FrågaKÖPRÄTTKöplagen13/09/2019

Köp av hund och verkan av att hunden förvärvats av en tredje person

I vintras var jag tvungen att omplacera min hund, min förra "styvmamma" kunde ställa upp. Kom överens om delbetalning då hon ej hade pengar direkt. Hon skulle även återkomma om det inte fungerade. Var även tvungen att skriva över honom direkt då han har allergi och behöver medicin, hon bor ca 35 mil ifrån mig. Får sedan veta hon flyttat hunden till någon annan som hon sedan bryter kontakt med. Den personen är kriminell och ingen bra plats för hunden. Personen har blocka mig överallt när jag försökt få kontakt. Ingen har skött betalning heller. Enligt mig är han alltså stulen. Hur kan jag gå tillväga? Jag vill ha min hund tillbaka!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du ingått ett avtal med din förra styvmamma om att hon skulle köpa din hund av dig, hon har inte betalat för hunden och gett bort den till en tredje person som du nu inte kan få kontakt med.

Vilken lag är tillämplig?

Djur är enligt den svenska rättsordningen att klassificera som lös egendom. Vid köp av lös egendom mellan privatpersoner är köplagen (KöpL) den huvudsakliga lagen att söka vägledning i (1 § KöpL).

Det är möjligt att din förra styvmamma om hon aldrig haft för avsikt att betala dig för hunden gjort sig skyldig till bedrägeri, detta brott finns beskrivet i brottsbalken (BrB). Om så är fallet kan det ha betydelse för ett eventuellt köpeavtals giltighet, viktiga bestämmelser om avtals ogiltighet finner man i avtalslagen (AvtL).

Jag kommer i mitt svar först utgå från att din styvmor haft för avsikt att betala dig för att därefter redogöra för hur situationen kan komma att förändras om hon redan från början visste att hon inte skulle göra det.

Vad säger lagen?

Om din styvmor haft för avsikt att betala dig

Köplagen är dispositiv vilket innebär att de bestämmelser lagen innehåller kan ändras eller helt ogiltigförklaras i det köpeavtal som parter inbördes kommer överens om (3 § KöpL). Det framgår inte i detalj av din fråga vad avtalet du ingått med din styvmor innehåller så jag utgår i svaret från att köplagens bestämmelser tillämpas fullt ut.

Av 49 § KöpL framgår att om man inte i avtalet bestämt när betalning ska ske så ska betalning ske när köparen kräver betalning. Av din fråga framgår endast att ni avtalat om delbetalning så någon närmare analys av när betalningsskyldigheten träder in kan jag inte göra. Om det i avtalet mellan er preciserats när varje delbetalning ska ske är det det som gäller. Bestämmelser om vad som sker om köparen på något sätt bryter mot avtalet finns i 51-60 §§ KöpL.

Enligt 51 § KöpL kan man göra gällande ett antal påföljder om köparen bryter mot det köpeavtal som ingåtts. De påföljder som skulle kunna bli aktuella i detta fall är att kräva betalning enligt 52 § KöpL (det går även enligt 71 § KöpL att kräva ränta på betalningen enligt räntelagen) samt att häva köpet på grund av dröjsmål med betalning enligt 54 § KöpL. För att hävning ska bli aktuellt efter det att varan lämnats till köparen (som ju är fallet i din fråga) måste dock ett förbehåll om att så kan ske vid betalningsdröjsmål ha gjorts vid avtalets ingående (54 § 4 st KöpL).

Enligt 64 § KöpL blir verkan av att köpeavtalet hävs att var och en ska lämna tillbaks vad han eller hon tagit emot. Om du avtalat om ett återtagandeförbehåll har du alltså rätt att häva köpet på grund av att din styvmor ej betalat dig när avtalat specificerat att betalning skulle ske alternativt när du begärt betalning. Som huvudregel ska alla prestationer återgå och du skulle få tillbaks hunden. Att din styvmor gett bort hunden till en tredje person kan dock komplicera saker något, jag återkommer till detta längre ner.

Om din styvmor redan från början visste att hon ej skulle betala dig för hunden

Hade din styvmor aldrig några planer att betala dig för hunden, utan bara ingick avtalet med dig för att du skulle lämna över hunden till henne kan hon ha gjort sig skyldig till bedrägeri. Bedrägeri beskrivs i 9:1 BrB och förövas när någon medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde. Vinning för gärningsmannen blir i detta fall att hon får en hund "gratis" och skadan blir att du inte får betalt och blir av med din hund. Den som begår bedrägeri kan dömas till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa till fängelse i högst sex månader.

Om det är så att din styvmor endast ingick avtalet med dig för att lura av dig din hund kan avtalet vara ogiltigt enligt 30 § avtalslagen. Detta är en regel som innebär att om någon vilseleder någon annan till att företa en rättshandling, så blir rättshandlingen ogiltig och kan alltså inte göras gällande mot den som blivit vilseledd. Avtalet blir alltså ogiltigt och då är huvudregeln att parternas prestationer ska återgå. Även här kan särskilda problem uppstå i och med att din styvmor gett bort hunden till en tredje person.

Betydelsen av att hunden överlåtits till en tredje person

Under vissa omständigheter kan ett återtagandeförbehåll vid köp enligt köplagen bli verkningslöst om en tredje person förvärvat egendom i god tro (gjort ett så kallat godtrosförvärv). Godtrosförvärv av lösöre regleras i den så kallade godtrosförvärvslagen (GfvL) och innebär i korthet att någon som förvärvar något som som inte tillhör den som ger bort det ändå kan få äganderätt till egendomen om han eller hon förvärvat den i god tro. Att man förvärvat något i god tro innebär förenklat att man inte visste eller borde vetat att egendomen som man förvärvade inte tillhörde den som överlät den.

Om kravet på god tro är uppfyllt är alltså huvudregeln att att godtrosförvärv har skett, äganderätten har således gått över till den som förvärvat saken. I vissa fall föreligger en så kallad vindikationsrätt (en rätt för ägaren att ta tillbaks egendomen oavsett om ett godtrosförvärv skett eller inte) om egendomen frånhänts den rätte ägaren genom stöld eller våld (3 § GfvL). För egendom som avhänts någon genom bedrägeri saknas dock vindikationsrätt. Har ett godtrosförvärv skett övergår således äganderätten till förvärvaren.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att dina utsikter att få tillbaks hunden beror på dels vilket syfte din styvmor haft när hon ingått köpeavtalet med dig, och dels på om den tredje personen du nämner förvärvat hunden i god tro.

Om din styvmor gjort sig skyldig till bedrägeri är avtalet mellan er ogiltigt, och du ska få tillbaks hunden om inte den tredje personen förvärvat den i god tro. Om god tro förelegat eller inte kan jag inte svara på utifrån informationen i din fråga.

Om det är så att din styvmor inte alls haft för avsikt att lura till sig din hund och har betalningssvårigheter av andra skäl kan du få tillbaks hunden om du gjort ett förbehåll om detta när du ingick avtalet och den tredje mannen som förvärvade hunden inte var i god tro vid förvärvet. Utsikten att få tillbaks hunden kommer kommer alltså huvudsakligen att påverkas av den tredje personens förvärv och huruvida han var i god eller ond tro. Du kan i andra hand kräva att hon fullgör sin del av avtalet och betalar för hunden som det var tänkt från början, dessutom kan du kräva ränta på beloppet. Betalar din styvmor inte för hunden trots att du kräver betalning kan det bli aktuellt att vända sig till kronofogden för ett betalningsföreläggande.

Till sist ska påpekas att det självfallet inte är tillåtet att plåga djur, och om du tror att hunden far illa hos den här tredje personen kan du anmäla detta till länsstyrelsens djurskyddshandläggare.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der TouwRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”