpare av min bil kräva prisavdrag eller häva köpet?
2021-11-22 Fel i begagnad vara som köpts av privatperson
2021-11-22 Vem ansvarar för vara som inte kommit fram?

Alla besvarade frågor (97391)