Köp av fuktskadad husvagn

2016-09-11 i Köplagen
FRÅGA
Köpt en 9 år gammal husvagn i början av augusti av privatperson, en ägare, mycket fint skick. Vi gjorde okulär besiktning, hittade inget synligt fel. Ej fukttestad men vinterförvarad. Säljaren var trovärdig sa det fanns inga fel och den såg jättefin ut, ingen konstig lukt. På köpekontraktet skrev säljaren "säljes i befintligt skick". Vid noggrannare undersökning hemma, kunde vi se när man la sig ner i sängen, att det vid vänster hörn på ytterväggen upptäcktes skrovlig tapet ca 25 x 25 cm, väl skymd bakom två ihop sydda gardiner och en tjock list. Kände då att det var mjukt. Fick tid för fukttest hos Opus 12 dagar efter köpet, uppmättes 80% fukt under den skrovliga tapeten. Åkte till en husvagnsfirma som gjorde offert på ca 10-15 000 kr. Inbokad tid i början av oktober. Skickade mail till säljaren med förslag på olika åtgärder eller återköp. Efter en vecka inte hört något. Skickade brev med återkoppling senast 11 september, vet inte om säljaren kommer att svara. Kan vi göra stämning i Tingsrätten innan vi renoverat husvagnen eller renovera den först och betala själv och sedan kräva återbetalning av säljaren? Vända oss till Kronofogden? Kan vi göra något annat eller skall vi bara acceptera den oförutsedda utgiften fastän vi blivit vilseledda vid husvagnsköpet och känner oss lurade?
SVAR

Hej!

Köp av lös egendom behandlas av köplagen (KL), se 1 § KL.

19 § KL reglerar den situationen då lös egendom sålts med förbehållet "befintligt skick", i denna paragraf anges att även om varan sålts i "befintligt skick" ska den anses felaktig om:

1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,

2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller

3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.

Att sälja husvagnen i "befintligt skick" innebär alltså inte att säljaren kan friskriva sig från allt ansvar, utan bilen kan fortfarande enligt ovan angivna förutsättningar anses felaktig. Vad gäller fuktläckage skulle det kunna vara ett väsentligt förhållande som säljaren måste anses ha känt till och som du med fog kunnat räkna med att bli upplyst om, alternativt att varan är i väsentligt sämre skick än du som köpare med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter har kunnat förutsätta.

Av 20 § KL följer dock att du som köpare inte får åberopa fel som bort upptäckts vid en undersökning av bilen. Av din fråga framgår att ni undersökt varan, frågan är således om ni brustit i er undersökningsplikt. Jag tolkar er fråga som att ni har uppfyllt er undersökningsplikt. Detta på grund av att säljaren har agerat på ett lugnande sätt och uttryckt att det inte fanns några fel på husvagnen, samt att denna fuktskadade vägg var väl skymd. Omständigheterna kan därför inte anses vara sådana att ni med anledning av undersökningen borde ha upptäckt fuktskadan som senare visade sig föreligga, jämför även NJA 1996 s 598 där HD ansåg att en köpare hade rätt att åberopa fuktskada i husvagn som köparen upptäckt efter köpet. Rättsfallet hittar du här.

Ytterligare krävs, för att få göra fel gällande, att du som köpare reklamerar varan inom skälig tid enligt 32 § KL, det finns vidare inga formkrav för reklamation utan det kan vara både skriftligt och muntligt. Tidsfristen för reklamationen börjar löpa när du som köpare faktiskt upptäckte felet, men fristen kan också börja löpa när du borde upptäckt felet (se 31 § KL om undersökning av varan efter avlämnandet). Av din fråga att tolka anser jag att ni gjort det inom skälig tid.

Vidare, förutsatt att varan kan anses som felaktig och att detta inte beror på dig som köpare eller något förhållande på din sida, får du enligt 31-40 §§ KL kräva avhjälpande, prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd, detta enligt 30 § KL.

Notera att säljaren också inte bara har skyldighet att avhjälpa enligt 34 § KL, utan även har rätt att avhjälpa felet utan kostnad för dig som köpare enligt 36 § KL om detta kan ske utan olägenhet. Om avhjälpande emellertid inte kommer på fråga kan du kräva prisavdrag enligt 37 § KL, vidare kan du häva köpet enligt 39 § KL, det krävs för hävning att felet varit av väsentlig betydelse för dig som köpare samt att säljaren bort insett detta.

Sammanfattningsvis, i ditt fall föreligger förutsättningar som talar för att ett fel föreligger. Det finns ingen anledning att acceptera utgiften, jag skulle i ditt fall i första hand kräva avhjälpande från säljaren, i andra hand prisavdrag. Om inte säljaren går med på detta, kan ni givetvis ta tvisten till domstol - även om det sannolikt är bättre för båda parter om ni kommer överens utan att behöva ta tvisten så långt. Om ni väljer att renovera husvagnen nu finns möjlighet att få åter pengarna genom domstolsprövning.

Köplagen hittar du här.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen,

Jens Ödman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1299)
2021-01-17 Vad gör vi när vi beställt men inte fått leverans?
2021-01-17 Ett fel uppstår efter ett bilköp mellan två privatpersoner, vem har gjort fel och kan en stämning bli aktuell?
2021-01-17 Kan ägandet gå tillbaka om köparen inte hämtar varan?
2021-01-17 Måste jag köpa tillbaka en trasig sadel?

Alla besvarade frågor (88384)